Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare ?aparatura medicala?


Anunt de participare numarul 148966/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare ?aparatura medicala?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Gh. Marinescu Nr. 50 Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 901, 900RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CS 1 : Martie 2014 - August 2014, CS 2: Sept 2014 - Decembrie 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare aparatura medicala : ?Masa chirurgicala, electro hidraulica cu telecomanda si accesorii pentru neurochirurgie 1-2 buc? si ?Lampa de operatie LED pentru Sali de chirurgie 1-2 buc?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192230-3 - Mese de operatie (Rev.2)
31524110-9-Lampi pentru sali de operatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A se consulta caietul de sarcini si anexa B privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: 901, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total de 18, 038.00 impartita pe loturi conform anexei B. Cursul la care se face echivalenta LEU/ALTA VALUTA va fi cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) .In cazul unei asocieri: daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 ;daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 .Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita depunerii oferteiGarantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art.86 (1) din HG 925/2006O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art.278^1 din OUG 34/2011 conform fiecarui lot in parte respectiv lot.1 4929.00 lei, lot.2 1729.00 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de Ministerul Sanatatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2) Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata. Din certificate trebuie sa reiasa ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
3)Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata
Din certificate trebuie sa reiasa ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Pop Sorin Aurelian; Sef Serviciu tehnic.- ing.Pop Sorin Alexandru, Sef Birou Achizitii ? Simon Nelli; Responsabil aparatura medicala ? Szekely Zoltan;Sef Clinica Neurochirurgie ? Dr. Balasa Adrian, Birou achizitii publice- Batea Mihai Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica..Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentru conformitate cu originalul
In etapa de evaluare autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Documente edificatoare care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea acordului cadru solicitat: .1.Autorizatiede functionare eliberat de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul ?in baza legii 176/2000
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii. Prezentarea avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform OUG 176/2000.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabilvizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea Ultimului bilant contabilvizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Lista principalelor livrari de produse similare aferente fiecarui lot.
Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE ? Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legal
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similareDocument care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE ? Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legal
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.03.2014 12:00
Locul: Sediul AC
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea fiecarui operator economic si reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures-Compartimentul Contencios
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213961, Email: [email protected], Fax: +40 265213961, Adresa internet (URL): spitjudms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer