Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru de furnizare mobilier si subansamble pentru obiectivul : Colegiul Tehnic mecanic Grivita


Anunt de participare numarul 141622/26.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Dragos Badea, Tel. +40 0213193251, Email: [email protected], Fax: +40 0213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administrarea unitatilor de invatamant preuniversitarsi a unitatilorsanitare publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru de furnizare mobilier si subansamble pentru obiectivul : Colegiul Tehnic mecanic Grivita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Grivitei nr 363
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 96, 307 si 2, 198, 190RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial vor fi atribuite un nr maxim de 3 contracte subsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord Cadru de furnizare mobilier si subansamble pentru obiectivul : Colegiul Tehnic mecanic Grivita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39157000-7 - Piese de mobilier (Rev.2)
39160000-1-Mobilier scolar (Rev.2)
39200000-4-Accesorii de mobilier (Rev.2)
39516000-2-Articole de mobilier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in anexa Caietului de sarcini.Valoarea totala minima a unui contract subsecvent 15.000 RON si valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 150.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 96, 307 si 2, 198, 190RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
22.000 lei/ 11.000 lei IMM , Perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Mod de constituire: instrument bancar emis de o societate bancara, de o societate de asigurari-in original, Ordin de Plata sau fila CEC cu confirmarea lor de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor in contul: RO20TREZ7015006XXX010653 deschis la Trezoreria sectorului 1. Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original. In conformitate cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarea suma: 5.978, 19 lei fara TVA (calculat conform litera b).Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunerea a oferelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este 10%/5% (IMM)din valoarea.contractului.subsecvent.fara T.V.A.Se constit.prin retineri succesive sau Instrument de garantie.emis in conditiile.legii de o societate.bancara sau de o societate.de asigurari .Garantia de buna executie va fi constituita in maxim7 zile de la semnarea de catre ambele parti a contractului subsecvent; data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie publica intra in vigoare Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantie de buna executie in limita prejudiciului creat, daca furnizorul isi executa necorespunzator.obligatiile asumate prin prezentul contract in conf.cu art.91 din HG925/2006.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantie de executie.achizitorul.are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului precizand totodata obligatiile.care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator.1. Declaratie privind eligibilitatea (privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.1 din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire. Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.2.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDeclaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr.5 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.2 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 lit.a, c^1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.4.Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, emis de Directia Generala a Finantelor Publice.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, emis de Directia/Serviciul de specialitate al Consiliul Local in a carui raza de competenta isi are ofertantul sediul social care prezinta situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun oferteleDupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.5. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, care prezinta situatia datoriilorexigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele- in copie stampilata conform cu originalul si semnata6.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareDeclaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.3 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat, tert sustinator sau subcontractant este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.OTA: In sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: Vlad Rosca, Mihail Dragos Badea, Manea Ionut, Virlan Florica, Mihai Dan Cucu, Ionela Raboj, Reli Dinu, Mary-Janne Iordache, Steluta Nicolae, Gabriela Nicolae, Iustina Florina Licoiu, Teodora Angelescu, Gheorghe Hoarta, Sorin Parvu, Liliana Grigore, Dana Ilinca, Ioana Tudor, Fanel Marin, Laur Marian Mertea, Alina Aneta Dragomir.7.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr.314/2010Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Formularul nr.4 din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. NOTA: Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - sunt cerinte obligatorii. Certificat constatator emis de ONRCPersoane juridice/fizice romanePersoanele juridice vor depune Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator eliberat de ONRC trebuie sa fie actuale/reale de data limita limita de depunere a ofertelor si din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.NOTA: - Ofertantului, desemnat castigator, inainte de a se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, in original/in copie legalizata, Certificatul constatator, pentru conformitate.- Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tert sustinator.Persoanele fizice vor depune autorizatia de functionare PFA.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoane juridice/fizice straineSe vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. traducerea acestora se va face in limba romana de catre un traducator autorizat, in copii conform cu originalul, documente valabile la data limita de depunere a ofertei.Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Ofertantii nerezidenti vor depune documente echivalente insotite de traducerile autorizate si legalizate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, 2010, 2011 si 2012 sa fie minim 300.000 RON (150.000 ron pt IMM) 1.Informatii generale ? Formular nr. 6 . Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 2010:1 euro = 4, 2099 lei; 2011:1 euro = 4, 2379 lei;2012:1 euro = 4, 4625 lei In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse, care va cuprinde produse de natura similara ce fac obiectul contractului realizate in ultimii 3 ani. Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau de un nr maxim de 3 documente, prin care sa se confirme livrarea produselor in valoare cumulata de cel putin 150.000 lei, fara TVA. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 2010:1 euro = 4, 2099 lei; 2011:1 euro = 4, 2379 lei;2012:1 euro = 4, 4625 lei Pentru calculul echivalentei cursul leu/euro: 1 euro = 4.4086 lei din data de 09.01.2013 ? Formularul nr.8
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii; ? Formularul nr.11
Informatii privind asocierea(daca este cazul).In Formularul nr.14 se va specif liderul asocierii.Crit de calif ref la sit pers a ofertantului, la cap de exercit a active prof(inregistrare, la standardele de asig a calit si a standardelor de prot a mediului) tb prez de fiecare asoc in parte.Sit econ-financ si cap tehn/prof sedemonstr prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor asoc.In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere prezentat la deschiderea ofertelor
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001:2008 Certificate emise de organisme independente prin care se atestarespectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.8Formularul nr.11Formularul nr.14ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2013 09:00
Locul: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor participante sau imputernicitii legali ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici in masura in care exista un numar suficient de operatori economici. Elementul reofertarii va fi pretul. Ofertele cu acelasi pret clasate pe acelasi loc I, II, III vor fi departajate prin reofertare in plic inchis. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Oferta financiara va trebui sa nu depaseasca valoarea max. estimate mentionata la pct. II.2.1 din prezenta Fisa de Date a Achizitiei si in invitatia de participare publicat in S.E.A.P;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform . 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Poligrafiei, nr. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Tel. +40 213193251, Fax: +40 213193251
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2013 18:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer