Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de furnizare medicamente


Anunt de participare numarul 145508/03.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de furnizare medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures str. Gh. Marinescu nr.50, loc. Tg. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CS 1 SEPT DEC, CS 2 IAN AUG 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente 7 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a se vedea anexa B
Valoarea estimata fara TVA: intre 62, 286.24 si 763, 756.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total in valoare de 13747.62 RON, impartita pe loturi CONFORM ANEXEI B. Garantie de participare este impartita pe loturi conform anexei B privind loturile.Cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. In cazul respingerii unei contestatii, prevederile art. 278 indice 1 din OUG nr.34/2006 se vor aplica in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare : prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art. 86(1) din HG 925/2006, O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181 Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Este permisa constituirea garantiei prin toate modalitatile prevazute la art.90 dn HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.In baza art.89 alin.3 din HG 925/2006, autoritatea contractanta nu va solicita constituirea garantiei de buna executie in cazul in cazul in care valoarea unui contract subsecvent este mai mica decat 130.000 Euro.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI ALOCATE DIN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?Daca exista asociati declaratia va fi depusa si de catre acestia.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formularedin Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?2)Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, care prezinta situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele- in copie stampilata conform cu originalul si semnata, original sau copie legalizata3)Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, care prezinta situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele- in copie stampilata conform cu originalul si semnata, original sau copie legalizataDaca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia.Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie: Dr. Ovidiu Butuc - manager
Ec. Pop Sorin Aurelian ?Director financiar-contabil Butiurca Manuela- Farmacist sef Grigore Camelia ? referent Birou Achizitii Publice Cons.jr. Nemes Ibolya Cons.jr.Podar Eniko Simon Nelli- sef birou achizitiiCapalna Brandusa- Medic primar pediatrie Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii1.Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic in una din urmatoarele forme : original, copie legalizata sau in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.Ofertantilor castigatori, li se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, transmiterea certificatului constatator in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii certificatului.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.Pentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia.Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii1.Autorizatie de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul2.Autorizatia de Punere pe Piata a produsului - in copie certificata pentru conformitate cu originalulPentru persoane juridice straine: - Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 10:00
Locul: SPITALUL CLINIC JUDETEA DE URGENTA TG.MURES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O PERSOANA DIN PARTEA FIECARUI OFERTANT SI UN REPREZENTAN UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici.In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.In cazul in care ofertantii aflati pe locurile 2 si 3 vor oferta preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate, insa clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locuri superioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TG.MURES-SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR.GH.MARINESCU NR.50, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213967, Email: [email protected], Fax: +40 265213967
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer