Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare articole de echipament de instructie


Anunt de participare numarul 76013/23.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, DR. TABEREI, NR. 9-11, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: IONEL DOMUTA, Tel.0213155485, INT. 245, Email: [email protected], Fax: 0213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare articole de echipament de instructie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitati militare de pe teritoriul Romaniei
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: 27, 456, 244.85RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare articole de echipament de instructie - caciuli, camasi, costume, dulap textil haine, ecuson tricolor maneca, esarfe, genunchere, cotiere, manusi tactice, pantaloni scurti, palarii instructie, sepci, tricouri, tesatura ripstop padure si desert.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18443300-9 - Articole pentru acoperit capul (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
19212300-8-Panza (Rev.2)
35812000-9-Uniforme de lupta (Rev.2)
39122100-4-Dulapuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
34 de produse in cantitatile specificate in anexa privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: 27, 456, 244.85RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 22.06.2009 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara de participare in cuantumurile din anexa privind loturile. Garantia de buna executie: 6% din pretul contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare - bugetul de stat. Plata se va face prin ordin de plata, in termen de 60 de zile de la primirea documentelor de receptie cantitativa si calitativa.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat; Fisa de informatii generale; Certificat de inregistrare, Certificat constatator/autorizatie de functionare; Vor fi exclusi de la procedura de achizitie ofertantii care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si 181, precum si ofertantii care nu respecta prevederile art. 46 din O.u.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Vor fi exclusi de la procedura de achizitie ofertantii care nu au in obiectul de activitate producerea, respectiv comercializarea produselor care fac obiectul licitatiei in functie de calitatea in care acestia participa.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea bilanturilor contabile pe anii 2006, 2007 si 2008 din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita valori minime ale cifrei de afaceri medii anuale pe fiecare produs. Detalii in anexa privind loturile
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind resursele tehnice si umane; Autorizarea de livrare; documente care sa ateste ca este implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2001.Modele.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita realizarea a 2 modele din produsul ofertat, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda cu durata de 1 zi. Pot participa doar op.inscrisi in SEAP a caror oferta va fi stabilita admisibila.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S9-011586 din 15.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 21.08.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2009 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante mentionat in Sectiunea I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegatii imputerniciti de catre ofertanti, care au asupra lor si o copie dupa actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213323564, Email: [email protected], Fax: 021 - 3321240, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti - Sectia a VIII a de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 - 3323564, Email: [email protected], Fax: 021 - 3321240, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al U.M. 02574 Bucuresti
Adresa postala: Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Tel.021-3195858, int. 2508, Fax: 021-3152165
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2009 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer