Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare energie electrica


Anunt de participare numarul 149243/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0149F
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TUDOR, Tel. +40 0214081046, Email: [email protected], Fax: +40 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
U.M. 0149F
Adresa postala: B-dul Geniului nr.42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Nicolae, Tel. +40 0214081046, In atentia: Tudor Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
U.M. 0149F
Adresa postala: B-dul Geniului nr.42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Nicolae, Tel. +40 0214081046, In atentia: Tudor Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
U.M. 0149F
Adresa postala: B-dul Geniului nr.42B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Nicolae, Tel. +40 0214081046, In atentia: Tudor Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare energie electrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 054, 414.5 si 1, 757, 357.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca se vor incheia trei contractele subsecvente, in aprilie 2014, ianuarie 2015 si ianuarie 2016. Valorile estimate minime/maxime care pot face obiectul unui singur contract subsecvent sunt specificatepentru fiecare lotin anexa B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de energie electrica de medie tensiune (MT) si joasa tensiune (JT)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Energie electrica conform cantitatilor minime/maxime estimate pentru fiecare lot, in anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 054, 414.5 si 1, 757, 357.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, irevocabila, prezentata pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor a carei valabilitate trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea garantiei solicitate este precizata pentru fiecare lot, in anexa B. Garantia de participare se poate constitui in lei sau valuta. Echivalenta lei/valuta se va realiza la cursul de schimb comunicat de BNR valabil in ziua a cincea inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. IMM pot depune garantia in conditiile Legii 346/2004, situatie in care vor prezenta declaratia pe propria raspundere conform anexelor 1 si 2 din Legea 346/2004. In situatia asocierii, de prevederile Legii 346/2004 va beneficia numai grupul format exclusiv din IMM. Declaratia se va depune de fiecare membru al asocierii. Forme de constituire : a) prin fila CEC sau prin ordin de plata in contulU.M.0149 F Bucuresti, cod fiscal4283635, nr. RO89 TREZ 7005 005X XX00 0211 deschis la ATCPMB, cu conditia confirmarii, filei CEC/ordinului de plata, de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor. b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, prezentat in original care trebuie sa continainformatiile din Formularului nr.1. Se solicita garantie de buna executie numai pentru contractele subsecvente care se incadreaza in prevederile art. 89 alin.(3) din OUG nr.34/2006 ( pentru cele care au valoarea mai mare decat pragul prevazut la art.124 litera a) din OUG nr.34/2006), emisa in favoarea autoritatii contractante, irevocabila, in cuantum de 10 % din pretul contractului fara TVA. Intreprinderile mici si mijlocii pot depune garantia de buna executie in conditiile Legii 346/2004. In situatia unui grup de operatori economici depun oferta comuna (in asociere), de reducerea valorii garantiei in conditiile Legii 346/2004, beneficiaza doar grupul format exclusiv din operatori economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Garantia de buna executie se poate constitui sub urmatoarele forme : a)prin virament bancar in contul U.M. 0149 F Bucuresti, printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara, etc.) emis in conditiile legii, de o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, prezentat in original care trebuie sa continainformatiile din Formularului nr.17.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art.180 din OUG nr.34/2006, situatie in care vor completa si depune in original declaratia privind eligibilitatea, conform formularului nr. 2. In situatia asocierilor de operatori economici declaratia trebuie depusa de catre fiecare membru al asocierii.
Cerinta nr.2: Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, situatie in care vor completa si depune in original declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, conform formularului nr. 3. In situatia asocierilor de operatori economici declaratia trebuie depusa de catre fiecare membru al asocierii.
Cerinta nr.3: Participarea operatorilor economici la procedura trebuie sa se realizeze obligatoriu in concordanta cu regulile de concurenta, situatie in care vor completa si depune Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, in original, intocmitin conformitate cu formularul nr. 4. In situatia asocierilor de operatori economici declaratia se va intocmi sub forma documentului comun semnat si stampilat de catre fiecare membru al asocierii.
Cerinta nr.4 : Participarea operatorilor economici la procedura trebuie sa se realizeze obligatoriu in concordanta cu regulile de evitare a conflictului de interese, situatie in care este obligatoriu depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, in original, conform formularul nr. 5. In situatia asocierilor de operatori economici declaratia trebuie depusa de catre fiecare membru al asocierii. In situatia subcontractarii, declaratia trebuie sa se depuna de fiecare subcontractant . In situatia tertilor sustinatori, declaratia trebuie sa se depuna de fiecare sustinator.
Persoanele cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt Ioan Costea, Ailoaie Victor Vasile, Nicolae Tudor, Alexandru Ioana, Bogdea Nicolae, Antonache Marian, Tomescu Anca Mihaela, Dutu Cosmin, Nicolau Cristina, Mic Victor.
Precizari pentru operatorii economici persoane fizice/juridice straine: In cazul in care in tara de origine sau in tara unde este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la III.2.1.a), sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180, si art.181 din O.U.G. nr.34 / 2006, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei unitati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr.1: Operatorii economici persoane juridice romane participanti la procedura trebuie sa fie inregistrati, si sa depuna originalul, copia legalizata sau fotocopia lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata a Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In etapa evaluarii ofertelor, operatorul/operatorii economici clasati pe primul loc, trebuie sa prezinte, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata, in situatia in care nu a fost depus in una din aceste forme. In situatia asocierilor de operatori economici certificatul constatator se va depune de catre fiecare membru al asocierii (pentru partea din contract pe care o va realiza). Din continutul certificatului trebuie sa rezulte denumirea operatorului economic si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, structura actionariatului, reprezentantii legali ai operatorului economic, domeniul de activitate principal si domeniile secundare, situatia societatii (daca este in stare de faliment). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a operatorilor economici.Persoanele fizice romane vor depune in locul, certificatului constatator autorizatia pe baza caruia isi desfasoara activitatea. Persoane juridice/fizice straine vor depune documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care acestea sunt rezidente.
Cerinta nr.2: Operatorii economici persoane juridice/fizice romane/straine participanti la procedura trebuie sa depuna copia legalizata sau fotocopia lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata a licentei de furnizare eliberate de A.N.R.E, conform Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 48 din 28.06.2013, valabila la data limita de depunere a ofertelor. In situatia asocierilor de operatori economici licenta se va depune de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o va realiza. Cerinta se considera indeplinita daca cel putin unul dintre asociati va depune autorizatia eliberata de A.N.R.E. In situatia subcontractarii cerinta se considera indeplinita daca se va depune licenta eliberata pentru subcontractant cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este necesara licenta eliberata de A.N.R.E. Tertul sustinator nu poate sustine un operator economic ofertant prin prezentarea autorizatiilor eliberate de ANRE, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Conform Ordinul presedintelui ANRE nr. 48 din 28.06.2013 se excepteaza de la obligatia de a depune licenta de furnizare persoana juridica din statele membre ale Uniunii Europene, daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: a)intre statul roman si statul membru al Uniunii Europene in care persoana juridica respectiva este inregistrata ca titular de licenta s-a incheiat un acord, care este in vigoare, privind recunoasterea reciproca a valabilitatii licentelor acordate pentru a desfasura pe teritoriul national activitati comerciale in sectorul energiei electrice; si
b)persoana juridica straina detine o licenta valabila pentru activitatea respectiva, acordata de autoritatea competenta a statului membru, pe care o va depune in fotocopie odata cu oferta, certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 (experienta similara) : Declaratie privind principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 aniCerinta minime de calificare:
La nivelul a cel mult 3 contracte ofertantul sa fi furnizat produse similare in cantitate cumulata de cel putin :
Pentru lotul nr.1 = 1500 Mwh
Pentru lotul nr.2 = 200 Mwh
Pentru lotul nr.3 = 10 Mwh
Pentru lotul nr.4 = 30 Mwh
Pentru lotul nr.5 = 8 Mwh
Furnizarea se va confirma prin prezentarea unor certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Declaratia se va depune in original si se va completa in conformitate cu formularul nr. 6.2) In cazul unei asocieri fiecare asociat, inclusiv liderul asociatiei, trebuie sa prezinte declaratia.3) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea unei persoane, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective intocmit conform formularul nr. 7, insotit de declaratia intocmita conform formularului nr.6, prin care aceasta garanteaza faptul ca in cazul in care persoana sustinuta intampina dificultati se va implica direct pentru finalizarea contractului. Cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita obligatoriu, in intregime, de catre un singur sustinator. Persoana ce asigura sustinerea va raspunde direct pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante, ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin angajament si nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art.180 si ale art.181literele a), c1) si d) din O.U.G. nr.34/2006, fapt pentru care persoana in cauza vor intocmi, semna si depune odata cu oferta Declaratia privind eligibilitatea conform formularului nr. 2, si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34, conform formularului nr.3, modificat, cu referire la art. 181 literele a), c1) si d) din ordonanta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica pot participa doar operatorii economici inregistrati in sistemul informatic unde se va organiza etapa finala de licitatie electronica respectiv in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP).1.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul ofertei fara TVA/ Mwh, pentru fiecare lot in parte;2. Nu exista limite ale pretului ofertei fara TVA pana la care acesta poate fi imbunatatit.3. SEAP va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la calendarul licitatiei electronice, intervalul orar stabilit de sistem, existenta de preturi noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, numarul participantilor la licitatia electronica si clasament;4. Inainte de initierea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va efectua o evaluare initiala integrala a ofertelor. Invitatia de participare la licitatia electronica se va transmite prin SEAP, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica va incepe dupa cel putin doua zile lucratoare de la data la care a fost transmisa invitatia. Licitatia electronica va fi organizata cu 1 runda. Durata unei runde :1 zi. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Nu se va utiliza pasul de licitare. In cazul in care ofertantul nu modifica pretul in cadrul fazei de licitatie electronica, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea contractanta.5. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateascaofertele depuse anterior organizarii acestei faze.6. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii pot fi accesate la adresa webwww.e-licitatie.ro.7.In termen de doua zile lucratoare de la data finalizarii licitatiei electronice operatorii economici participanti vor depune la autoritatea contractanta o noua oferta financiara intocmita in concordanta cu cea rezultata urmare licitatiei electronice, in care va explicita elementele componente ale acesteia, conform formularului nr.10 si formularului nr.11.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 11:00
Locul: Bucuresti, B-dul Geniului nr.42B, Sector 6, tel.+40 0214081046, fax +40 0214081105
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pe baza de act de identitate si imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Precizarea nr.1. Documentele emise intr-o limba straina se vor depune inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si insotite de traducerea autorizata in limba romana.Precizarea nr.2 Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, in original, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, conform formularului nr. 14. Declaratia va fi insotita de o anexa, in original, completata conform formularului nr. 15, in care se va mentiona succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Ofertantul in cauza are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste o solicitare in acest sens.Precizarea nr.3 Asocierea operatorilor economici va fi demonstrata prin prezentarea unui acord de asociere, nelegalizat, in original, completat conform formularului nr.16. Precizarea nr.4 In situatia in care se vor constata incertitudini sau neclaritati referitoare la documentele care nu sunt depuse in original, ofertantii trebuie sa fie in masura ca la solicitarea comisiei de evaluare sa prezinte pentru confruntare documentele originale. Precizarea nr.7 Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, in cadrul clasamentului, pe primul loc se vor situa mai multi ofertanti, pentru stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora noi oferte financiare, care se vor depune in plic inchis. Precizarea nr.8- Daca este cazul, ofertantii vor prezentaDeclaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti in conformitate cu formularul nr. 8. In situatia in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul declarat castigator este obligat ca la incheierea contractului sa prezinte contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele prevazute de art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Serviciului de Protectie si Paza
Adresa postala: B-dul Geniului nr.42B, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060117, Romania, Tel. +40 0214081018, Email: [email protected], Fax: +40 0214081186, Adresa internet (URL): www.spp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer