Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare legume congelate, legume proaspete, conserve de legume


Anunt de participare numarul 133681/06.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti
Adresa postala: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014031, Romania, Punct(e) de contact: IONASCU PETRE, Tel. +40 213175523, Email: [email protected], Fax: +40 213114814, Adresa internet (URL): http: //www.academiadepolitie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare legume congelate, legume proaspete, conserve de legume
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Academia de Politie, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 690, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: - Primul contract subsecvent include perioada mai? august 2012; - Al 2-lea ontract subsecvent: septembrie ? decembrie 2012; - Al 3-lea contract subsecvent: ianuarie ? august 2013;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare legume congelate, legume proaspete, conserve de legume
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15331000-7 - Legume transformate (Rev.2)
03212100-1-Cartofi (Rev.2)
03221113-1-Ceapa (Rev.2)
03221410-3-Varza alba (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 - Legume asortate congelate: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.Lotul 2 - Fasole pastai congelata: min. 1000 kg.- max. 15000 kg.Lotul 3 - Mazare congelata: min. 1000 kg.- max. 15000 kg.Lotul 4 - Rosii decojite in bulion: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.Lotul 5 - Conserve de zarzavat pentru ciorba: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.Lotul 6 - Conserve de zarzavat pentru supa: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.Lotul 7 ? Conserve de ciuperci: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.Lotul 8 - Conserve de fasole galbena: min. 1000 kg.- max. 22000 kg.Lotul 9 - Conserve de mazare: min. 1000 kg.- max. 22000 kg.Lotul 10 - Conserve de morcovi: min. 1000 kg.- max. 14000 kg.
Lotul 11 - Cartofi refrigerati: min. 1000 kg.- max. 250000 kg.
Lotul 12 - Pasta de tomate: min. 1000 kg.- max. 14000 kg.
Lotul 13 - Ceapa uscata: min. 1000 kg.- max. 20000 kg.
Lotul 14 - Varza alba: min. 1000 kg.- max. 70000 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 690, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare pentru acordul - cadru in cuantumul de maxim 2% din valoarea fara tva a fiecarui lot, perioada de valabilitate fiind cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia pentru fiecare lot este prevazuta in Anexa B a prezentului anunt si va fi constituita conform art. 86 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006- completata in conformitate cu Formularul 1 dinSectiunea Formulare.Cerinta nr. 2Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul 2 dinSectiunea Formulare.Cerinta nr. 3Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat conform Formularului 3 din Sectiunea Formulare.Cerinta nr. 4Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat(sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr. 5Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala. Certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleCerinta nr. 6Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul 12 din Sectiunea Formulare.Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie sunt: Rectorul Academiei chestor dr. IOAN-LIVIU TAUT, director gen. adm. cms.sef dr.CONSTANTIN ROTARU, contabil sef cms. Sef DANUT-RADU PINTEA, sef serviciu logistic cms. sef MARIAN BACAN, sef birou achizitii cms. MARCEL BOCSA, sef birou norme hranire si echipare scms. VASILE RUSU Cerinta nr. 1Certificat constatator- emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate deplata.Pentru persoane/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre de produs
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
16luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare/ora limita: 16.00/adresa: Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, www.e-licitatie.roData limita de transmitere a raspunsului la clarificari: cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionata in anuntul de participare/ora limita: 16.00/adresa: www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Academiei de Politie
Adresa postala: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014031, Romania, Tel. +40 213175523, Fax: +40 213114814
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2012 07:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer