Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de executie lucrari la cladirea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, Tronsoanele I,II si III


Anunt de participare numarul 102680/24.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE IASI
Adresa postala:  IASI, BULEVARDUL INDEPENDENTEI, NR.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700111, Romania, Punct(e) de contact:  Ec. Buciumanu Monica, Tel. 0232/267500, Email:  [email protected], Fax:  0232/267500, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de executie lucrari la cladirea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, Tronsoanele I, II si III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, Bulevardul Independentei, nr.1, Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 210, 000 si 30, 815, 900RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent urmeaza se fie incheiat pentru o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si pana la 31.12.2010, iar urmatoarele vor fi incheiate functie de situatia finantarii. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 7703975 lei fara tva
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de executie lucrari la Tronsoanele I, II si III ale Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215100-8 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tronsoanele I, II si III ale Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 210, 000 si 30, 815, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de buna participare - 154.000 lei, garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia pentru a depune candidatura comuna, dar in cazul in care vor fi declarati castigatori, sunt nevoiti sa isi legalizeze asocierea.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, Certificat de inregistrare fiscala, Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrul Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Bilanturile contabile pentru perioadele de exercitiu financiare: 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri din ultimii 3 ani de minimum 7.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani
-Lista cu persoanele nominalizate pentru ducerea la indeplinire a acestui contract. Obligatoriu ofertantul trebuie sa dispuna de: * specialist atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor in domeniile : restaurari, arhitectura, consolidari.
* sef punct lucru, cu experienta in lucrari de consolidare/restaurare monumente istorice, atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor in domeniile : restaurari, arhitectura, consolidari, ca ?executant lucrari?.
* cel putin un responsabil tehnic cu executia ( atestat MLPAT) lucrarilor ce urmeaza a fi executate sisa faca dovada ca este angajat permanent al societatii sau colaborator;* un responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza a fi executate sisa faca dovada ca este angajat permanent al societatii sau colaborator.*un responsabil cu securitatea si sanatatea in munca* un cadru tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor
* dovada ca are angajati cu contract de munca , cel putin 10 fierari-betonisti, 10 dulgheri, 10 zidari, 5 faiantari- mozaicari, 10 zugravi, 5 instalatori sanitari;
* cel putin 2 electricieni dintre care cel putin unul autorizat pentru executia lucrarilor deracordare la reteaua electrica
* cel putin 2 specialisti instalatii termice dintre care cel putin unul autorizat ISCIR pentru efectuarea montajului instalatiei termice si a centralei
-Se vor prezenta urmatoarele documente: - O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.- Certificatul de atestare a laboratorului autorizat la care ofertantul testeaza materialele de constructii, in copie certificata conform cu originalul.- Candidatul va trebui sa prezinte ?Agrement Tehnic pentru productia tamplariei din PVC si Aluminiu? emis de catre o institutie autorizata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte executarea a 2 contracte de aceeasi natura si complexitate cu cel ce face obiectul prezentei licitatii , insotita derecomandare privind calitatea lucrarilor executate din partea beneficiarului, avandvaloare (cumulata) de cel putin (lei) :7.500.000 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
30%
Descriere: Tehnologie si programul calitatii
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
O runda finala pentru reofertare, organizata la 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiilor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2010 12:00
Locul: Sediul Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, Bulevardul Independentei, nr.1, Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana care prezinta imputernicire de la operatorul economic participant la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala:  STR. ANASTASIE PANU, NR. 25, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232217808, Fax:  0232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL INSTITUTULUI DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE IASI
Adresa postala:  B-DUL INDEPENDENTEI, NR.1, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700111, Romania, Tel. 0232267500, Email:  [email protected], Fax:  0232267500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2010 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer