Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare Medicamente Antivirale pentru uz sistemic


Anunt de participare numarul 149284/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str.Dr.Denes Laszlo nr.2, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530180, Romania, Punct(e) de contact: Vitos Hajnal, Tel. +40 732500775, Email: [email protected], Fax: +40 372661265, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare Medicamente Antivirale pentru uz sistemic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc, str. dr. Denes Laszlo nr. 2.
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 520, 247.92 si 5, 040, 495.84RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau trimestrial, in functie de fond buget si de necesitatile efective ale autoritatii contractante, calendarul estimativ privind cantitatile estimative pentru un contract subsecvent este anexat la Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de furnizare Medicamente Antivirale pentru uz sistemic necesare pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere. Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau trimestrial, in functie de fond buget si de necesitatile efective ale autoritatii contractante pe baza Referatului de necesitate al Sectiei de Boli Infectioase.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimative pentru acordul-cadru conform Caietului de sarcini si Anexei B
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 520, 247.92 si 5, 040, 495.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este specificata aferenta pentru fiecare lot aparte in Anexa B. In cazul in careofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltariiintreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16alin. (2)din Legea 346/2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexanr.1 la Ordonanta Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare). Cuantumul garantiei de participare pentru lotul a carui valoare estimativa depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro, ce se va retine in cazul unei contestatii se va calcula in conf cu prevederile art 278 1 din OUG 34/2006.- Gar. de part se constituie conform art. 86(1) din HG 925/2006. Cont RO71TREZ3515006XXX004081 Trezoreria M-Ciuc.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Data la care se va face echivalenta garantiei de participare este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, calculat cursului BNR echivalent in leu/alta valuta. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.Garantia de buna executie poate fi constituita conform art. 90 dn HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Cont Garantie de buna executie: RO71TREZ3515006XXX004081 deschis la Trezoeria M-Ciuc
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Ac.cadru se reziliaza, in cazul in care MS desemnat ca unitate de achiz. centralizator conf. OUG nr.71/2012 si OG. nr.1292/18.12.2012 va organiza licitatii la nivel national si va incheia acorduri-cadre centralizate.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? in original ? Formularul nr. 1.
- Declaratie privind Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - in original ? Formularul nr. 2.
- Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, din care sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. - in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
In cazul in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii econimici pot depune o declaratie pe propria raspundere pontrivit art. 11. alin (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011.
- Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. - in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
In cazul in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii econimici pot depune o declaratie pe propria raspundere pontrivit art. 11. alin (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011.
- Depunere Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formular nr.3.
-Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese cu semnatarii documentatiei de atribuire, respectiv Dr. Demeter Ferenc - manager, Dr. Vitos Attila - director medical, dr. Ambrus Iren ? medic primar, sef sectie, ec. Ambrus Elod - director financiar contabil, as.pr. Vízi Maria-Melinda - director ingrijiri, jr. Marton Judit ? consilier juridic, Csaszar Erika - sef Birou Achizitii Publice, Vitos Hajnal ? consilier juridic II, Lakatos Marta -informatician, Veress Rozalia ? Asistent medical principal- sef sectie, Veres Sarolta - farmacist, Szabo; Anita Krisztina - farmacist general, Szocs Laura-Hermina - asistent medical, ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular nr. 4. - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate si obiectul prezentei achizitii, precum si datele din acest document sa fie reale/actuale la datalimita de depunere a ofertelor - in original sau copie legalizata, copie semnata si stampilata in conformitate cu originalul
- Pentru persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
- Documente edificatoare care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea acordului cadru solicitat: .
1. Autorizatia de distributie angro eliberata de MS ? Agentia Nationala a Medicamentului ?Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere (depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin perezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS-ANM. Actul normative care impune obligativitatea acestei autorizari ? Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Titlu XVII, medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.S. nr. 1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
2. Autorizatia de Punere pe Piata a produsului - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
Actul normative care impune obligativitatea acestei autorizari: Legea 95/2006 (art. 700 al 1. si al. 2., art 730 al. 5.) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modif si complet ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/15.03.2003 si nr. 895/20.07.2006; -Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Cons. Din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinary ? Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. Autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.
Pentru persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate. Justificarea solicitarii de prezentare al Autorizatiei de Punere pe Piata emisa de Ministerul Sanatatii: L95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiart. 700 (1) Nici un medicament nu poate fi pus pe piata in Romania fara o autorizatie de punere pe piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sau fara o autorizatie eliberata conform procedurii centralizate. Modificat de punctul 3 art. I din Ordonanta de Urgenta 72/2010 ?In tot cuprinsul legii, sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului (ANM)" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular de informatii generala, cu prezentarea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimele 3 ani, in moneda nationala si in euro, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei si in euro. Curs euro BNR: 31.12.2011 ? 1 euro = 4, 3197 lei.; 31.12.2012 ? 1 euro = 4, 4287 lei;31.12.2013 ? 1 euro = 4.4847 lei.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia. ? Formularul nr. 5.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular de informatii generala, cu prezentarea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimele 3 ani, in moneda nationala si in euro, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei si in euro. Curs euro BNR: 31.12.2011 ? 1 euro = 4, 3197 lei.; 31.12.2012 ? 1 euro = 4, 4287 lei;31.12.2013 ? 1 euro = 4.4847 lei.Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia. ? Formularul nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse efectuate din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? Formularul nr. 6.
Certificat ISO 9001:2008 ? sau echivalentprin care se confirma certificarea sistemului de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse efectuate din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati ? Formularul nr. 6.Certificat ISO 9001:2008 ? sau echivalentprin care se confirma certificarea sistemului de management al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 10:00
Locul: Biroul de Achizitii Publice, Aprovizionare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toti reprezentantii care participa la sedinta de deschidere a ofertelor, vor avea Imputernicire scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Modalitatea de departajare al ofertelor cu aceleasi pret: In cazul in careexista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prinreofertare.In cazul in care pe locul 2 si/sau 3 se vor clasa mai multe ofertanti cu preturi egale, se va solicita reofertare de catre acestia, insa pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, (respectiv locul 1 si/sau 2).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Mirecurea Ciuc
Adresa postala: str. dr. Denes Laszlo nr. 2., Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530180, Romania, Tel. +40 732500775, Email: [email protected], Fax: +40 372661265
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer