Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare de carburanti auto sub forma de BVCA pe 2 ani - motorina euro 5 si benzina fara plumb euro 5


Anunt de participare numarul 148991/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran, nr. 110, COnstanta, Jud. Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Paul, Tel. +40 241617381, In atentia: Gheorghe Paul, Email: [email protected], Fax: +40 241665523, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 110, COnstanta, jud. Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Mr. Gheorghe Paul, Tel. +40 241617381, In atentia: Mr. Gheorghe Paul, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +40 241665523, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro , www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare de carburanti auto sub forma de BVCA pe 2 ani - motorina euro 5 si benzina fara plumb euro 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul ISU Dobrogea Constanta, Str. Mircea cel Batran nr. 110, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 047, 500 si 6, 699, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente lunare astfel, valoarea ce mai mare a unui contract subsecvent va fi de 400.000 lei cu TVA (322.582, 65 lei fara TVA).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona carbutanti auto prin incheierea de contracte subsecvente de furnizare de cantitati de bonuri valorice de carburant auto.
Locul principal de livrare : La sediul achizitorului ?Str Mircea cel Batran nr. 110, Constanta, jud. Constanta.Benzina fara plumb euro 5 Cod CPV 09132100-4 si Motorina euro 5 Cod CPV09134200-9
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prin acordul cadru se vor achizitiona o cantitate de minim 50.778 de file BVCA si maxim de 166.135, 2de file BVCA, iar valoarea nominala la o fila BVCA este de 50 lei/fila cu TVA inclus.
Prin contract subsecvent de furnizare se poate achizitiona o cantitate de minim 600 de file BVCA si de maxim 8.000 de file BVCA, iar valoarea nominala la o fila BVCA este de 50 lei/fila cu TVA inclus.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 047, 500 si 6, 699, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP e de 2% din val min estimata fara TVA a AC, in valoare de 40950 lei, echivalentul in leu/alta valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, constituita astfel: a) Scrisoare de GB conform Formular 3 din Caietul de sarcini, b)virament in contul de trez RO08TREZ2315005XXX000386, deschis la Trez CT, insotita de un document prin care se specifica destinatia.Perioada de valabilitate a scrisorii de GB: 45zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.c)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Conform prev art.16 din Legea 346/2004, se accepta constituirea GP in cuantum de 50% din valoarea solicitata, daca se face dovada incadrarii in categoria IMM, prin prezentarea, la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, a declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM prevazute in Anexa 1 la Legea 346/2004.Lipsa declaratiei sau prezentarea fara a completa conform prevederilor din actul normativ mentionat, va avea ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de firme. GP emisa in alta limba decat romana se prezinta in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In baza art. 278^1 din OUG 34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului o parte din GP.GP se va restitui in cf cu prev art.88 din HGR 925/2006.Ofertele care nu vor fi insotite, la data deschiderii ofertelor de dovada constituirii GP, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Documentul se ataseaza la exteriorul plicului cu oferta. Garantia de buna executie este in procent de 8% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent, iar modalitatea de constituire a garantiei de buna executie este in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din HG 925/2006, prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Model conform formularul nr.10 din Caietul de sarcini), ori de o societate de asigurari, sau prin virament bancar (ordin de plata) in contul ISU ?Dobrogea? al jud. Constanta cu nr. RO08 TREZ 2315 005X XX00 0386 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare la licitatie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat.Plata se va efectua prin O.P. in contul de trezorerie al furnizorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 4 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestuia va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contactului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 5 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestuia va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contactului de achizitie publica.
3. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare: Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
a.) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
b.) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(conf Notificarii ANRMAP nr 149/2013). Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 pentru evitarea conflictului de interese, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr. 13 din Caietul de sarcini. Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Jianu Viorel, Ion Vladut, Constantinescu Angela, Popescu Cristina, Panaete Anca, Sogarescu Florin, Jarnea Catalin, Gili Pana Gabriel, Gheorghe Paul, Dragomir Florin, Vasile Nicoleta, Voicu Florentin, Gheorghiu Nicusor, Dragomir Alexandru, Sandu Luminita.
5. Se completeaza formularul ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, conform Formularul nr. 6 din Caietul de sarcini.
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordin ANRMAP Nr. 314 / 2010) ? Formular nr. 12 din Caietul de sarcini. Neprezentarea acestui certificat completat duce la excluderea ofertantului. Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente din care sa rezulte: -ca are inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, activitatea de comercializare a produsului energetic care face obiectul achizitiei ce urmeaza a se desfasura;Certificatul constatator se va depune in oricare dintre formele: in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, potrivit prevederilor art.5, alin(1) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc, in etapa evaluarii ofertelor, a depus certificatul constatator emis de ONRC in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.Pentru persoanele juridice/fizice straine o cerinta obligatorie este aceea ca documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si sa fie prezentate in traducere in limba romana legalizata si autorizata.Informatiile cuprinse in acest certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ONRC) sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate furnizarea produselor ofertate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant si cifra de afaceri din ultimii 3 ani.
Documente relevante din care sa reiasa cifra de afaceri pe anii mentionati.Prezentarea documente relevante conform art.185 din O.U.G. nr. 34/2006,
din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011 ?
2013). Cifra de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala decat valoarea
Cifra de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala valoarea estimata maxima
a unui contract subsecvent de 322.581 lei fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza formularul: Informatii generale ofertant si cifra de afaceri din ultimii 3 ani, conform Formular nr. 7 din Caietul de sarcini.Prezentarea documentelor relevante conform art.185 din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala peultimii 3 ani (2011 ? 2013). Cifra de afaceri trebuie sa fie mai mare sau egala decat valoarea estimata maxima a unui contract subsecvent de 322.581 lei fara TVA. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. Pentru persoanele juridicestraine se solicita documente considerate edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?.Echivalenta leu/valuta se va face la cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se completeaza formularul: ?Declaratie privind partea/partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?, conformFormular nr. 9 din Caietul de sarcini. Formularul 8 trebuie insotit in modobligatoriu de cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de beneficiar. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unorcertificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catreclientul beneficiar. In cazul in care ceneficiarul este un client privat si, dinmotive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Lista cu statiile de distributie carburanti auto
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati.
Certificare SR EN ISO 9001:2008 la ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza formularul: ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti sispecializarea acestora, conform Formular nr. 9 din Caietul de sarcini. Se va prezenta cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de beneficiar. Formularul 8 trebuie insotit in mod obligatoriu de cel putin un certificat/ document emis sau contrasemnat de beneficiar. Livrarile de produse se confirmaprin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Prezentarea situatiei cu numarul de statii peco (de distributie a carburantilor auto) ale furnizorului si raspandirea acestora peteritoriul Romaniei va fi prezentata conform Formularul nr. 14 din prezentul caiet de sarcini.Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani.Se completeaza ?Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani? conform Formular nr. 8 din Caietul de sarcini, Prezentare de certificate emise de un organism independent in copieconform cu originalul, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa trebuie sa dovedeasca detinerea certificatului ISO pentru partea de contract pe care o va indeplini.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza etapa finala de licitatie electronica.a. elementul ofertei care intra in procesul de reofertare: pretul ofertei fara TVA, b. nu exista limite pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit, c. informatii puse la dispozitia ofertantilor: existenta de preturi sau valori noi, prezentate in cadrul licitatiei electronice; numarul participantilor; clasament ;d. informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se transmite simultan tuturor ofertantilor; invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, e. numarul de runde la licitatia electronica: 2 runde./ durata runda = o zi, f. operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Dupa incheierea rundei de licitatie electronica operatorul economic situat pe locul numarul 1 va transmite autoritatii contractante formularul de oferta, model conform ?Formularul nr. 2? din Caietul de sarcini (in original semnat si stampilat) cu valoarea ofertei finale transmise in cadrul licitatiei electronice, intro zi lucratoare de la incheierea rundei.Numar runde.....2...........Durata rundei......o zi.......Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertada ¦ nu ?Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretda ¦ nu ?Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatieda ¦ nu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluida ¦ nu ?Se va utiliza pasul de licitareda ¦ nu ?
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
128451 / 10.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.03.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.03.2014 12:30
Locul: Sediul ISU Dobrogea Constanta, Str. Mircea cel Batran nr. 110, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Solicitarile de clarificari vor imbraca forma unui document semnat si stampilat, transmis prin posta sau fax, in zilele lucratoare, intre orele 08.00 ? 16.00.In cazul in care doua sau mai multe oferte, se vor clasa pe primul loc continand in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractana va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ?DOBROGEA? AL JUDETULUI CONSTANTA
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran nr. 110, jud. Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Tel. +40 241617381, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +40 241617381, Adresa internet (URL): www.isudobrogea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer