Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE GAZE MEDICALE


Anunt de participare numarul 145912/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE FURNIZARE GAZE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures str. Gh. Marinescu nr.50, loc. Tg. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 396, 603 si 5, 586, 412RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CS 1 SEPT DEC 2013, CS2 IAN-IUNI 2014, CS 3 IULIE-DEC 2014, CS 4 IAN- IUN 2015, CS 5 IUL-DEC 2015, CS 6 IAN-IUN 2016, CS 7 IUL DEC 2016, CS 8 IAN -IUN 2017
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
GAZE MEDICALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
85111700-7-Servicii de oxigenoterapie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
GAZE MEDICALE
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 396, 603 si 5, 586, 412RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total in valoare de 111650 RON. Cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii unei contestatii, prevederile art. 278 indice 1 din OUG nr.34/2006 se vor aplica in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte si in cazul contestatorul isi retrage contestatia conf. art. 278 indice1 alin 2.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare : prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art. 86(1) din HG 925/2006, O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181 Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Este permisa constituirea garantiei prin toate modalitatile prevazute la art.90 dn HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.In baza art.89 alin.3 din HG 925/2006, autoritatea contractanta nu va solicita constituirea garantiei de buna executie in cazul in cazul in care valoarea unui contract subsecvent este mai mica decat 130.000 Euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI ALOCATE DIN BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Daca exista asociati declaratia va fi depusa si de catre acestia.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
3)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata
Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Sorin Aurelian Pop; , Sef Birou Achizitii ? Simon Nelli, Sef serviciu tehnic ?ing.Sorin Alexandru Pop, Sef formatia 1- ing . Gorea Florin ;Birou Achizitii- consilier juridic Nemes Ibolya, Mihai Batea-birou achizitii Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentru conformitate cu originalul
In cazul ofertantului castigator, acesta va prezenta certificatul in original sau copie legalizata.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Daca exista asociati documentul solicitat vafi depus si de catre acestia.
Autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul, conform prevederilor Legii
176/2000 cu normele metodologice aprobate prin Ordinul 1636/2004.Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara:
Ultimul Bilant contabilvizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea ultimului Bilant contabil vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor contracte de furnizare gaze medicale si gaze tehnice in ultimii 3 ani (cu obiect similar prezentei achzitii ? minim 1 contract pentru furnizare oxigen medicinal lichid , minim 1 contract pentru furnizare oxigen medicinal comprimat , minim 1 contract pentru furnizare Protoxid de azot medicinal , minim 1 contract pentru furnizare acetilena ), continand valori , cantitati , perioada de prestare , beneficiari .Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .
Declaratie pe propria raspundere a ofertantului - in cazul castigarii licitatieiisi va deschide punct de lucru in Targu Mures? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Oxigen medicinal comprimat? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Oxigen medicinal lichefiat? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Protoxid de azot medicinal? Autorizatie de distributie pentru gaze medicinale, in cazul in care furnizorul nu este producator, conform legii 95/2006.
? Autorizatie de fabricatie pentru oxigen medicinal lichefiat emisa de Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006, in cazul in care ofertantul este producator? Certificat de buna practica de fabricatie ( GMP) pentru oxigen medicinal, conform legii 95/2006-in cazul in care ofertantul este producator
? Autorizatie de fabricatiepentru oxigen medicinal comprimat conform legii 95/2006, in cazul in care ofertantul este producator .
? Autorizatie de distributie pentru oxigen medicinalcomprimat si lichefiat in cazul in care furnizorul nu este producator , conform legii 95/2006.
? Autorizatii ISCIR pentru: 1. Supraveghere tehnica la umplere , verificare tehnica periodicasi reparare butelii de gaze comprimate si lichefiate, conform Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
2. Reparare rezervoare de gaze lichefiate, conform Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
3. Reparare si verificare conducte de gaze, conform Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
Capacitate dovedita de a putea livra produsele solicitate cu mijloc de transport adecvat. Oxigen medicinal gazos in butelii : max 24 ore de la c-da scrisa de la depozitul /punctul de lucru al ofertantului din Targu Mures. Aceste autorizari sunt solicitate in baza prescriptiilor: PTC 4/2010; PTC 5/2003; PTC 6/2010Capacitate dovedita de a putea incepe livrarea produselor contractate in termen de 24 de ore de la semnarea contractului de furnizare.
ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta lista principalelor contracte de furnizare gaze medicale si gaze tehnice in ultimii 3 ani (cu obiect similar prezentei achzitii ? minim 1 contract pentru furnizare oxigen medicinal lichid , minim 1 contract pentru furnizare oxigen medicinal comprimat , minim 1 contract pentru furnizare Protoxid de azot medicinal , minim 1 contract pentru furnizare acetilena ), continand valori , cantitati , perioada de prestare , beneficiari .Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .Declaratie pe propria raspundere a ofertantului - in cazul castigarii licitatieiisi va deschide punct de lucru in Targu Mures .? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Oxigen medicinal comprimat? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Oxigen medicinal lichefiat? Autorizatie de Punere pe Piata de la Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006pentru Protoxid de azot medicinal? Autorizatie de distributie pentru gaze medicinale, in cazul in care furnizorul nu este producator, conform legii 95/2006.? Autorizatie de fabricatie pentru oxigen medicinal lichefiat emisa de Agentia Nationala a Medicamentului , conform legii 95/2006, in cazul in care ofertantul este producator? Certificat de buna practica de fabricatie ( GMP) pentru oxigen medicinal, conform legii 95/2006-in cazul in care ofertantul este producator? Autorizatie de fabricatiepentru oxigen medicinal comprimat conform legii 95/2006, in cazul in care ofertantul este producator .? Autorizatie de distributie pentru oxigen medicinalcomprimat si lichefiat in cazul in care furnizorul nu este producator , conform legii 95/2006.copie conform cu originalul ?semnata si stampilata dereprezentantul legal? Autorizatii ISCIR pentru: Supraveghere tehnica la umplere , verificare tehnica periodicasi reparare butelii de gaze comprimate si lichefiate, conform Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneReparare rezervoare de gaze lichefiate, conform Legea 64/2008privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneReparare si verificare conducte de gaze, conform Legea 64/2008privindfunctionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, si ORDIN nr. 1.610 din 28 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiunecopie conform cu originalul ?semnata si stampilata dereprezentantul legal.Capacitate dovedita de a putea livra produsele solicitate cu mijloc de transport adecvat. Oxigen medicinal gazos in butelii : max 24 ore de la c-da scrisa de la depozitul /punctul de lucru al ofertantului din Targu Mures.Capacitate dovedita de a putea incepe livrarea produselor contractate in termen de 24 de ore de la semnarea contractului de furnizare.Depunerea unui certificat ISO 9001-in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.10.2013 12:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta , Registratura
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant si reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic. In cazul in care 2 sau mai multi ofertani pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TG.MURES-SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213967, Email: [email protected], Fax: +40 265213967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer