Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD-CADRU DE FURNIZARE LEMNE DE FOC


Anunt de participare numarul 143148/16.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Adresa postala: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS BOGDAN BALAIE, Tel. +40 232214636, In atentia: MIHAITA BALANESCU, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 232215927, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD-CADRU DE FURNIZARE LEMNE DE FOC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, Botosani, Piatra Neamt, Roman, Bacau, Husi, Medgidia, Murfatlar, Topraisar, Constanta, Buzau, Braila, Smardan, Focsani, Cotesti, Hemeius, Soveja.
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 11 luni
Valoarea estimata fara TVA: 535, 282.26RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de alocatiile bugetare alocate de ordonatorul superior de credite, ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului-cadru: 1tona cantitate minima, 2250tone cantitate maxima. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt: 1tona, respectiv 2250tone.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de lemne de foc de esenta tare si prestarea serviciilor accesorii: transportul de la furnizor pana la depozitul unitatii militare beneficiare, serviciul de cantarire a produselor la efectuarea receptiei, descarcarea cu mijloacele furnizorului la depozitul beneficiarului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
U.M. 01110 IASI-1tona cantitate minima/350tone cantitate maxima.
U.M. 01564 IASI-1tona cantitate minima/50tone cantitate maxima.
U.M. 01776 HUSI-1tona cantitate minima/190tone cantitate maxima.
U.M. 01189 BOTOSANI-1tona cantitate minima/120tone cantitate maxima.
U.M. 01407 PIATRA NEAMT-1tona cantitate minima/200tone cantitate maxima.
U.M. 01147 ROMAN-1tona cantitate minima/100tone cantitate maxima.
U.M. 01602 BACAU-1tona cantitate minima/150tone cantitate maxima.
U.M. 01983 BACAU-1tona cantitate minima/25tone cantitate maxima.
U.M. 02290 HEMEIUS-1tona cantitate minima/240tone cantitate maxima.
U.M. 01459 MEDGIDIA-1tona cantitate minima/25tone cantitate maxima.
U.M. 01377 MEDGIDIA-1tona cantitate minima/15tone cantitate maxima.
U.M. 01737 TOPRAISAR-1tona cantitate minima/100tone cantitate maxima.
U.M. 01227 CONSTANTA -1tona cantitate minima/70tone cantitate maxima.
U.M. 01783 MURFATLAR -1tona cantitate minima/90tone cantitate maxima.
U.M. 02468 SMARDAN-1tona cantitate minima/40tone cantitate maxima.
U.M. 01297 BRAILA-1tona cantitate minima/30tone cantitate maxima.
U.M. 01764 BRAILA-1tona cantitate minima/100tone cantitate maxima.
U.M. 01654 BUZAU-1tona cantitate minima/50tone cantitate maxima.
U.M. 01454 BUZAU-1tona cantitate minima/5tone cantitate maxima.
U.M. 01454 SOVEJA-1tona cantitate minima/55tone cantitate maxima.
U.M. 01471 FOCSANI-1tona cantitate minima/70tone cantitate maxima.
U.M. 02000 BUZAU-1tona cantitate minima/50tone cantitate maxima.
U.M. 01951 BUZAU-1tona cantitate minima/80tone cantitate maxima.
U.M. 02280 COTESTI-1tona cantitate minima/45tone cantitate maxima.
Valoarea estimata fara TVA: 535, 282.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 10000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Forma de constituire a garantiei de participare va avea una dintre urmatoarele forme: -un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, -virament bancar (cont RO92TREZ4065005XXX000440 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, cod fiscal 14593609);
-suma depusa la casieria unitatii pe baza de chitanta;Dovada constituirii garantiei de participare(scrisoarea de garantie/ordinul de plata/chitanta emisa de casieria unitatii) se depune la sediul unitatii(la compartimentul financiar) pana la data limita de depunere a ofertelor.Firmele din categoria I.M.M. beneficiaza de facilitatile prevazute de legislatia in vigoare privind reducerea garantiei de participare (conform art. 16 alin. 2 din legea 346/2004). In acest sens, firmele din categoria I.M.M. vor depune o declaratie pe proprie raspundere conform modelului prezentat la anexa 1 din legea 346/2004.Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica, in baza art. 36 coroborat cu art. 17, alin 3) din H.G. 1660/2006. Dovada constituirii garantiei de participare va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Se constituie garantia de buna executie conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in cel mult 5 zile de la semnarea contractului subsecvent, cu perioada de valabilitate pe intreaga perioada de derulare a contractului.Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%(5 % I.M.M.) din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.1) EligibilitateaIn conformitate cu articolul 180 din O.U.G. 34/2006 ofertantii trebuie sa nu fi fost condamnati in ultimii 5 aniprin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind eligibilitatea, conform formularului nr.1 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind eligibilitatea va fi prezentata obligatoriu atat de ofertant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.2) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006In conformitate cu prevederile articolului 181 din OUG 34/2006, ofertantii trebuie sa nu se incadreze in urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul ? sindic;c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c1)in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile articolului mentionat, ofertantii trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, conform formularului nr.2 din fisierul atasat la documentatia de atribuire. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, va fi prezentata obligatoriu atat de ofertant cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se gaseasca in nici una dintre situatiile care determina excluderea lui din procedura de atribuire, prevazuta la art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.3)Participarea la licitatie cu oferta independentaOfertantii trebuie sa prezinte privind participarea la licitatie cu oferta independenta, ?Certificatul de participare cu oferta independenta? conform formularului nr.3 din fisierul atasat la documentatia de atribuire.4)Neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? va fi prezentata obligatoriu conform formularului nr.4 din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Aioanei Iftimi, Zaharia Petrica, Balaie Marius Bogdan, Balanescu Mihaita, Gheorghita Marius Constantin, Patrascu Violeta, Dobrean Carmen, Grigoruta Luminita, Galic Aurora Manuela, Savin Mihail, Esanu Petronela Daniela. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta ?Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului?/ autorizatie de functionare/ altele echivalente din care sa rezulte ca are ca obiect legal de activitate furnizarea produsului care constituie obiectul contractului.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite prezentarea in original/copie legalizata a Certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului/ autorizatiei de functionare/ sau a altor echivalente, pentru a verifica conformitatea documentelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pretul unitar(fara TVA) va face obiectul procesului repetitiv de ofertare.Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul unitar, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze.In orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiilor electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertareinformatii referitoare la: - numarul de participanti la runda respectiva alicitatiei electronice;
- locul participantului in clasament;
- oferta proprie.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda cu durata de doua zile. La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza pretului cel mai scazut. Propunerea financiara nu se depune sub forma de document ci prin completarea campului din SEAP, pentru a putea fi luata in considerare de SEAP la afisarea clasamentului final. In cazul unor eventuale dificultati privind depunerea ofertelor in format electronic, trebuie solicitat sprijinul operatorului SEAP, la numarul de telefon publicat in SEAP pentru operatorii economici (intrucat autoritatea contractanta nu are acces la ecranele de aplicatie ce apar operatorilor economici).La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art.165, alin.(2) din OUG34/2006. Operatiunea de inregistrare este gratuita, iar procedura este descrisa in SEAP(www.e-licitatie.ro), la sectiunea pentru operatorii economici.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
57
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Garantia de participare obligatoriu se va posta in S.E.A.P. (scanata), pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata la sediu, de catre toti operatorii economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer