Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare Cerburanti auto - benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5


Anunt de participare numarul 144169/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran, nr. 110, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Sisea Viorel, Tel. +40 241617381, Email: [email protected], Fax: +40 241665523, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP -INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ?DOBROGEA? AL JUDETULUI CONSTANTA
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 110, Constanta, jud. Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Sisea Viorel, Tel. +40 241617381, Email: [email protected], Fax: +40 241665523, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare Cerburanti auto - benzina fara plumb euro 5 si motorina euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Incinta Port Poarta5- Det. Constanta-Port
Str.Matei Millo nr.66- Det. Constanta-Palas
Str.Cuza Voda nr.3? Det. Medgidia, Str.Medgidiei nr.4? Det. Cernavoda
DN Mangalia-Constanta? Sectia Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 443, 200 si 11, 580, 160RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente lunare astfel, valoarea cea mai mare pentru un contract subsecvent pentru Lotul nr. 1 Benzina fara plumb Euro 5 va fi de 67.280 lei, respectiv valoarea cea mai mare pentru un contract subsecvent pentru Lotul nr. 2 Motorina euro 5 va fi de 172.800 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona prin incheierea de contracte subsecvente de furnizare de cantitati de benzina Euro 5 si motorina Euro 5 vrac si bonuri valorice de carburant.
Combustibilul se livreaza ?franco-depozit beneficiar?, iar pretul va fi exprimat in lei / litru si va include accizele, TVA si transportul produsului pana la adresele beneficiarului:
- pentru benzina : Constanta Port ? Incinta Port Poarta 5, Detasamentul de pompieri Port, Constanta, Str. Matei Millo nr. 66, Detasament de pompieri Constanta-PalasMedgidia, Str. Cuza Voda nr. 3, Detasamentul de pompieri Medgidia,
- pentru motorina: Constanta, Str. Matei Millo nr. 66, Detasament de pompieri Constanta-Palas, Medgidia, Str. Cuza Voda nr. 3, Detasamentul de pompieri Medgidia, Mangalia, Sos. Nationala Mangalia-Constanta, Sectia de pompieri Mangalia, Cernavoda, Str. Medgidiei nr. 4, Detasamentul de pompieri Cernavoda.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de minim 80.000 litri si maxim de 704.000 litri de benzina fara plumb Euro 5 vrac, iar din cantitatea de 80.000 litri si respectiv 704.000 litri se vor achizitiona carnete BVCA minim 2 carnete si maxim 20 de carnete echivalentul a 1.738 litri si respectiv 17.379 litri; si respectiv cantitatea de minim 640.000 litri si maxim de 1.732.000 litri motorina Euro 5 vrac, iar din cantitatea de 640.000 litri si respectiv 1.732.000 litri se vor achizitiona carnete BVCA minim 2 carnete si maxim 20 de carnete echivalentul a 1.680 litri si respectiv 16.801 litri, ce se va achizitiona prin acord cadru de furnizare de carburanti auto.
Carnetul de BVCA va avea un numar de 100 file, cu valoare nominala de 50lei/fila cu TVA inclus, astfel valoarea unui carnet va fi de 5.000 lei cu TVA inclus.Prin contract subsecvent de furnizare se poate achizitiona o cantitate de minim 1.700 litri si maxim 14.500 litri de benzina fara plumb euro 5, respectiv o cantitate de minim 14.000 litri si maxim 36.000 litri de motorina euro 5.
Nu se vor achizitiona BVCA-uri la fiecare contract subsecvent, iar atunci cand se va face comanda pentru carnete BVCA se va face astfel:
- pentru lotul nr.1 ?benzina fara plumb euro 5? se va achizitiona minim 1 carnet BVCA si maxim 5 carnete BVCA pentru un contract subsecvent, echivalentul a minim 869 litri si maxim 4.345 litri de benzina fara plumb,
- pentru lotul nr.2 ?motorina euro 5? se va achizitiona minim 1 carnet BVCA si maxim 5 carnete BVCA pentru un contract subsecvent, echivalentul a minim 840 litri si maxim 4.200 litri de motorina.
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 443, 200 si 11, 580, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP e de2% din val.faraTVA a fiecarui lot din AC constituita astfel: -lotul 1?Benzina?e de 7424lei, -lotul 2?Motorina?e de 61440lei, prin urmatoarele instrumente: a)Scrisoare de garantie bancara conform Formular 3 din Caietul de sarcini, b)OP/fila cec in cont trezorerie RO08TREZ2315005XXX000386, deschis la Trez.Constanta, insotita de un document prin care se specifica destinatia.Perioada de valabilitate a SG: 45zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.c)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Echivalenta ptr GP depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.Conform art16 din Legea346/2004, se accepta constituirea GP in cuantum de50% din valoarea solicitata, daca se face dovada incadrarii in categoria IMM, prin prezentarea, la data si ora stabilite ptr deschiderea ofertelor, a declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM prevazute in Anexa 1 la Legea 346/2004.Lipsa declaratiei sau prezentarea acesteia fara a completa cf prevederilor din actul normativ mentionat, va avea ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP emisa in alta limba decat romana se prezinta in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In baza art.278^1 OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, ca nefondata, AC va retine contestatorului o parte din GP.GP se va restitui in conformitate art.88 HGR925/2006.Ofertele care nu vor fi insotite, la data deschiderii ofertelor de dovada constituirii GP, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Garantia de buna executie este in procent de 8% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, iar modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din HG 925/2006, prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Model conform formularul nr.10 din Caietul de sarcini), ori de o societate de asigurari, sau prin virament bancar (ordin de plata) in contul ISU Dobrogea cu nr. RO08 TREZ 2315 005X XX00 0386 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare la licitatie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat.Plata se va efectua prin O.P. in contul de trezorerie al furnizorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 4 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestuia va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contactului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 5 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestuia va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contactului de achizitie publica.
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP Nr. 314 / 2010) ? Formular nr. 12 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestui certificat completat duce la excluderea ofertantului. Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 pentru evitarea conflictului de interese, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 13 din Caietul de sarcini. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Jianu Viorel, Ion Vladut, Constantinescu Angela, Popescu Cristina, Panaete Anca, Sogarescu Florin, Alexandrescu Gabriel, Dragomir Florin, Vasile Nicoleta, Popescu Nicolae, Sisea Viorel, Dragomir Alexandru.
5. Se completeaza formularul ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, conform Formularul nr. 6 din Caietul de sarcini.
6. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare: Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
a.) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
b.) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare). Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente din care sa rezulte: -ca are inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, activitatea de comercializare a produsului energetic care face obiectul achizitiei ce urmeaza a se desfasura;
Certificatul constatator se va depune in oricare dintre formele: in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, potrivit prevederilor art.5, alin(1) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor).In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc, in etapa evaluarii ofertelor, a depus certificatul constatator emis de ONRC in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.
Pentru persoanele juridice/fizice straine o cerinta obligatorie este aceea ca documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si sa fie prezentate in traducere in limba romana legalizata si autorizata.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ONRC), iar informatiile cuprinse in acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate furnizarea produselor ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente relevante din care sa reiasa cifra de afaceri pe anii 2010-2012 conform art.185 din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010 ? 2012). Cifra de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala decat valoarea minima: pentru lotul nr. 1 ?benzina fara plumb Euro 5? in valoare de 67.280 lei fara TVA, iar pentru lotul nr. 2 ?motorina Euro 5? in valoare de 172.800 lei fara TVA.
Informatii generale ofertant si cifra de afaceri din ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor relevante conform art.185 din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010 ? 2012). Cifra de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala decat valoarea minima: pentru lotul nr. 1 ?benzina fara plumb Euro 5? in valoare de 67.280 lei fara TVA, iar pentru lotul nr. 2 ?motorina Euro 5? in valoare de 172.800 lei fara TVA.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Pentru persoanele juridice straine se solicita documente considerate edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.Echivalenta leu/valuta se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte.Se completeaza si se prezinta formularul: ?Informatii generale ofertant si cifra de afaceri din ultimii 3 ani?, conform Formular nr. 7 din Caietul de sarcini.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani.
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Obligativitatea efectuarii transportului de produse petroliere cu mijloace de transport dotate cu debitmetru pana la locatiile beneficiarului.
Se completeaza formularul: ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?, conform Formular nr. 9 din Caietul de sarcini. Formularul 8 trebuie insotit in mod obligatoriu de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de beneficiar. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Certificare SR EN ISO 9001:2008 la ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza ?Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani? conform Formular nr. 8 din Caietul de sarcini.Operatorul economic va face dovada ca dispune de persoane pentru transportul si distributia carburantilor auto la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de manipularea carburantilor auto sau instruite in acest sens.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma instruirea personalului in domeniul produselor petroliere (prezentare copie document).Obligativitatea efectuarii transportului de produse petroliere cu mijloace de transport dotate cu debitmetru pana la locatiile beneficiarului. Certificare SR EN ISO 9001:2008 la ofertant.Se completeaza formularul: ?Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, conform Formular nr. 9 din Caietul de sarcini. Se va prezenta cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat de beneficiar. Formularul 8 trebuie insotit in mod obligatoriu de cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat de beneficiar. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa trebuie sa dovedeasca detinerea certificatului ISO pentru partea de contract pe care o va indeplini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza etapa finala de licitatie electronica.a. elementul ofertei care intra in procesul de reofertare: pretul ofertei fara TVA, b. nu exista limite pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit, c. informatii puse la dispozitia ofertantilor: existenta de preturi sau valori noi, prezentate in cadrul licitatiei electronice; numarul participantilor; clasament ;d. informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se transmite simultan tuturor ofertantilor; invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, e. numarul de runde la licitatia electronica: runda 1. durata runda = o zi, f. operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Dupa incheierea rundei de licitatie electronica operatorul economic situat pe locul numarul 1 va transmite autoritatii contractante formularul de oferta, model conform ?Formularul nr. 2? din Caietul de sarcini (in original semnat si stampilat) cu valoarea ofertei finale transmise in cadrul licitatiei electronice, intro zi lucratoare de la incheierea rundei.Numar runde = 1, Durata rundei = o zi, Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta = da, Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret = da, Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie = da, Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului = da, Se va utiliza pasul de licitare = da,
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2446094 / 08.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante : Str. Mircea cel Batran nr. 110, loc. Constanta, Jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Dragomir Florin, Constantinescu Angela, Sisea Viorel, Dragomir Alexandru, Popescu Cristina, Sogarescu Florin, Panaete Anca, Vasile Nicoleta, Popescu Nicolae, jurist, sef logistica, reprezentant ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Solicitarile de clarificari vor imbraca forma unui document semnat si stampilat, transmis prin posta sau fax, in zilele lucratoare, intre orele 08.00 ? 16.00.In cazul in care doua sau mai multe oferte, se vor clasa pe primul loc continand in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractana va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Partea vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art.256 indice 2 OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ?DOBROGEA? AL JUDETULUI CONSTANTA
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 110, jud. Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Tel. +40 241617381, Email: [email protected], Fax: +40 241617381, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer