Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare carburant auto pe baza de carduri de credit ( benzina fara plumb si motorina )


Anunt de participare (utilitati) numarul 142387/06.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: PARCULUI NR.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Punct(e) de contact: CHIFFA GABRIELA, Tel. +40 263214014, In atentia: Biroul achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord-cadru de furnizare carburant auto pe baza de carduri de credit ( benzina fara plumb si motorina )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Direct de la statiile de alimentarecu carburant din Bistrita si/sau din tara in rezervorul autovehiculelor precum si in recipienti omologati(butoaie sau canistre met)
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 679, 940RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: minim cate un contract subsecvent pe an cu o valoare maxima de 862.920 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie carburanti auto(benzina fara plumb si motorina) pe baza de carduri de credit pentru autovehiculele din parcul auto al SC AQUABIS SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima a acordului cadru, aferenta celor 24 luni, este4.275 litri benzina fara plumb si 33.975 litri motorina.
Cantitatea maxima a acordului cadru, aferenta celor 24 luni, este34.200 litri benzina fara plumb si 271.800 litri motorina.
Cantitatea minima aferenta unui contract subsecvent este1.425 litri benzina fara plumb si 11.325 litri motorina.
Cantitatea maxima aferenta unui contract subsecvent este17.100 litri benzina fara plumb si 135.900 litri motorina.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 679, 940RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumulgarantiei de participare: 15.000 lei.Valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar (in contul SC AQUABIS SA nr.RO38RNCB0038045896280001 deschis la BCR Bistrita) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA Garantia trebuie sa fie irevocabila Instrumentul de garantare trebuie: -sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat sau neconditionat sa faca referire expresa la procedura Garantia de participare emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana Ofertantii care se incadreaza in prev. Legii nr.346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei Acestia vor prezenta anexat garantiei o declaratie pe proprie raspundere, conf. Anexei 1 din Lege, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM . Echivalenta pentru o garantie depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dupa ce dovada garantiei de participare se posteaza in SEAP(scanata)pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, va trebui ca aceasta sa fie prezentata/transmisa si la sediul autoritatii contractante in original, de catre toti operatorii economici. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din val. contractului subsecvent, fara TVA si va fi constituita in moneda contractului (LEI).Garantia se poate constitui nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Valabilitatea garantiei va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului subsecvent. Garantia emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana Ofertantii care se incadreaza in prev. Legii nr.346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei-Restituirea garantiei de buna executie a contractului: Se face in termen de 14 zile de la emiterea documentelor care atesta indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale asumate de furnizor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduriproprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Formularul nr. 6 Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formularul nr. 7 Certificat de participare cu oferta independenta, Formularul nr. 8 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese)Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC: Dir. general Sandru Ion, Dir tehn Molnar Iosif, Dir prod Marinescu Marius Dir Econ Neamtiu Adina, Dir calitate Simionca Nicu, Cons Jur Puica Liviu, Membri comisie evaluare: Chiffa Gabriela, Matesan Ileana, Munteanu Stefan, , Marinescu Marius, Chiriac Edmond, Membri supleanti: Secoban Monica, Costinea Valer
2.Informatii despre ofertant: Formularul nr. 9 Informatii generale despre ofertant, 3.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006: Formularul nr. 10 Declaratie privind eligibilitatea, 4.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Formularul nr. 11 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente fata de bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente fata de bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalulNota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.Precizari: 1.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.2.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.4.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. A)Persoane juridice romane: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sarezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
B)Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc) din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, certificatul constatator in original sau copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii.Precizari: 1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul sa fi dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani cel putin un contract de furnizare de produse similare.
Pentru contractele de furnizare declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele: -Formularul nr. 12 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Pentru contractele de furnizare declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele: Formularul nr. 12 Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Nota: 1.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 2.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 3.In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, cu indicarea partii si valorii indeplinite de acestia; 4.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce la excluderea operatorului economic. 5.Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste experienta similara a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens.
Lista cuprinzand statiile de distributie de carburanti.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detineminim o statie de distributie carburanti in Bistrita si minimo statie de distributie carburanti in fiecare din cele 41 de judete unde sa se poata efectua plata carburantului alimentat cu ajutorul cardului de credit.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezentalista cuprinzand statiile de distributie carburanti in Bistrita si in cele 41 de judete, inclusiv adresele acestora, unde se poate efectua plata carburantului alimentat cu ajutorul cardului de credit
Sistem de management al calitatii implementat: certificat de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data limita de depunere a ofertei .
Nota: Documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele autorizate. In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de fiecare dintre membrii asocierii. Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice a acesteia de catre operatorii economici. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut -Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana aceasta va prezenta o imputernicire -In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romana -AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde per. de valab. a ofertei, per. de valab. a garantiei ptr participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura -Daca o asociere de op econ depune o oferta comuna, atunci capacit tehn si prof se demonstr prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In conf cu art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conf HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Decl initiala privind indeplinirea cerintelor de calif)semnata de reprez legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indep a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept 0fertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/docum edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea AC o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ^ 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Parcului nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Tel. +40 263214014, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2013 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer