Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare de carne de pui


Anunt de participare numarul 147295/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare de carne de pui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Gh. Marinescu Nr. 50 Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 170 si 505, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CS 1 August-Decembrie 2013; CS 2 Ianuarie-Iulie 2014, Valoarea minima CS 44170; Valoarea maxima CS 247400
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare de carne de pui, pe loturi descrise in caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru de furnizare de carne de pui, pe loturi descrise in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 44, 170 si 505, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 9, 100.80ron impartita pe loturi.Cursul la care se va face echivalenta leu-euro va fi cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a GPva fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC, in conformitate cu dispozitiile art.278ยน lit.a)din OUG nr.34/2006, cu mod. ulterioare, se va retine din GP suma de (1% din valoarea estimata a acordului cadru) RON;se aplica numai pt.loturile a caror valoare este mai mare decat valoarea prag de la art.19/OUG34/2006.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art.16 alin.(2)din Legea 346/2004.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare).In cazul unei asocieri: daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria IMM, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004;daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004.Modul de constituire a garantiei de participare : Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art.86(1)din HG 925/2006.O.P.in contul RO97TREZ4765005XXX000181.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Daca exista asociati declaratia va fi depusa si de catre acestia.
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
3)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata
Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Sorin Aurelian Pop, Sef Birou Achizitii ? Nelli Simon; Bucatar Sef, Negrusa Ioan; Birou Achizitii Ref. Simona Borz; Birou Achizitii- consilier juridic Nemes Ibolya, Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica-1.Depunerea unui Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentruconformitate cu originalulIn cazul ofertantului castigator, acesta va prezenta certificatul in original sau copie legalizata.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.Pentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legaledin tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia.Documente edificatoare care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea acordului cadru solicitat-1.Dovada autorizarii pentru receptie, depozitare si livrare de produse alimentare sub forma Documentului de inregistrare sanitara veterinara sipentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul-emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara sipentru siguranta alimentelor-Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor-copie conform cu originalul semnata si stampilatade catre reprezentantul legal- actul normativ care impune obligativtatea acestei autorizari : HG 573/2002.2. Se va prezenta dovada autorizarii sanitar veterinare sub forma Autorizatiei sanitare de functionare -emisa de Ministerul Sanatatii-DirectiaGenerala a Medicinei Preventive si Promovarea Sanatatii-Directia de Sanatate Publica -copie conform cu originalul semnata si stampilatade catre reprezentantul legal ? actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari : HG 573/2002
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul Bilant contabilvizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ultimul bilant contabil vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalulDaca exista asociati documentul solicitat vafi depus si de catre acestia
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Declaratie de conformitate produs
Mostre de produs
ISO 22000sau certificat HACCP + ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea listei principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Depunerea fisei tehnice a produsuluiDepunerea de mostre de produs, pana la data limita de depunere a ofertelor. Mostrele vor fi prezentate in ambalajul original al producatorului.Depunerea unui certificat ISO 22000 sau certificat HACCP+ISO 9001-in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 10:00
Locul: SPITALUL CLIINIC JUDETEAN DE URGENTA TG.MURES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O PERSOANA DIN PARTEA FIECARUI OFERTANT SI UN REPREZENTANT UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta va incheia acord cadru cu cei clasati pe primele 3 locuri, criteriul pentru departajare fiind pretul cel mai scazut.In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Preturile reofertate vor fi valabile doar pentru locul din clasament pentru care s-a facut reofertarea, neafectand clasamentul pentru locurile aflate pe pozitiile mai bine clasate. Reofertarea se va face in asa natura incat ofertantii clasati pe locurile mai bine clasate sa nu fie afectati. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare pentru locul din clasament pentru care s-a facut solicitarea de reofertare, ofertantul castigator va fi operatorul economic cu pretul cel mai scazut dupa reoferetare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ug-Mures Compartimetul Juridic
Adresa postala: str. Gh. Marinescu nr. 50, ,Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213967, Fax: +40 265213967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer