Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare a produselor lactate (lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt simplu) pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal d


Anunt de participare numarul 146041/24.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, In atentia: ROXANA BRATU, Email: [email protected], Fax: +40 248220075, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare a produselor lactate(lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt simplu) pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Programului National ?LAPTE- CORN? pentru 4 ani scolari 2013-2017.Frecv.contr.subsecvent: contract. anual pt.fiecare an
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Arges.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 27, 610, 286.4 si 28, 024, 545.6RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa incheierii contractelor subsecvente: contracte anuale pe perioada fiecarui an scolar.Cant. maxima estimata/an x pretul unitar.Valoarea celui mai mare contract subsecvent :7.006.136, 4 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de furnizare a produselor lactate(lapte/lapte UHT/lapte pasteurizat/iaurt simplu) pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru 4 ani scolari 2013-2017.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe durata acordului-cadru pentru anii scolari 2013-2017 se estimeaza ca se vor furniza si distribui produse lactate pentru un numar minim/maxim de 61.851, respectiv 62.779 elevi/prescolari, dupa caz, cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.Durata unui an scolar a fost estimata la 180 zile.
Cantitati minim estimate ale acordului-cadru: 44.532.720 bucati
Cantitati maxime estimateale acordului-cadru: 45.200.880 bucatiCantitati minime estimateale unui contract subsecvent: 11.133.180 bucatiCantitati maxime estimateale unui contract subsecvent: 11.300.220 bucati
Totalul cantitatilor se poate modifica in functie de fluctuatia numarului de copii, de modificarile legislative sau de structura anului scolar (numarul de zile scolare).
Valoarea minima estimata a acordului- cadru pentru furnizarea produselor de lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru 4 ani scolari 2013-2017 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 27.610.286, 40 lei exclusiv TVA;
-61.851 elevi/prescolari estimati/an x 0, 62 lei x 180 zile scolare = 6.902.571, 60 lei (exclusiv T.V.A.) /an x 4 ani = 27.610.286, 40 lei/4 ani, (exclusiv T.V.A.)
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru furnizarea produselor de lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru 4 ani scolari 2013-2017 ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 28.024.545, 6 lei ( exclusiv T.V.A.);
-62.779 elevi/prescolari estimati/an X 0, 62 lei X 180 zile scolare = 7.006.136, 4 lei (exclusivT.V.A.)/an x 4 ani =28.024.545, 6 lei/ 4 ani, (exclusiv T.V.A.).
Valoarea estimata fara TVA: intre 27, 610, 286.4 si 28, 024, 545.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 34.500 lei.Pentru GP constituita in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/alta moneda comunicat de BNR din data data publicarii anunt de participare, depusa pana la data limita de depunere ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Se va constitui sub forma unei scrisori de garantie emisain conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, virament bancar, in formatul Scrisorii de garantie financiara de participare, insotita de declaratia privind incadrarea in categ. IMM-urilor, dupa caz (completare Formular 4). Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Cont deschis la Trezoreria Pitesti RO34TREZ0465006XXX000183, CUI 4229512. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie financiara de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006, precum si in conditiile art.278¹ din OUG din 34/2006, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului subsecvent cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare si dupa constituirea garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data constituirii acesteia.Neprezentarea scrisorii de garantie financiara de participare conduce la respingerea ofertei. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; - prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
? Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 5)/Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/Cazier judiciar al directorului general.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat , tert sustinator, dupa caz
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.6)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, dupa caz.Tertul sustinator (dupa caz) va depune acest formular conform dispozitiilor art.186 (2) si art. 190 (2) din O.U.G. nr.34/2006.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte C.J. Arges ? Constantin N ICOLESCU;Consilieri Judeteni:
BICA Danut; BRATUIon Gabriel; CLIPICI Marian; COCAINA Mihai Andrei; DIACONESCU Nicolae Nicusor; DOBREA Maria ; DUMITRACHE Radu; ENACHE Valentin Viorel; FULGA Marian; GLISCA Ion; JINGA Valerian; LAZAR Ion - Cornel; MANU Constantin Dan; MARASOIU Dorin; MIHAILESCU Vasile; MOISE Dumitru; NICOLAESCU Marius Florinel; POLEXE Constantin; POSTELNICESCU Marius Dorel; PRUNARU Iulian; TECAU Grigore Florin; SANDU Elena; SIRBU Gheorghe; SOARE Florinel Leonard; SOFIANU Narcis Ionut; STEFAN Adrian; SZAKACS Mihai; VASILESCU Mihail ; VELCEA Nicolae; VLADAU Daniel. VOICU Vasile Dorin; SERBAN Constantin; TICA Manuel; ZEVEDEI Denisa Elena.
Secretar judet: Raducanu Viorica
Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Alisa Simona, Voicu Constantin, Gheorghe Aurelian, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Roxana Stoenescu, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Mercea Codruta Lavinia, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Durdui Marinel, Radu Claudia, Diana State, Mara Codrut, Alin Raboj.
Echipa de implementare program: Ciorchina Natalia -Manager, Stoenescu Roxana - Asistent manager, Vasile Nicoleta -Responsabil financiar, Bratu Roxana - Responsabil achizitii publice.
(In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69^1 din OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) coroborat cu declaratia conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acesteia, inainte de incheierea contractului subsecvent, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.3. Prezentarea documentului de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniConditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu: ? 13.000.000 lei fara TVA.Documente relevante:
Bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Completare Formularul nr.9 -?Informatii generale?, original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caConditie de calificare :
Pentru demonstrarea experientei similare, autoritatea contractanta solicita operatorilor economici, prezentarea a unui contract sau mai multe, care sa fi implicat furnizari produse de natura si complexitate similare produselor care urmeaza sa fie furnizate, in valoare cumulata de minim 6.902.571, 60 lei fara TVA. Nivelul valoric impus livrarilor finalizate de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documente prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.2
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Conditie de calificare:
Operatorul economic va face dovada ca dispune de urmatoarele categorii de personal:
- 1 inginer cu specializarea ?ingineria produselor alimentare?- in situatia in care operatorul economic este producator.
- de personal minim necesar pentru transportul si distributia produselor lactate in conformitate cu graficul de livrare stabilit in caietul de sarcini
Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane prin prezentarea unei liste (Formular nr. 13) insotite de CV-urile acestor persoane.
In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajate ale ofertantului, pentru acestea se va completa si prezenta in original o Declaratie de disponibilitate- Formular nr. 15 precum si un Angajament al ofertantului
privind resursele - Formular. 14 din care sa reiasa ca, in cazul indisponibilitatii vreuneia dintre persoanele nominalizate, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform prevederilor punctului 7 din Anexa la HG nr. 714/2008. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Cerinta nr.3Declaratie cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (se va completa de catre ofertantul/candidatul in conformitate cu graficul de livrare stabilit prin caietul de sarcini).
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Cerinta nr.4
-Conditie de calificare:
-Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozit(e) alimentar(e) dotat(e) cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de lactate.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit(e) frigorific(e) autorizat(e) conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati ?i specializarea acestora
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.10Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Completare: -Formularul nr. 11;
-Formularul nr. 12;
-Formularul nr. 13;
-Diploma de licenta pentru inginer in specializarea Ingineria produselor alimentare. Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Formularul nr. 14;
-Formularul nr. 15;
-Certificatul de absolvirea cursului de instruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, pentru a se asigura ca personalul implicat in productia, depozitarea si transportul produselor de panficatie, este instruit periodic in vederea insusirii notiunilor fundamentale de igiena, activitate organizata si finalizata cu examinare si certificate, in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003. Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-copie document/ adeverinta privind efectuarea controlului medical periodic.-Completare Formularul nr. 15-Completare Formularul nr. 15 - Declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice+ Lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.-autorizatii pentru mijloacele de transportnecesare indeplinirii corespunzatoare a contractului, valabile la data limita de depunere a ofertei.Documentele pot fi prezentate in original, copie legal sau copie lizibila "conform cu originalul".Documente doveditoare: -Copia documentului de autorizare-Acte de proprietate, contracte deinchiriere/angajament de punere la dispozitie- Completare Formular nr.17- Listacu subcontractantii si specializarea acestora - Formularul nr.18, original.- Acordul de subcontractare, Formularul nr.19, original.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar (pretul pentru unitatea de produs). Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda.Numar runde: 1;Durata rundei: 24 ore;Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde in cazul in care nu se imbunatateste oferta - da;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - da;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - da;Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului -nu;Se va utiliza pasul de licitare - nu;
-Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. In cazul in care, ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe primul loc al clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Noile oferte prezentate nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti, in sensul ca noile oferte nu trebuie sa afecteze clasamentul. Astfel ofertele cu prêt egal, prin reofertare pot fi imbunatatite pana la nivelul celui mai bun pret ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, formularul de oferta, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 3 operatori economici.Contractul se considera reziliat de drept ca urmare a sistarii Programului Lapte-Corn dispusa printr-un act normativ
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS, int.226, 297
Adresa postala: Piata Vasile Milea, nr.1, mun. Pitesti, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248217800, Email: [email protected], Fax: +40 0248220075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer