Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare GPL cu punerea la dispozitie a unei instalatii de alimentare tip Skid


Anunt de participare (utilitati) numarul 147770/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI
Adresa postala: Ploiesti, Gageni88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Punct(e) de contact: ing.Gheorghe Oancea, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228, Adresa internet (URL): www.ratph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord Cadru de furnizare GPL cu punerea la dispozitie a unei instalatii de alimentare tip Skid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ploiesti
Str. Gageni nr.88
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 10 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 328, 500 si 657, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vorincheia trimestrial in raport de necesitati. Cantitatile estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent pe durata acordului cadru sunt de minim 5.000 litri si maxim 150.000 litri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 328.500, 00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitiadegazpetrollichefiatutilizatdreptcombustibillaautovehiculele (autoturismesiautobuze)aflateindotareaS.C. TCE S.A. Ploiesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09133000-0 - Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Minim 150.000 litri
Maxim 300.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 328, 500 si 657, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 13.140, 00 lei. Cursul de referinta care se face echivalenta din lei in alta valuta, este cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar; printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, (in original); prin ordin de plata cu confirmarea bancii emitente. Contul deschis pentru constituirea garantiei de participare este: RO30BRDE300SV76275203000, BRD-GSG Ploiesti. In situatia in care ofertantul constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari, aceasta va trebui sa prevada angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare cu o suma calculata conform prevederilor art. 278-1, alin (1), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC. Operatorii economici care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, pot constitui 50% din valoarea garantiei de participare, cu conditia prezentarii declaratiei privind indeplinirea conditiilor conform Legii 346/2004. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica. Dovada constituirii GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii. In cazul constituirii GP cu virament bancar, nu este necesara depunerea originalului. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5% din valoarea contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: conform art. 90, HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor. art. 69^1 din OUG 34/2006. Formular 2.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Formular 3.Persoanele cu functie de decizie din cadrul SC TCE SA -Ploiesti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Cristian Virgiliu Iancovici, Ion Micu, Monica Tanase, Ilie Constantin, Mircea Ungureanu, Rodica Lazar, Eugen Belu, Gheorghe Oancea, Dragnea Adrian, Nastase Daniel, Banica Razvan Adrian.4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte ca, ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat din care sa rezulte ca, ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului sau autorizatie de functionare sau documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani. Cerinta
minima: valoarea minima impusa pentru cifra de afaceri medie globala pe
ultimii 3 ani trebuie sa fie minim de: 657.000, 00 lei.
In cazul in care capacitatea economica si/sau financiara este sustinuta si de
o alta pesrsoana, se vor aplica prevederile art.186 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind informatiile generale. (Formular 4).
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Cerinta
minima: furnizarea de produse similare, in ultimii 3 ani, a caror valoare
cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 328.000, 00lei.
In cazul in care capacitatea tehnica si/sau profesionala este sustinuta si de
o alta pesrsoana, se vor aplica prevederile art.190 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind lista principalelor livrari de produse efectuate
in ultimii 3 ani. (Formular 5).
Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Certificarea privind managementul calitatii conform standardului ISO 9001/2008, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a candidaturilor. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul de conformitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Ach.21201/29.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Transport Calatori Express SA
Adresa postala: Str. Gageni Nr 88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228, Adresa internet (URL): www.ratph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer