Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare benzina fara plumb COR 95


Anunt de participare numarul 148974/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0149F
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TUDOR, Tel. +40 0214081046, In atentia: NICOLAE TUDOR, Email: [email protected], Fax: +40 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
U.M.0149F
Adresa postala: Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae TUDOR, Tel. +40 214081046, In atentia: Nicolae TUDOR, Email: [email protected], Fax: +40 214081283, Adresa internet (URL): http: //www.spp.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
U.M.0149F
Adresa postala: Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae TUDOR, Tel. +40 214081046, In atentia: Nicolae TUDOR, Email: [email protected], Fax: +40 214081283, Adresa internet (URL): http: //www.spp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare benzina fara plumb COR 95
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 16A, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 472, 500 si 1, 620, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimativ se vor atribui 4 contracte subsecvente: mai 2014, august 2014, noiembrie 2014, ianuarie 2015. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este de 45.000, 00 lei fara TVA.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este de 585.000, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de benzina fara plumb COR 95 vrac
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Benzina fara plumb COR 95 ? minim 105.000 Litri ? maxim 360.000 litri. Cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt: 10.000 litri, respectiv 130.000 litri.
Valoarea estimata fara TVA: intre 472, 500 si 1, 620, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, irevocabila, prezentata pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, emisa in favoarea autoritatii contractante, a carei valabilitate sa fie de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Cuantumul garantiei de participare: 5.400, 00 lei.Modalitati de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006. Contul bancar al U.M.0149 FBucuresti este: RO89 TREZ 7005 005X XX00 0211 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cod de identificare fiscala 4283635.Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda decat lei. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul de schimb leu/alta valuta stabilit de BNR cu 5(cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Retinerea garantiei de participare se va face potrivit prevederilor art. 87 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Un model orientativ al instrumentului de garantare pentru constituirea garantiei de participare este prevazutin Formularul 5. Se solicita constituirea garantiei de buna executie, irevocabila, in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Modalitati de constituire: in oricare din formele prevazute la art.90 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006. Contul bancar al U.M.0149 FBucuresti este: RO89 TREZ 7005 005X XX00 0211 deschis la A.T.C.P.M.B, cod de identificare fiscala 4283635.Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent cu valabilitate pe toata perioada de derulare a contractului plus 14 zile.Garantia de buna executie se va elibera in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca pentru contractele subsecvente a caror valoare este mai mica decat valoarea prevazuta la art. 124 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sa nu solicite contractantului constituirea garantiei de buna executie, in temeiul art. 89, alin. 3) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006.Un model orientativ al instrumentului de garantare pentru constituirea garantiei de participare este prevazut inFormularul 6.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 1 ? din fisierul "Formulare si modele".
Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Vor fi exclusi de la procedura ofertantii care se afla in una sau mai multe situatii prevazute de art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 2 ?din fisierul "Formulare si modele". Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Vor fi exclusi de la procedura ofertantii care se afla in una sau mai multe situatii prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3 - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 3 ?din fisierul "Formulare si modele". Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) va trebui prezentata atat de subcontractant cit si de tertul sustinator, daca este cazul. Vor fi exclusi de la procedura ofertantii care se afla sub incidentaart. 691 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Lista cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan COSTEA, Nicolae TUDOR, Ioana ALEXANDRU, Luchian MACIUCA, Ovidiu LAZAR, Teodor BIVOLARU, Maria GROSU, Nicolae DINUTA, Cristina NICOLAU.
4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completata conform Formularului 4 ?din fisierul "Formulare si modele".
*Precizari pentru operatorii economici persoane fizice/juridice straine: In cazul in care in tara de origine sau in tara unde este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la III.2.1.a) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 691, art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei unitati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. **Documentele prezentate in cadrul acestei sectiuni se vor in original. Pentru persoane fizice/juridice romane
Depunerea Certificatului Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Pentru persoane fizice/juridice straine
Depunerea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalin conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica consta intr-un proces repetitiv de ofertare, utilizandu-se suportul tehnic oferit de Sistemul Electronic de Achizitii Publice ? SEAP.La faza finala de licitatie electronica pot participa numai operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si care, dupa evaluarea initiala a ofertelor depuse la sediul Serviciului de Protectie si Paza mentionat la punctul I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, au primit din partea autoritatii contractante invitatie on-line de participare la faza finala de licitatie electronica prin intermediul SEAP (au depus oferte admisibile). Informatii disponibile pentru conectare si inregistare in SEAP la: http: //www.e-licitatie.ro/Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz autoritatea contractanta va retine garantia de participare.Informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice sunt: -cea mai buna oferta, -numarul de participanti inscrisi.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul exprimat in lei.-nu se impun limite pana la care pretul poate fi imbunatatit.-numarul rundelor de licitare: 1.-durata rundei de licitare: 1 zi.Licitatia electronica va incepe dupa cel putin doua zile lucratoare de la data la care a fost transmisa invitatia on-line de participare.In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inregistrat in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP de catre autoritatea contractanta.Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea primei runde de licitare.La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Dupa incheierea licitatiei electronice se solicita operatorilor economici care si-au modificat pretul in urma procesului de reofertare electronica sa transmita Autoritatii contractante Formularul de oferta, completat cu noile valori ofertate.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N193
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 12:00
Locul: Bucuresti, Bulevardul Geniului Nr. 42 B, Sectorul 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale ofertantilor avand asupra lor un document de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: 20.01.2015
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2, din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SERVICIULUI DE PROTECTIE SI PAZA
Adresa postala: Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 214081018, Email: [email protected], Fax: +40 214081186, Adresa internet (URL): www.spp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer