Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare pachete de reactivi si consumabile compatibile cu aparatele din dotare(AEROSET,ARHITECT,SYSMEX,IMMULITE LAB U,KC4), medii de cultura,diverse teste si truse de diagnostic -2014-2016


Anunt de participare numarul 148635/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Dorica Nastase, Tel. +40 269215050, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 269215434, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Clinic Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizarepachete de reactivi si consumabile compatibile cu aparatele din dotare(AEROSET, ARHITECT, SYSMEX, IMMULITE LAB U, KC4), medii de cultura, diverse teste si truse de diagnostic -2014-2016
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SCJU Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 513, 939.22 si 3, 687, 165.18RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar in functie de solicitari si de fondurile alocate cu acesta destinatie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
pachete de reactivi si consumabile compatibile cu aparatele din dotare, diverse teste si truse de diagnostic; toate detaliile cu privire la componenta loturilor se regasesc in fisierele numerotate si atasate in SEAP si in anexa B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
24931250-6-Medii de cultura (Rev.2)
33141625-7-Truse de diagnosticare (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
40 de loturi pachete de reactivi si consumabile compatibile cu aparatele din dotare - AEROSET, ARHITECT, SYSMEX, IMMULITE LAB U READER, KC4, teste si truse, medii de cultura. Toate detaliile cu privire la cantitati, valori, garantii se regasesc in fisierele numerotate si atasate in SEAP si in anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 513, 939.22 si 3, 687, 165.18RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Este calculata in anexa B si in caietele atasateSe poate constitui prin: -virament bancar depus in contul RO57TREZ5765006XXX011238;
-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara-scrisoare de garantie bancara ? Formularul 7;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Formular 7aDovada constituirii va fi atasata in SEAP si va fi trimisa in original la sediul AC pana la data limita de depunere a ofertelor. De asemenea se va atasa in SEAP si centralizatorul garantiilor de participarePerioada de valabilitate a garantiei este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.In cazul depunerii garantiei in alta valuta cursul va fi cel din data de 12.12.2013. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent atribuit. Conf.art.89 alin.3 din HG.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, se va solicita pentru acele contracte subsecvente a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art.124 din OUG.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si anume valoarea fara TVA sa fie mai mare de 130.000 E.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.N.U.A.S.S (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea(Formularul 3)
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor , conform prevederilor legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul SCJU Sibiu: Manager: Dr. Vasile SpineanDir.Medical: Dr.Radu ChiceaDir. Administrativ ? Pavel BichiceanDir.financiar contabil: Ec.Mirela TataruDir. Ingrijiri: As. Andrei MihuMembrii comisiei de evaluare:
Medic Sef LaboratorDr.Ariela Olteanu- Presedinte
Maria Popa ? Aprovizionare - membru
Dorica Nastase ? Achizitii publice-membru- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedinteluiANRMAP nr.314/2010, privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in condul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale care sa contina media cifrei de afaceri globale intr-o perioada anterioara care vizeazaultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
documente lizibile, semnate si stampilate, purtand mentiunea"conform cu originalul", scanate si atasate in SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse care vizeazaultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari
Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
documente lizibile, semnate si stampilate, purtand mentiunea"conform cu originalul", scanate si atasate in SEAPdocumente lizibile, semnate si stampilate, purtand mentiunea"conform cu originalul", scanate si atasate in SEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot, se va raspunde cu o noua oferta. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf. art. 2562* din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Contencios al SCJUSibiu
Adresa postala: BulevardCorneliu Coposu, nr 2-4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel. +40 269215050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 06:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer