Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare medicamente


Anunt de participare numarul 148990/25.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURES
Adresa postala: str. Gh. Marinescu, nr. 50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Dragan Carmen, Tel. +40 372653103, Email: [email protected], Fax: +40 265210900, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant, Str. Gh. Marinescu Nr. 50 Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 587, 582.03 si 19, 051, 204.48RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contr sscv se vor incheia lunar sau trimestrial , in functie de buget si de necesitatile institutului.Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente - 160 loturi - descriere in sectiunea Loturi si in Caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33621200-1-Antihemoragice (Rev.2)
33622100-7-Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)
33661100-2-Anestezice (Rev.2)
33692400-1-Solutii pentru perfuzii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Medicamente - 160 loturi - descriere in sectiunea Loturi si in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 587, 582.03 si 19, 051, 204.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total in val.de 342.921, 68 RON, impartita pe loturi conf.anexei privind loturile.Cursul la care se va face echiv.leu-valuta va fi cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in cazul respingerii unei contestatii se va calcula pentru fiecare lot in parte in cond.art.278ยน lit. c) din OUG nr.34/2006, cu modificarile ulterioare.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiint.si dezv.IMM, cu modif.si complet.ult., acesta benef. de reducerea cu 50% prev.de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modif. si complet. Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) .In cazul unei asocieri: daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria IMM, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 ;daca toti asociatii se incadreaza in categoria IMM, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 .Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare : Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art. 86(1) din HG 925/2006. Viramentul se va efectuain contul RO88TREZ4765005XXX014214. Se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA daca acesta depaseste valoarea prevazuta la art.124 din OUG 34/2006 , conform art.89 (3) din HG 925/2006Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin toate modalitatile prevazute de art.90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CSS, Fonduri alocate pentru Programe Nationale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180
Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, care prezinta situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- in copie stampilata conform cu originalul si semnata, original sau copie legalizata
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, care prezinta situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- in copie stampilata conform cu originalul sisemnata, original sau copie legalizata.
Din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor sau depunerea unei declaratii pe propria raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG nr.925/2006, prin care operatorul economic declara lipsa obligatiilor de plata. Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Certificat de participare cu oferta independenta
Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie:
Prof.dr.Klara Brinzaniuc - manager
Ec. Mariana Cernat?Director financiar-contabil
Jeler Adela- FarmacistDragan Carmen ? economist Birou Achizitii Publice
Avand in vedere ca Institutul nu se afla in subordinea autoritatilor locale, nu se mentioneaza persoane din aceste autoritati.
S-a avut in vedere modificarea art. 691de Legea 279/2011. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic in una din urmatoarele forme : original, copie legalizata sauin copie certificata pentru conformitate cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.Ofertantii castigatori, dupa primirea comunicarilor privind rezultatul procedurii, vor prezenta certificatul in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii certificatului.
Autorizatia de Punere pe Piata a produsului - in copie certificata pentru conformitate cu originalul.Actul norm. care impune obligativit acestei autorizari: - L. 95/2006 (art.700 al.1 si al.2, art.730 al.5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr.895/20.07.2006; -Regulam (CE) nr.726/2004 al Parlam. European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar ?Regulam.(CE) nr.1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.Autorizatiede functionare eliberata de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modif.si complet. ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea, organiz si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012 inregistart, vizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunereabilantului contabil la 31.12.2012 inregistrat, vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii il constituie pretul unitar pe fiecare lot in parte.Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: -pot vedea cea mai buna oferta: Da.-pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie: Da.Pt. cazul in care doua sau mai multe oferte au pretul egal in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica, se vor aplica mentiunile inscrise la punctul VI.3) al Docum de atribuire-? ALTE INFORMATII ?Data, ora inceperii si si perioada rundei electronice vor fi comunicate in SEAP in timp util ofertantilor care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Licitatia electronica se va desfasura in SEAP, si va cuprinde o runda de licitatie electronica care se va desfasura pe o perioada de 2 zile lucratoare. Operatorii economici ofertanti trebuie sa fie certificati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2014 10:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant, reprezentanti ai UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.In cazul in care ofertantii aflati pe locurile 2 si 3 vor oferta preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate, insaclasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locuri superioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg.Mures
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 372653103, Email: [email protected], Fax: +40 265210900, Adresa internet (URL): cardioms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer