Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE CU O DURATA DE 24 LUNI


Anunt de participare numarul 147807/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRU DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: DR TR SEVERIN, BDUL ALUNIS, NR. 10, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220118, Romania, Punct(e) de contact: DRAGOS MIHAI PLESAN, Tel. +40 352405337, Email: [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara privata
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE CU O DURATA DE 24 LUNI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante: dr tr severin, splai mihai viteazul, nr.10, jud. mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 2 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 622, 062.32 si 6, 398, 212.08RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: semestrial, in functie de bugetul alocat
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie de medicamente antineoplazice, defalcate pe loturi, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile defalcate pe loturi se regasesc in anexa B si caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 622, 062.32 si 6, 398, 212.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ? 2% din valoarea estimata maxima pentru fiecare lot. Garantia de participare se va constitui, fie pe loturi fie cumulat pe toate loturile pentru care se face oferta, dar in acest caz este obligatorie anexarea unui centralizator in care se precizeaza lotul pentru care s-a constituit garantia de participare. Perioada de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul deconstituire printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emis in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul RO 15TREZ4615069XXX005692 deschis la Trezoreria Drobeta Tr Severin, sau plata cu chitanta la casieria autoritatii contractante in cazul in care valoarea este redusa. IMM-urile beneficiaza de reducerea de 50% din garantiei de participare cu conditia demostrarii ca se incadreaza in categoria intrep.mici si mijlocii. Cuantumul ce se va retine in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 este 1% din valoarea estimata, conform art.278*1 din OUG 34/2006, modificat prin OUG 77/2012.Garantia de participare va fi postata obligatoriu in SEAP si va fi transmisa si la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. pentru garantia de participare constituita in alta moneda (euro) se va avea in vedere cursul leu/euro, comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire printr-uninstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara saude o societate de asigurari emis in favoarea autoritatii contractante sau prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide uncont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreria Statului. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contarctanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri successive din sumele datorate si cuvenite contractantului. Autoritatea contractanta va instiintacontractantul despre varsamantul efectuat precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectuni oncologice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea - original; Declaratie privind neincadrarea in art.181 - original; Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1. - original. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Plesan Dragos Mihai-administrator, Dr.Plesan Constantin; Jr. Stefanescu Camelia.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conf. Ordin ANRMAP 314/2010 - original; Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii adm-teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?; Certificat de atestare fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?; Certificat constatator emis de O.N.R.C. prin care sa rezulte obiectul de activitate al societatii ? in original, copie legalizata sau copie?conform cu originalul?;Autorizatie de punere pe piata-in copie ?conform cu originalul?, eliberata de ANM, pentru medicamentele ofertate, conform OMS 1448/2010 si Legea 95/2006; Autorizatia pentru activitatea de distributie en-gros de medicamente conform OMS 1964/2008-in copie
?conform cu originalul?;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Ultimul bilant contabil, pe anul 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare fisa de informatii generale. Pentru echivalenta se vatine cont de cursul mediu annual lei/euro comunicat de BNR sianume: 2010 = 4.2848; 2011 = 4.4287; 2012 = 4.4513Vizat si inregistrat de autoritatile competente (unitatea fiscalaunde este arondata persoana juridical impozabila) in copielegalizata sau copie ?conform cu originalul?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse similare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare formular 6 din sectiunea FORMULARE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofetelor clasate pe primul loc ce au preturi egale ? autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
birou achizitii publice
Adresa postala: splai mihai viteazul, nr. 10, Localitatea: dr tr severin, Cod postal: 220118, Romania, Tel. +40 0352405337, Fax: +40 0352405337
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 18:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer