Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE


Anunt de participare numarul 146193/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Ec Jian Beatrice, Tel. +04 0256221224, Email: [email protected], Fax: +04 0256221224, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DEFURNIZAREECHIPAMENTE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 340, 012.18 si 8, 309, 649.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente lunar , trimestrial sau in functie de disponibilitatile bugetare.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 5.340.012, 18 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona echipamente medicale conformcaietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 APARAT RADIODIAGNOSTIC PENTRU RADIOGRAFIISTANDARDmin 1 bucmaxim 1 buc2 ECOGRAF PENTRU ECOGRAFIE DE CONTRAST CU SONDA INTRA.. min 1 bucmaxim 2 buc
3 MAMOGRAF DIGITAL PENTRU DIAGNOSTICmin 1 bucmaxim 1 buc
4 Echipament radiologie brat Cmin 1 bucmaxim 1 buc
5 SISTEM AVANSAT FULL HD PENTRU CHIRURGIE LAPAROSCOPICA min 1 bucmaxim 2 buc
6 TRUSA VIDEOENDOSCOPIE CU SET VIDEOGASTRO-COLONOSCOPIEmin 1 bucmaxim 1 buc
7 Electrocauter cu sigilare vascularamin 1 bucmaxim 3 buc
8 Electrocauter chirurgie generalamin 1 bucmaxim 12 buc
9 Masa de operatie chirurgie generalamin 1 bucmaxim 2 buc
10 Lampa scialiticamin 1 bucmaxim 2 buc
11 Sistem ASSR ? ORLmin 1 bucmaxim 1 buc
12 LASER OFTALMOLOGIC TERAPIE FOTOCOAGULAREmin 1 bucmaxim 1 buc
13 TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA 3D, HDmin 1 bucmaxim 1 buc
14 BIOMICROSCOPmin 1 bucmaxim 2 buc
15 Aparat ATI de inalta performantamin 1 bucmaxim 6 buc
16 SISTEM PORTABIL DE INTUBATIE DIFICILA VIDEOASISTATA min 1 bucmaxim 1 buc
17 TRUSA INSTRUMENTAR CHIRURGIE GENERALAmin 1 bucmaxim 4 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 340, 012.18 si 8, 309, 649.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se const.garantie de partic.in suma fixa de pana la 2% din val max estim.cf art.43 alin 1-OUG 34/2006.In cazul nostru garantia de part = 160.000, 00 lei fara TVA.Echiv.leu/alta valuta se face la cursul BNR afisat cu 7 zile inainte de data lim.de depunere a of. Art 278/1 din OUG 34/2006In masura in care Cons respinge contestatia ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre aut.contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de part.in raport cu val.est.a contr.urmatoarele sume: c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv-7.980 lei +0.01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei(2) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Cons.de respingere a contestatiei, AC are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin 1 in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.ART. 87 / HG 925/2006(1) Aut. contr. are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;c) of. sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valab. a ofertei. - Garantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.- Garantia de participare se constitue sub forma de scrisoare de garantie bancara , prin depunere in contul RO 26 TREZ 6215 006X XX01 4923 deschis la Trezoreria Timisoara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari sau bancara (cf art.86 din Hot. 925/2006). (Formularul nr8) Se constituie in suma fixa de 2% din valoarea fiecarui contract subsecvent cu valoarea mai mare decat echivalentul in lei a 130.000 euro fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: scrisoare de garantie bancara de buna executie, (formularul nr 12) prin depunere in contul RO 26 TREZ 6215 006X XX01 4923 deschis la Trezoreria Timisoara sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari sau bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea- Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.SecompleteazaFormular: 1Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 .Se completeazaFormular: 2Certificatul pentru participare cu oferta independentacf Ordin nr 314/2010.Se completeazaFormular: 4Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in prevederile art 69/ 1 din OUG 34/2006.Se completeazaFormular: 3
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care au legatura cu prezenta procedura sunt:
1. Conf.Dr.Octavian Mazilu
2.Ec.Sanda Damian
3.Ec.Jian Beatrice
4.Ec.Georgeta Mangra
7.Ing Constantinescu Dan
8. Ing Florea Mihai
9. Cj Alina Jidoi
Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social.SeprezeintaCertificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertenta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila , certificat ce trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat .Se prezintaCertificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, certificat ce trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta
Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.Se va prezentaCertificat constatator emis de oficiul registrului comertului, in original sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica .
Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra de afaceri globalape ultimii 3 ani .Se completeazaFormular: 5
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeazaFormular: 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pricipalelor livrari de produse in ultimii 3 ani .Se completeazaFormularul: 6
Certificatde marcaj european ( CE mark).Se va prezenta certificatul de marcaj european
Sistemul de Management al calitatii ISO 9001 sau echivalent.Se vor prezenta documente emise de catre organismele acreditate care sa confirme certificarea Sistemului de management al calitatii ISO 9001 (fara formular tip) sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeazaFormularul: 6Se va prezenta certificatul de marcaj europeanSe vor prezenta documente emise de catre organismele acreditate care sa confirme certificarea Sistemului de management al calitatii ISO 9001 (fara formular tip) sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) (conform art.42 si 44 alin(2) din Hotararea nr. 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art 165 alin(2) din OUG 34/2006 modificata si completat prin HG 198/2007Invitatia de participare la lic.electronica va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile.In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul produselorSistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasamentSistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : Cea mai buna ofertaConditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 ( o runda )In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuireDurata unei runde :1 ZIDaca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, Autoritatea Contractanta va declara castigator pe acel ofertant carea avut in oferta initiala pretul mai mic , iar in cazul in care si in oferta initiala preturile sunt egale va solicita ofertantiloro noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma solicitarii unei noi oferte preturile sunt tot egale se anuleaza procedura.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin(2) din OUG 34/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7919/07.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 10:00
Locul: Timisoara, str Hector, nr 1, parter-sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, Autoritatea Contractanta va declara castigator pe acel ofertant carea avut in oferta initiala pretul mai mic , iar in cazul in care si in oferta initiala preturile sunt egale va solicita ofertantiloro noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma solicitarii unei noi oferte preturile sunt tot egale se anuleaza procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Acestea sunt cele prevazute in art 256/2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str Hector, nr 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Tel. +40 256200048, Email: [email protected], Fax: +40 256200046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer