Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE-CITOSTATICE


Anunt de participare numarul 147824/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Ec.Jian Beatrice, Tel. +40 256221224, Email: [email protected], Fax: +40 256221224, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE FURNIZAREMEDICAMENTE-CITOSTATICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SP. CLINIC MUN. DE URG. TIMISOARA
-Str.Gh.Dima nr.5 ? Farm.1 Cl.Noi
- Str.Marasesti nr.5 ? Farm.2DV
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 500, 256.38 si 79, 045, 069RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia in baza acordului cadru contracte subsecventelunare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona medicamente-citostatice conform caietului de sarcini - Partea II , atasat prezentei documentatii de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33632000-9 - Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33652100-6-Antineoplazice (Rev.2)
33692400-1-Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru precum si ale unui contract subsecvent sunt cuprinse in Caietul de sarcini - Partea II , atasat prezentei documentatii
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 500, 256.38 si 79, 045, 069RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie garantia de participare in suma fixa de pana la 2% din valoarea maxima estimata pt fiecare lot (anexei B) cf Art.43 alin 1-OUG 34/2006.Echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR afisat cu 7 zile inainte de data lim.de depunere a ofertelor.La loturile pentru care valoarea estimata a acordului cadru.corespunzator lotului respectiv este sub pragul prevazut la Art.19/OUG34/2006, nu se aplica prev.Art.278/1/OUG34/2006.Pt.celelalte loturi care depasesc pragul de la Art.19/OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge contest.ca nefondata sau daca contestatorul renunta la contest.in masura in care renuntarea la contest.nu este ca urmare a adoptarii de catre AC.a masurilor de remediere nec., AC.va retine contestatorului din garantiade particip.in raport cu valoarea estim.a contractului sumele conform prevederilor Art.278 indice 1 lit.a)si b).In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei CNSC de respingere a contest., AC are obligatia de a returna contestatorului.sumele retinute, in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.A.C are dreptul de a retine garantia de particip., ofertantul pierzand astfel suma constituita, cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada ei de valabilitate. c)oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contr.de achiz.pb./ac.-cadru in perioada de valab.a ofertei.- Garantia de particip.trebuie sa fie valabila cel putin 90 de zile de la termenul lim.de primire a ofertelor.- Garantia se constitue sub toate formele prev.la art.86 , alin 1 din Hot.925/2006.Contul AC pentru cazul in care se depune OP. este: RO 26 TREZ 6215 006X XX01 4923 deschis la Trez.Timisoara ? Form.9-Cap III /Doc.Atrib.sau echiv.Pt.o verificare mai usoara a garantiei depusa se va completa si Formu.10-Cap.III din Doc.Atribuire. Se constituie garantie de buna executie in suma fixa de 2% din valoarea fiecarui contract subsecvent ce depaseste echivalentul in lei a 130.000 euro fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie este scrisoarea de garantie bancara de buna executie, sau prin depunere in contul RO 26 TREZ 6215 006 XXX01 4923 deschis la Trez.timisoarasau printr-un instrument de garantare emis in in conditiile legiide o societate de asigurari saubancara- Formularul 12 - Cap III din Doc.Atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din Programul national deOncologie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE: Se va completa Formularul: 1 Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN Art. 181 din OUG 34/2006 - actualizata: Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din Ordonanta de urgenta 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.CERTIFICAT PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURA CU OFERTA INDEPENDENTA: Se va completa Formularul 4. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART 69 ?1 din OUG34/2006 ( evitarea conflictului de interese )Incadrarea in situatia prevazuta la art.69, alin.1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care au legatura cu prezenta procedura sunt:
1.Conf.Dr.Octavian Mazilu
2.Ec.Sanda Damian3.Ec.Jian Beatrice
4.Ec.Georgeta Mangra
5.Farm.Ana Dreava
6.Farm.Florea Simona
7.C.j. Alina Jidoi
CERTIFICAT FISCAL (B.L.) eliberat de Comp. Imp. si Taxe Locale: Certificatul fiscal eliberat de catre Comp.Imp.si Taxe al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care e prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1.CERTIFICAT FISCAL (B.S) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidatAcest documentatesta ca societatea ofertenta nuinregistreazadebite la bugetul de stat in luna anterioara celei in care e prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, si se va prezenta in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1.Pentru PERSOANELE FIZICE / JURIDICE STRAINE: Operatorul economic strain va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana. CERTIFICAT CONSTATATOR DE LA ORC ( SAU ECHIVALENT): se va prezenta, in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1.Informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de catre ONRC sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor..Pentru PERSOANELE FIZICE/JURIDICE STRAINE Cerinta obligatorie: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica .Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
CERTIFICAT CONSTATATOR DE LA ONRC ( SAU ECHIVALENT)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind cifra de afaceri medie ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani - Formularul :5
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratieprivind cifra de afaceri medie ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani - Formularul :5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI Formularul :6
CERTIFICAT CE sau echivalent
Se va prezenta certificatul de marcaj european in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1, ( fara formular tip)
CERTIFICATE DE CALITATE ISO 9001:2008, sau echivalentcare sa confirme Sistemul de Managemment al calitatii.Acestea se vor prezentain una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1, ( fara formular tip)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI Formularul :6CERTIFICAT CE sau echivalent Se va prezenta certificatul de marcaj european in una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1, ( fara formular tip)Se vor prezenta documente emise de catre organismele acreditate care sa confirme Sistemul de Managemment al calitatii .ISO 9001:2008 sau echivalentin una din formele precizate prin ORD.ANRMAP nr.509/2011 ? art.5, alin.1, ( fara formular tip)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare: a)Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) (conform art.42 si 44 alin(2) din Hotararea nr. 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art 165 alin(2) din OUG 34/2006 modificata si completat prin HG 198/2007 b)Invitatia de participare la lic.electronica va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile.c)In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul produselord)Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasamente)Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : Cea mai buna ofertaf)Conditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 ( o runda )2.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire3.Durata unei runde :1 ZIg)Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici in masura in care exista suficienti ofertanti eligibili participanti la procedura.Daca numarul participantilor eligibili este de doi sau unul atunci acordul cadru se va incheia dupa caz cu acestia.Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, adica se afla la egalitate pe unul din cele 3 locuri atunci: autoritatea contractanta va declara castigator pe acel ofertant carea avut in oferta initiala pretul mai mic , iar in cazul in care si in oferta initiala preturile sunt egale va solicita ofertantiloro noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma solicitarii unei noi oferte preturile sunt tot egale se anuleaza intregul lot aut.contr.fiind in imposibilitate de a departaja castigatorii urmand ca pentru aceste loturi sa se redeschida o noua procedura.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin(2) din OUG 34/2006
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10066/21.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 08:00
Locul: La sediul Aut.contractante, Str.Hector nr.1 - parter in sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici in masura in care exista suficienti ofertanti eligibili participanti la procedura.Daca numarul participantilor eligibili este de doi sau unul atunci acordul cadru se va incheia dupa caz cu acestia.Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret(sunt la egalitate) pe unul din cele 3 locuri, atunci: autoritatea contractanta va declara castigator pe acel ofertant carea avut in oferta initiala pretul mai mic , iar in cazul in care si dupa compararea ofertelor initialepreturile sunt egale se va solicita ofertantiloro noua propunere financiara in plic inchis, caz in care, locul respectiv va fi castigat de cel a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut fara a afecta pozitiile castigate pe celelalte locuri.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
acestea sunt in conformitate cu Art.256 / 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SP.CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA
Adresa postala: STR.HECTOR NR.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Tel. +40 256200048, Fax: +40 256200046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer