Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU DE FURNIZARE, INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE , SERVICE IN GARANTIE SI INSTRUIRE PERSONAL ECHIPAMENTE pentru IMAGISTICA


Anunt de participare numarul 147882/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
Adresa postala: Str. Pop Gheorghe de Basesti nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021382, Romania, Punct(e) de contact: MAGDALENA STOIAN, Tel. +40 212520057, Email: [email protected], Fax: +40 212523512, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DEFURNIZARE, INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE , SERVICE IN GARANTIE SI INSTRUIRE PERSONALECHIPAMENTEpentruIMAGISTICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a spitalului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 25, 535, 838.7 si 35, 072, 096.75RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: : lunar, trimestrial sau in functie de disponibilitatile bugetare; valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Lot 1 ? 26.513.339 ron;cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent la nivel de lot se regasesc in tabelul din caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD-CADRU DEFURNIZARE, INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE , SERVICE IN GARANTIE SI INSTRUIRE PERSONALECHIPAMENTEpentruIMAGISTICA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
33110000-4-Echipament de imagistica de uz medical, dentar si veterinar (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
80000000-4-Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PACHET ECHIPAMENTE PENTRU IMAGISTICA
1 RMN 3T cu toata aparatura adiacenta adaptata aplicatiilor ortopedice ortopedice min ac-cadru ? 1 ; max.acord-cadru 1 ; min. contr.subsecv.1 ; max. contr.subsecv. 1
2 Aparat anestezie RMN min ac-cadru ? 1 ; max.acord-cadru 1 ; min. contr.subsecv.1 ; max. contr.subsecv. 13 Computer tomograf cu toata aparatura adiacenta adaptata aplicatiilor ortopedice min.acord-cadru 1 ;max.acord-cadru 1 ;min.contr.subsecv. 1 ; max. contr.subsecv. 1
4 Aparat digital Radiologie cu toata aparatura adiacenta adaptata aplicatiilor ortopedice min.acord-cadru 1 ;max.acord-cadru 1 ;min.contr.subsecv. 1 ;max.contr.subsecv. 1
5 Aparat mobil cu brat ?C? cu captor digital cu conectivitate DICOM- min.acord-cadru 2 ;max.acord-cadru 5 ;min. contr.subsecv. 1 ;max.contr.subsecv. 2
6 Statii prelucrare imagine DICOM cu unelte de prelucrare specifice ortopediei cu monitoare DICOM si soft inclus- departament imagistica min.acord-cadru 2 ;max.acord-cadru 20 ;min.contr.subsecv. 1 ; max.contr.subsecv.2
7 Ecograf performant cu 3 sonde incluzand dimensiuni: mici, medii, mari min.acord-cadru 1 ;max.acord-cadru 2 ; min.acord-cadru 1 ; max.contr.subsecv. 1
8 Ansamblu servere pentru departamentul de imagistica(gestionare activitate departament, stocare imagini, back-up)min.acord-cadru 1 ; max.acord-cadru 2 ; min.contr.subsecv. 1 ; max.contr.subsecv. 1
9 Statii vizualizare imagini cu sof pentru gestiune activitate radiologie si vizualizator imagini radiologice- departament imagistica -min.acord-cadru 10 ; max. acord-cadru 80 ; min.contr.subsecv. 1 ; max.contr.subsecv. 5
Valoarea estimata fara TVA: intre 25, 535, 838.7 si 35, 072, 096.75RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1:350720, 96 lei (50% pentru IMM cf.L.346/2004) Echivalenta pentru garantia de participare depuse in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile. (1)Garantia de participare poate fi constituita conform prevederilor art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.Conform art.278 ?1 autoritatea contractanta va retine suma de 11.067, 21 ron pentru lotul nr.1 din garantia de participare in cazul in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune atat pe SEAP semnata cu semnatura electronica de emitent cat si in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat si va fi constituita in maxim 5 zile lucratoare de la primirea contractului semnat de ambele parti de catre furnizor, in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante inainte de intrarea in executare a contractului sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular23.Declaratia pe propria raspundere a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 691, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 3. Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt: 1) Stoica Ioan Cristian manager, 2)Duica Mihaela- director financiar contabil, 3)Dr. Ana Maria Munteanu director medical, 4) Dinu Cristina as.sef, 5) Adam Marian asistent, 6) Stanescu Corneliu medic, 7)Stoian Magdalena economist4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta? Formular45. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formular 56.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local ) Certificatul fiscal din care sa reiasa ca nu aredatorii scadente la nivelullunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
7.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat. sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilo.In masura, in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite corfirmarea datoriilor la data solicitata se poate depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art. 11 alin 4 din HG 925/2006.- se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este resident.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazut de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. I . Pentru Persoane juridice/fizice romane - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru Persoane juridice/fizice straine - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In etapa de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata (daca a prezentat copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).II. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare - copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? PENTRU PRODUSELE CARE SE INCADREAZA IN CATEGORIA ECHIPAMENTELOR MEDICALEIII. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate conform prevederilor art.3 si art.4 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare - copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? PENTRU PRODUSELE CARE SE INCADREAZA IN CATEGORIA ECHIPAMENTELOR MEDICALE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala din ultimii trei ani1. Declararea cifrei de afaceri/ informatii generale - completarea formularului 62. Bilanturilecontabil la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organelle competente sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 6Bilanturilecontabil la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate de organelle competente sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiaraConvertirea in lei si euro se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei; Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei; Anul 2012:1euro =4, 4560 lei.pentru alte monede decat euro valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza
produsul
Documente prin care se confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru instalare, punere in functiune, instruire si service
CV - uri pentru personalul propus pentru derularea contractului
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
LISTA cu personalul tehnic de specialitate care va asigura instalarea, punerea, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie a echipamentului
Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
xerocopie semnata si stampilata cu mentiunea ?Conform cu originalul"xerocopie semnata si stampilata cu mentiunea ?Conform cu originalul"Formular 12formular 8Pentru a face dovada indeplinirii cerintei se vor prezenta: livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente(constatator/recomandare/proces verbal de receptie ) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa contina informatii din care sa rezulte fatul ca furnizarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.Formular 10Formular 11Certificat ISO 9001 sau echivalent sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate pentru domeniul care face obiectul contractului -copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
AC va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in DA. Notificarile de incepere a LE vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Numarul de runde ale LE: 1. LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 (una) zi. In vederea participarii la LE operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv este valoarea totala per lot, exclusiv TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale. In cazul in care se vor depune doua sau mai multe oferte cu aceleasi pret, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte la o data stabilita de catre comisie. Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata initial. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta initiala. Procesul dereofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006- 10 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular FOISOR
Adresa postala: B-dul Ferdinand 35-37, sect. 2, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 021382, Romania, Tel. +40 212520057, Email: [email protected], Fax: +40 212523512
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer