Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare piese, uleiuri, vaselina,pneuri si servicii de reparatii si intretineri autovehicule


Anunt de participare numarul 148078/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru defurnizare piese, uleiuri, vaselina, pneuri si servicii de reparatii si intretineriautovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Atelierul prestatorului
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 294, 090.51 si 875, 645.81RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite se vor incheia functie de necesitati, lunar.Ptr. un contract subsecvent, cantitatea minima estimata reprezinta cantitatea de minim 1 UM (buc, litri, kg, ore) ptr. minim un produs din anexele 1A-4Eale acordului cadru, iar cantit.maxima estimata poate fi egala cu suma cantit. maxime pentru fiecare produs din anexele 1A-4E ale acordului ca
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare piese, uleiuri, vaselina, pneuri si servicii de reparatii si intretineriautovehicule
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
09211000-1-Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
09221100-5-Vaselina (Rev.2)
34351100-3-Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul nr.1 Ocolul Silvic Bretcu ? conform anexei 1A- 1E la caietul de sarcini
Lotul nr.2 Ocolul Silvic Comandau ? conform anexei 2A- 2E la caietul de sarcini
Lotul nr.3 Ocolul Silvic Covasna ? conform anexei 3A- 3E la caietul de sarcini
Lotul nr.4 Directia Silvica Covasna ? conform anexei 4A-4E la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 294, 090.51 si 875, 645.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lotul nr.1 = 2310 leiLotul nr.2 = 8666 leiLotul nr.3 =1176 leiLotul nr.4=993 leiOperatorii economici care vor sa constituie garantia de participare in alta moneda de cat leu, suma depusa se va calcula la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minim 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art.86, alin (1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Forma de constituire a garantiei de participare: - Prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legiide o societate de asigurari sau de o societate bancara sau- Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere aofertelor.-numerar depus la caseria Directiei Silvice CovasnaCont: RO71 BPOS 1500 8032 981R ON01Banca: BANCPOST ? Sucursala CovasnaDovada constituirii garantiei de participare sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si ofertaDaca garantia de participare a fost constituite prin instrument de garantare emisin conditiile legii, atunci ofertantul va avea obligatia sa o depuna atat pe SEAP, cat si in original la sediul Directiei Silvice Covasna pana la data limita de depunere a ofertelor.Restituirea garantiei de participare se face conform art.88 din H.G.nr.925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 2 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent de furnizare. Se constituie prin orice modalitate prevazuta de legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice (art.90 din H.G. nr.925/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Informatii generale
2) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: ing.Cosnean Ioan, ec.Morar Maria, VuraFrancisc, Burloiu Livia, Spinu Viorica, Caftangioglu Daniela, Sinka Katalin
4) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioareNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.5) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioareNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.6)Declaratie privind calitatea de participant la procedura7) Certificat de atestare fiscala, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunerea ofertelor.Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalulPentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor doar o declaratie pe proprie raspundere (conform modelului din Sectiunea III Formulare) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori ( conform art.11, alin (4) din H.G. 925/2006).
Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare ( conform art.11, alin (5) din H.G. 925/2006).
In lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document, necesar pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In cazul in care se prezinta copie a certificatului constatatorautoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate , a documentului in original/copie legalizata.
Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul2.Autorizatie tehnica din partea RAR, in conformitate cu prevederile O.G. nr.82/2000, aprobata pein Legea 222/2003, cu modificari si completari ulterioare si RNTR ? 9/2005 conform Ordinului nr.2131/2005, din care rezulta tipurile de activitati autorizate si tupurile de autovehicule pentru care sunt autorizate activitatile. Autorizatia RAR sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani ? care va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
2.Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
3Declaratie privind personalul tehnic de specialitateangajat si al cadrelor de conducere
4.Declaratie privind gradul de acoperire la nivel local cu atelier service.Ofertantul trebuie sa dispune de cel putin un atelier service autorizat pe raza judetului Covasna.Dovada se face prinorice documente ca dispune de un service la nivel local, inclusiv printr-un contract/precontract/angajament de punere la dispozitie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completare formular- completare formular- completare formular- conform descrierilor din coloana stanga
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6855
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. In situatia in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturi egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sectiunea ?Clarificari? . Operatorii economici au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare .Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Informatii referitoare la impozitare se pot obtine de pe www.mfinante.ro.Informatii referitoare la protectia mediului se pot obtine de pe www.mmediu.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala: str.Kos Karoly, nr.5A, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520055, Romania, Tel. +40 267351890, Fax: +40 267351024
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer