Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare: ?Reactivi si materiale de laborator ?Indicatori sterilizare ( 2 )?


Anunt de participare numarul 147538/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI
Adresa postala: B-dul Independentei nr.1 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Punct(e) de contact: MONICA VICOL, Tel. +40 0232267706, In atentia: ec.Tatiana Zorila, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232267706, Adresa internet (URL): www.spitalspiridon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare: ?Reactivi si materiale de laborator ?Indicatori sterilizare ( 2 )?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante, spitalului clinic judetean de urgenta "sf. spiridon", Iasi, Bulevardul Independentei, nr 1magaziile de reactivi si materiale sanitare
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 455, 915.66 si 29, 468, 164.89RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: dec 2013-feb 2014, mart-mai 2014, iun-aug 2014, sept-nov 2014;dec 2014-feb 2015, mart-mai 2015, iun-aug 2015, sept-nov 2015 valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este precizata in TABEL I din CAIETUL DE SARCINI atasat la prezenta FD
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acordului-cadru de furnizare: ?Reactivi si materiale de laborator ?Indicatori sterilizare ( 2 )?pentru departamentele de: UPU, hematologie, transfuzii, anatomie patologica, biochimie, diabet, ambulator, bacteriologie spcin, ale Spitalului Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi; 167 loturi (conform
anexei B
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33124131-2-Benzi reactive (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
33696500-0-Reactivi de laborator (Rev.2)
33793000-5-Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate pe fiecare lot ( pentru toate cele 167 loturi)pentru contractul subsecvent dar si cantitatile minime si
maxime estimate aferente
acordului-cadru , sunt prezentate detaliat in Caietul de sarcini atasat prezentei Fise de date.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 455, 915.66 si 29, 468, 164.89RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de 2% din valoarea estimata a acordului cadru aferent fiecarui lot. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. modalitatea de constituire a garantiei de participare - conform art. 86 din HG 925 / 2006. Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita conform art. 86 alin 1 din HG 925 / 2006 in urmatoarele forme: ?Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire? Scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante ? se va prezenta in original si va respecta modelul prevazut in Sectiunea Formulare. Ordin de plata - in contul autoritatii contractante in contul de garantii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Spiridon? Iasi, respective RO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi ? in copie; Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumirii obiectului procedurii pentru care se constituie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conform art. 33, alin. 3, lit. b) din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in plic nesigilat in exteriorul plicului cu oferta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile garantia de buna executie se va constitui in procent de 2% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent care se incadreaza in conditiile art. 89 din HG 925 / 2006. garantia de buna executie se va constitui avand in vedere prevederile art. 90 alin 1-3 din HG 925 2006. Modul de constituire a a garantiei de buna executie a contractului subsecvent se va realiza a) prin scrisoarede garantie bancara in favoarea autoritatii contractante/numerar la casieria autoritatii pentru valori ale garantiei de buna executie mai mici sau egale cu 500 leib) prin scrisoare de garantie bancara 2 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi ? pentru valori ale garantiei de buna executie mai mari de 500 leic)ordin de plata in contul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi nr. RO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Mun. Iasid)Instrument de garantare emis de o societate de asigurari , in original .Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006- completata in conformitate cu Formularul A din
Sectiunea Formulare. ? in original ;Cerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat conform Formularului A1 din Sectiunea Formulare ? in original.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B din
Sectiunea Formulare. ? in originalCerinta nr. 4Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original,
copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 5Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala - Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor ? in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 6Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B3 din
Sectiunea Formulare. ? in original ;
Persoanele cu functie de decizie implicate in in procedura de achizitie sunt: Manager Dr. Ec. Ioan Barliba, Director Medical
Prof.Dr.Gheorghe Balan, Director Fin. Contabil Ec. Mariana Loghin, Director Ingrijiri Agapie Speranta;Consilier juridic Ada MihaelaSoranescu; Sef UPU SMURD Conf.Dr. Carmen Diana Cimpoesu , Sef Laborator Dr.Cristina Tuchilus, Sef department Biochimie Dr.Catalina
Lapuste, Dr.Carmen Lunca depart bacteriologie, Chim.pr. Corneanu Marioara lab Ambulator, Sef Serviciu Anatomie Patologica si Prosectura Med.Pr.Ciobanu Apostol Delia Gabriela, Dr.Asandei Irina-sef department hematologie, Dr.Ambarus Aurora Eugenia-sef department bacteriologie, Sef Serv. Achizitii Publice Ec. Monica Vicol, ec.Petronela Tatiana Zorila Serv.Achizitii Publice, ec.Andreea Rusu Serv.Achizitii Publice, ec.Elena Bibire-Serv.Achizitii Publice
Pentru Cerintele 1, 3, 6, facem urmatoarea precizare: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu
existaprevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritatiadministrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Pentru Cerintele 4 si 5 facem urmatoarea precizare: ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator
privindachitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe
proprieraspundere (Formularul B.1. din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor
obligatii deplata. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea
autoritatiicontractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire. Certificat constatator- Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana autorizata), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenentaprofesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata), anexandu-se si traducerea autorizata in limbaromana.
2.Aviz de functionare, anexa, emise de catre Ministerul Sanatatii si din care sa rezulte autorizarea pentru importul/comercializarea/depozitarea de dispozitive medicale corespunzator obiectului procedurii de achizitie - solicitare conform Legii 176 / 18.10.2000 privind dispozitivele medicale- in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani
Se solicita mostre pentruloturile: 34, 40 ( toate pozitiile), 41, 59, 61, 67, 68, 72, 74 (pozitia 2-voriconazole), 76, 90( toate pozitiile), 91, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144( toate pozitiile), 145, 146, 152, 155 (5 pozitii), 167in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei.
ISO 9001 sau echivalente ale acestuia pentru furnizor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Lista va cuprinde valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Se va completa si depune, in original, in conformitate cu Formularul C1 din Sectiunea ? ?Formulare?. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. - cel putin unul. in cazul in care beneficiarul este un client privat, si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demostrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Mostrele vor fi identice calitativ cu produsul ofertat. Mostrele nu se factureaza, vor fi suportate de furnizor, ele reprezinta cerinta minima de calificare; mostrele prezentate de catre ofertantii declarati castigatori vor fi pastrate ca etalon iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori vor fi restituite in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea acordului cadru; Mostrele depuse vor fi marcate obligatoriu cu numarul lotului ofertat, pentru a putea fi corect identificate.Prezentarea mostrelor reprezinta o conditie eliminatorie, iar neprezentarea lor sau prezentarea unor mostre necorespunzatoare duce la respingerea ofertantului. Depunerea mostrelor se va face la sediul (registratura beneficiarului) unde se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor, specificata in Documentatia de atribuire.. In acest caz, operatorul economic va avea obligatia asigurarii si sigilarii mostrelor. Autoritatea contractanta nu raspunde de lipsa asigurariisi sigilarii mostrelor si nici daca ajung in alta parte decat in locul indicat , indiferent din vina cui s-au produs.Se va prezenta certificat care atesta implementarea sistemului de management de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente ale acestuia pentru furnizor - original, copie legalizata sau copie conform cu originalul (se vor accepta ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el rezulta ca ofertantul va primi certificarea)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
42312 / 14.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S038-059818 din 22.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Bdul Independentei nr.1 , Iasi, , Serv.Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatori economici in nume propriu sau prin reprezentanti legali / personae imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
termen de plata - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 60 zile de la data primirii facturii, cu precizarea ca aceasta poate fi platibila in conditiile in care CJAS Iasi achita lunar si la timp contravaloarea serviciilor medicale prezentate, validate si facturate de catre spital. In cazul in care acest lucru nu se intampla sau exista motive neimputabile autoritatii contractante, plata se va efectua, de comun acord esalonat, conform unei intelegeri scrise, agreata de ambele parti. Plata se face in lei , prin ordin de plata. termen de livrare - 3 zile de la primirea comenzii termen de valabilitate produse - minim 12 luni de la data livrarii In cazul in care exista - corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiare in plic inchis. Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acord cadru, elementul reofertarii va fi pretul, acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 1. Daca si in urma reofertarii se mentine egalitate de pret, se va face departajarea ofertelor in functie de: termen de livrare ? exprimat in zile de la data primirii comenzii ferme din partea autoritatii contractante ? declarat in formularul de propunere financiara, fiind declarat castigator ofertantul al carui termen de livrare va fi mai mic. Datele de depunere ale propunerilor financiare de reofertare si a sedintei de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon
Adresa postala: b-dul independentei, nr 1, Localitatea: iasi, Cod postal: 700111, Romania, Tel. +40 0232/267706, Email: [email protected], Fax: +40 0232/267706
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer