Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare INSTALATII DE ELECTROCHIRURGIE CU SIGILARE VASCULARA


Anunt de participare numarul 145579/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: BREUSCAN BIANCA, Tel. +40 760669955, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare INSTALATII DE ELECTROCHIRURGIE CU SIGILARE VASCULARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 312, 258.06 si 624, 516.13RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatea minima din Acordul cadru va fi achizitionata in cursul anului 2013, conform filei de buget aprobata pentru anul in curs. In functie de fondurile alocate se vor incheia contracte subsecvente pe parcursul anului 2014 respectiv 2015, pentru achizitionarea cantitatii maxime din Acordul Cadru. Frecventa estimata de incheiere a contractelor subsecvente: anual.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord Cadru pentru 24 de luni, de furnizare INSTALATII DE ELECTROCHIRURGIE CU SIGILARE VASCULARA - cantitatea minima: 2 buc., cantitatea maxima: 4 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33161000-6 - Instalatie de electrochirurgie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
INSTALATII DE ELECTROCHIRURGIE CU SIGILARE VASCULARA - cantitatea minima: 2 buc., cantitatea maxima: 4 buc. Cantitatea estimata care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: min. 1 buc, max. 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: intre 312, 258.06 si 624, 516.13RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
in cuantum de 12.000 RON- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.a) - Modul de constituire a garantiei de participare, conf. HG 925/2006, (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari Dovada constituirii garantiei de participare se depune in SEAP cu semnatura electronica si se transmite in original pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, la sediul autoritatii contractante - Serviciul Administrativ - Biroul Achizitii publice(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.In cazul asociatiilor, garantia de participare poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati.Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art.16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a atasa Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, formular completat conf.actului normativ specificat. In cazul asociatiilor, toti asociatii trebuie sa faca dovada ca reprezinta o Intreprindere mica sau mijlocie. In cazul constituirii garantiei in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din 15.07.2013cont garantie RO98TREZ7015005XXX000181, deschis la Trezoreria Sector 1 Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5% din valoarea contractului incheiat, fara TVA si se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului de furnizare produse.- Constituirea garantiei de buna executie: in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat - Venituri proprii conf. Contract Cadru CASMB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea - completarea formularului 1
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG. 34/2006 - completarea formularului 2. Se solicita completarea declaratiei separat pentru fiecare ofertant si ofertant asociat; in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG nr.34/2006, tertul sustinator trebuie sa completeze declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c1), d) din OUG. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 279/2011. Declaratia va fi datata, semnata si stampilata - Formular 3. Se solicita completarea declaratiei separate pentru fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant (daca este cazul). Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Paun Diana Loreta, Ghemigian Adina Mariana, Pecsi Saftica, Boc Mariana, Popescu Steliana, Ghemigian Mircea Vasile, Stanescu Bogdan, Brasoveanu Daniel Florin, Ionescu Mihaela, Breuscan Elena Bianca, Ioan Daiana, Duteanu
Oana Daniela, Martac Florinela.
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conf. OAP 314/2010 -completarea formularului 4
- Se vor prezenta certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul
limita de depunere a ofertei.
a) Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Financiara care sa stipuleze ca ofertantul nu are datorii Fiscale scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, catre bugetul de stat;
b) Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Publica Locala, care sa stipuleze ca Ofertantul nu are datorii fiscale la plata impozitelor si taxelor locale, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei;
- Declaratie pe proprie raspundere privind calitatea de participant la procedura, formular 5 * Persoane juridice/fizice romane - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau teritoriala, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator;.
* Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezistent sau are domiciliul. Documentele vor fi prezentate traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.
- Aviz de functionare cu anexa eliberat de Ministerul Sanatatii, conf. HG 862/2006 si Legii 176/2000, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor ? sau echivalent, dupa caz.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere care cuprinde informatii generale despre ofertant precum si cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6 datat, semnat, stampilat (Se depune scanat in SEAP)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic; completarea formularului 7, pentru obiectul supus achizitiei. Se depune scanat in SEAP
Certificat de conformitate marca CE, emis de un organism notificat/ Declaratie de conformitate CE ca produsul ofertat este conform cu directive 93/42 CEE
Standard de asigurarea calitatii SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formularul 7 datat, semnat, stampilat (Se depune scanat in SEAP)Certificat de conformitate marca CE, emis de un organism notificat/ Declaratie de conformitate CE ca produsul ofertat esteconform cu directiva 93/42 CEECertificat SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru sistemul de calitate. Se depune scanat in SEAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
data de inceput a licitatiei electronice va fi comunicata cu cel putin 2 zile lucratoare inainte.Nr. runde: 1; durata rundei: o zi-proces repetitive de ofertare, pe suportul tehnic oferit de SEAP.-participa doar operatorii economici care au depus oferte admisibile.-Obiectul procesului repetitiv: pretul. Ofertele depuse nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior.-Nu se cer diferente minime pentru licitarea noilor oferte.Se va vedea in orice moment cea mai buna oferta de pret. Se va finaliza licitatia electronice chiar daca nu se introduc preturi noi.-Informatii relevante se obtin de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A1314/ 16.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale la finalul licitatiei electronice, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara ce se va incarca online pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon
Adresa postala: B-dul Aviatorilor 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Tel. +40 213172041/216, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): www.parhon.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 11:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer