Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare de carburanti auto pe baza de bonuri valorice.


Anunt de participare numarul 148971/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, In atentia: ROXANA BRATU, Email: [email protected], Fax: +40 248220075, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare de carburanti auto pe baza de bonuri valorice.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata lei fara TVA interval intre: intre 611.431, 7 si 630.415, 70. Frecventa incheierii contractelor subsecvente: contracte anuale. Valoarea estimata acelui mai mare contract subsecvent: 161.505, 25 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare de carburanti auto pe baza de bonuri valorice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe durata acordului-cadru pentru 48 de luni se estimeaza ca se vor furniza si distribui cantitatea de carburant auto minim de 108.218 si maxim de 111.550, dupa caz, cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.Cantitati minime estimate ale acordului-cadru: 108.218 litri.
Cantitati maxime estimate ale acordului-cadru: 111.578 litri.
Cantitati minime estimate ale unui contract subsecvent: 25.861 litri.
Cantitati maxime estimate ale unui contract subsecvent: 28.585 litri.
Totalul cantitatilor se poate modifica in functie de de modificarile legislative.
Valoarea minima estimata a acordului- cadru: 611.431, 7 lei fara TVA;
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 630.415, 70lei fara T.V.A.;
Valoarea minima estimata a contractului subsecvent: 146.114, 65 lei fara TVA;
Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent: 161.505, 25 lei fara TVA;
Valoarea estimata a acordului cadru fara TVA: intre 611.431, 7 si 630.415, 70 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 611, 431.7 si 630, 415.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, inclusiv. Garantiei de participare de 12.608, 31 lei, constituita in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/alta moneda comunicat de BNR din data data publicarii anunt de participare si va fi depusa pana la data limita de depunere ofertei. Garantia de participare se poateconstitui prin virament bancar in contulRO34TREZ0465006XXX000183 deschisla Trezoreria Pitesti, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formularul 8). In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de participare va fi emisa in numele Asocierii si acopera in mod solidar totii membrii grupului de operatori economici. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie financiara de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 278^1 alin. 1 lit. b din O.U.G 34/2006 actualizata) precum si in conditiile prevederilor art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006, actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 (completareFormular nr.1)
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertant asociat/candidatul asociat , tert sustinator (pentru tertul sustinator se va evidentia neincadrarea la pct. a, c^1, d), dupa caz.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.2)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat, dupa caz. Tertul sustinator (dupa caz) va depune acest formular conform dispozitiilor art.186 (2) si art. 190 (2) din O.U.G. nr.34/2006.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.4)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte C.J. Arges ? Constantin NICOLESCU;Consilieri Judeteni:
BICA Danut; BRATUIon Gabriel; CLIPICI Marian; COCAINA Mihai Andrei; DIACONESCU Nicolae Nicusor; DOBREA Maria ; DUMITRACHE Radu; ENACHE Valentin Viorel; FULGA Marian; GLISCA Ion; JINGA Valerian; LAZAR Ion - Cornel; MANU Constantin Dan; MARASOIU Dorin; MIHAILESCU Vasile; MOISE Dumitru; NICOLAESCU Marius Florinel; POLEXE Constantin; POSTELNICESCU Marius Dorel; PRUNARU Iulian; TECAU Grigore Florin; SANDU Elena; SIRBU Gheorghe; SOARE Florinel Leonard; SOFIANU Narcis Ionut; STEFAN Adrian; SZAKACS Mihai; VASILESCU Mihail ; VELCEA Nicolae; VLADAU Daniel. VOICU Vasile Dorin; SERBAN Constantin; TICA Manuel; ZEVEDEI Denisa Elena.
Secretar judet: Raducanu Viorica
Aparat propriu CJ Arges: Pena Florian, Ciobanu Alisa Simona, Voicu Constantin, Gheorghe Aurelian, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Roxana Stoenescu, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Mercea Codruta Lavinia, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Durdui Marinel, Diana State, Mara Codrut, Alin Raboj.
Bratu Roxana ?detinator certificat SEAP.(In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69^1 din OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) coroborat cu declaratia conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acesteia, daca este cazul, inainte de incheierea contractului subsecvent, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valorii, perioade de livrare, beneficiari.
Conditie de calificare :
Pentru demonstrarea experientei similare, autoritatea contractanta solicita operatorilor economici, prezentarea a maxim 5 contracte, care sa fi implicat furnizari produse de natura si complexitate similare produselor care urmeaza sa fie furnizate, in valoare cumulata de minim 160.000 lei fara TVA.
Nivelul valoric impus livrarilor finalizate de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documente prezentate in oricare dintre formele: original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta.2
- Declaratie privind numarul de statii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.- Ofertantul trebuie sa detina, el sau prin partenerii lui, cel putin o statie de distributie in fiecare judet al Romaniei si in orasul de resedinta al judetului Arges, respectiv orasul Pitesti.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CompletareFormular nr.5Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Declaratie privind numarul de statii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.- Ofertantul trebuie sa detina, el sau prin partenerii lui, cel putin o statie de distributie in fiecare judet al Romaniei si in orasul de resedinta al judetului Arges, respectiv orasul Pitesti.A se prezenta (original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului si stampila).Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe primul loc al clasamentului exista doua sau mai multe oferte egale ca valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP. Noile oferte prezentate nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti, in sensul ca noile oferte nu trebuie sa afecteze clasamentul. Astfel ofertele cu prĂȘt egal, prin reofertare pot fi imbunatatite pana la nivelul celui mai bun pret ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta financiara are pretul cel mai scazut. Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, formularul de oferta, completate cu noile valori. Formularele se vor transmite online pe SEAP, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 3 operatori economici.Ajustarea valorii contractului, se poate face numai in situatii justificate prin buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri, cotatiile petrolului pe pietele internationale, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor, in conformitate cu prevederile art.97 alin 3 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Preturile unitare ale carburantilor la pompa se vor actualiza in conformitate cuprevederile art.97, alin.(2), lit.a) din HG nr.925/2006 cat si cu evolutia pietii specifice si cu legislatia in vigoare (O.G. 34.2006, Codul Fiscal, evolutia curs leu/euro si leu/dolar).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arges ? Compartimentul juridic, int.226, 297
Adresa postala: Piata Vasile Milea nr.1, Pitesti, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248217800, Fax: +40 0248220075
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer