Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de furnizare echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, pe 4 loturi


Anunt de participare numarul 148802/11.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 261710495, In atentia: Dragos Mihaela Alina, Email: [email protected], Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie, Nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 261710495, In atentia: Dragos Mihaela Alina, Email: [email protected], Fax: +40 261710495, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie, Nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Judetului Satu Mare, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de furnizare echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, pe 4 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, str.Prahovei nr.1-3, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 19, 642, 318.36RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente lunar, trimestrial sau orice perioada in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: -Pentru Lot I-3.188.711, 75 lei;
-Pentru Lot II-6.819.257, 40 lei;
-Pentru Lot III-3.772.142, 09 lei;
-Pentru Lot IV-5.862.207, 12 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor incheia Acorduri-cadru de furnizare echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, pe 4 loturi, dupa cum urmeaza:
LOT I - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Ambulator si Compartiment primiri urgenteLOT II - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Blocul operator
LOT III - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Fizioterapie si Sterilizare
LOT IV - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Imagistica medicala
Se vor achizitiona echipamente medicale conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
71632000-7-Servicii de testare tehnica (Rev.2)
72253000-3-Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a)LOT I - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Ambulator si Compartiment primiri urgente.Cantitatile pentru acest lot sunt prezentate in fisierul atasat "Anexa Caiet de sarcini - Lot I Ambulator si Compartiment Primiri Urgente".Cantitatea minima si maxima estimata a acordului cadru pentru Lotul I este de 1 buc produs, respectiv 501 buc produse.Cantitatea minima si maxima estimata a unui contract subsecvent acordului cadru este de 1 buc produs, respectiv 501 buc produse.LOT II - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Blocul operator.Cantitatile pentru acest lot sunt prezentate in fisierul atasat "Anexa Caiet de sarcini- Lot II Bloc operator".Cantitatea minima si maxima estimata a acordului cadru pentru Lotul II este de 1 buc produs, respectiv 227 buc produse.Cantitatea minima si maxima estimata a unui contract subsecvent acordului cadru este de 1 buc produs, respectiv 227 buc produse.LOT III - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Fizioterapie si Sterilizare. Cantitatile pentru acest lot sunt prezentate in fisierul atasat "Anexa Caiet de sarcini- LOT III Fizioterapie si Sterilizare".Cantitatea minima si maxima estimata a acordului cadru pentru Lotul III este de 1 buc produs, respectiv 160 buc produse.Cantitatea minima si maxima estimata a unui contract subsecvent acordului cadru este de 1 buc produs, respectiv 160 buc produse.LOT IV - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv transport, montaj, punere in functiune, testare, instruire personal si service in perioada de garantie, pentru Imagistica medicala. Cantitatile pentru acest lot sunt prezentate in fisierul atasat "Anexa Caiet de sarcini- Lot IV Imagistica medicala".Cantitatea minima si maxima estimata a acordului cadru pentru Lotul IV este de 1 buc produs, respectiv 17 buc produse.Cantitatea minima si maxima estimata a unui contract subsecvent acordului cadru este de 1 buc produs, respectiv 17 buc produse.b)Valoarea estimata totala fara TVA este 19.642.318, 36 lei, reprezentand echivalentul a 4.427.834, 89 euro, curs inforeuro luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.Valoarea estimata fara TVA pe loturi este: Lotul I :3.188.711, 75 lei, reprezentand echivalentul a 718.809, 71 euro, curs inforeuro luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.Lotul II: 6.819.257, 40 lei, reprezentand echivalentul a 1.537.219, 04 euro, curs inforeuro luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.Lotul III: 3.772.142, 09 lei, reprezentand echivalentul a 850.328, 46 euro, curs inforeuro luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.Lotul IV: 5.862.207, 12 lei, reprezentand echivalentul a 1.321.477, 68 euro, curs inforeuro luna decembrie 2013, 1? = 4, 4361 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 19, 642, 318.36RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, completat Formularul A;
-virament bancar in contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr.RO57TREZ5465006XXX000197, cod fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile, de la data limita de depunere a ofertelor si este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Val.garantiei de part.pe loturi: Lot I=60000 lei;Lot II=130000 lei;Lot III=70000 lei;Lot IV=110.000 lei;Garantia de participare se constituie in functie de lotul/loturile pentru care ofertantul va depune oferta si in functie de cuantumul garantiei de participare mentionata mai sus.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare constituita, in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente pentru urmatoarele loturi, dupa cum urmeaza: Lot I=6.968, 71 lei;Lot III=7.552, 14 lei, in conditiile prevazute la art.278^1 alin.(1), (2)si (5) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare constituita, in raport cu valoarea estimata a acordului-cadru, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art.278^1 alin.(1) lit.c) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente pentru urmatoarele loturi, dupa cum urmeaza: Lot II = 8.241, 92 lei;Lot IV = 8.146, 22 lei, in conditiile prevazute la art.278^1 alin.(1), (2)si (5) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta (moneda) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A.Garantia de buna executie se constituie prin: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, conform Formularului B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga o perioada de 14 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale.Garantia de buna executie se restituie in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei pana la acea data.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA:
Formularele solicitate se vor depune in original.
Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. (Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
1) Declaratie privind eligibilitatea, (privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.)
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul C din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul D din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.3)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul E din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 lit.a) , c¹) si d)din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.4) Pentru persoanele juridice/fizice romane: Se vor depune documente din care sa reiasa ca ofertantul nu inregistreaza debite la bugetul de stat si local in raport cu obligatiile aferente lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Se vor depune documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
NOTA: aceste documente vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.5) Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va depune declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul F din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat / sucontractant si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
NOTA: In sensul prevederilor art.69^2 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Riedl Rudolf, Crasnai Mihaela Elena Ana, Mandrut Marius Vasile, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia, Dragos Mihaela Alina, Tamaian Mircea Mihai Gheorghe, Patcas Janetta Delia Aurora, Panait Mimi, Onci Sergiu Marcel, Marc Ioan Adrian, Pal Nicolae Mircea, Mare Lacramioara Paula, Fabian Vasile Romeo, Barlea Anet-Maria, Ando Katalin Agota, Schmidt Otto Stefan, Moldovan Adriana Maria, Vladut Elvira Monica, Kiraly Maria, Tallian Katalin, Ghitiu Anton Andrei, Barabasi Carmen Irina, Barabasi Alexandru, Szenas Eva, Ardelean Ciprian George, Bran Ioana, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Kovacs Mate, Lazar Daliana Stefania, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca loan, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pinter Jozsef, Riscau Gheorghe, Rus loan, Rusu Grigore Mihail, Szasz Piroska, Stier Peter Gabriel, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.6) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Ofertantul va depune certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr.314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., conform Formularului Gdin Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate. 1.) Certificat constatator, emis de ONRC
Persoane juridice/fizice romane:
- Certificat constatator, emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantul se va asigura ca informatiile cuprinse in certificatul constatator depus sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.Persoane fizice romane vor depune - Autorizatia de functionare PFA;Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.Persoane juridice/fizice straine:
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
Ofertantul se va asigura ca informatiile cuprinse in documentul edificator depus sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA: aceste documente vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.NOTA:
- Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, in original sau in copie legalizata, certificatul constatator, pentru conformitate.2.) Aviz de functionare pentru activitatile de comercializare, reparare (pentru perioada de garantie), verificare si punere in functiune, emis de Ministerul Sanatatii, in conformitate cu prevederile art.3 alin.2 din Legea nr.176/2000, republicata si cu cele ale Anexei 2 din Ordinul nr.1636/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau copie legalizata.
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
NOTA: aceste documente vor fi depuse, dupa caz, o singura data sau separat pe fiecare lot ofertat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), sa fie cel putin egala cu: Lotul I ? 3.100.000 leiLotul II ?6.800.000 leiLotul III ? 3.700.000 lei
Lotul IV ? 5.800.000 leiIn vederea indeplinirii cerintei de calificare, operatorii economici vor depune documente disponibile. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorii economici in anii financiari precizati.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat, documente valabile la data limita de depunere a ofertei.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.Se va prezenta Fisa de informatii generale - conform Formularului H din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat este obligat saprezinte aceste documente.
NOTA: aceste documente vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul H
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse de natura similara, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor)
1.1. Se solicita completarea Formularului I si Anexei la Formularul I - Lista principalelor furnizari de produse de natura similara din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, prin care sa faca dovada furnizari de produse de natura similara.NOTA: acest formular cu anexa se va depune separat pe fiecare lotpentru care se depune oferta.1.2. Ofertantii vor nominaliza in Anexa la Formularul I:
Pentru Lotul I: - maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a caror valoare insumata sa fie de minim 3.000.000 lei fara TVA;
Pentru Lotul II:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a caror valoare insumata sa fie de minim 6.500.000 lei fara TVA;
Pentrul Lotul III:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a caror valoare insumata sa fie de minim 3.500.000 lei fara TVA;
Pentrul Lotul IV:
- maxim 3 contracte prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara, a caror valoare insumata sa fie de minim 5.500.000 lei fara TVA;
- In vederea indeplinirii cerintei de calificare, operatorii economici vor depune certificate/documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante. Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si din care sa reiasa denumirea partilor, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent indeplinit etc.Daca valorile contractelor similare sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie, se va lua in considerare cursul mediu de referin?a publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
NOTA: aceste documente se vor depune separat pe fiecare lot pentru care se depune oferta.
2. Declaratie privind personalul responsabil tehnic de care dispuneSe va completa Formularul J din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Ofertantul va nominaliza in formularul J: - personalul responsabil cu instruirea personalului medical si al celui tehnic din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?a Satu Mare privind utilizarea echipamentelor medicale ce fac obiectul contractului (dupa caz);
- personalul responsabil cu asigurarea service-ului in perioada de garantie;
- personalul responsabil cu montarea ?i punerea in func?iune a echipamentelor medicale.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
NOTA: acest document se va depune separat pe fiecare lot pentru care se depune oferta.
3. Certificate de inregistrare a dispozitivului medical sau Certificat de conformitate European (CE) ? conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.253/2010, privind inregistrarea dispozitivelor medicale, pentru fiecare dispozitiv medical ofertat, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau copie.
Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
NOTA: aceste documente se vor depune separat pe fiecare lot pentru care se depune oferta.
4. Daca este cazul, ofertantul va depune: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, completata conform Formularului K, precum si Anexa la Formularul K din Sectiunea III-Formulare.
NOTA: Daca este cazul, aceste documente se vor depune separat pe fiecare lot pentru care se depune oferta.
Precizari privind asocierea- in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului;
- unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine fiecarui asociat in indeplinirea contractului.
Standarde de asigurare a calitatii - certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
Ofertantul va depune Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent privind managementul calitatii, din care sa reiasa obiectul de activitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici nereziden?i (straini) vor prezenta certificatele/documentele relevante inso?ite de traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat.NOTA: acest document se va depune o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul I si Anexa la Formularul IFormularul J-Formularul K insotit de Anexa la Formularul K-Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 10:00
Locul: la sediul Judetului Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: ofertantilor, care au prezentat acelasi pret, li se va solicita transmiterea unei noi Propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 alin.1 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261713072, Fax: +40 261716403, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 09:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer