Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare paine alba


Anunt de participare numarul 147769/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala: BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR 7B, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN RADUSLAV, Tel. +40 213195858-3163, Email: [email protected], Fax: +40 213101565, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare paine alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul ? U.M. 02574 Bucuresti- Str. Izvor nr. 110, sector 5, Bucuresti, ?C.M. Olanesti ? Str. Carol Davila nr.32, Baile Olanesti, jud. Valcea
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 216, 652.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui anual (2014, 2015, 2016)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare paine alba 400-600 gr. si paine alba feliata 400-600 gr.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate minime si maxime pentru acordul cadru si cele ale contractului subsecvent sunt specificate pentru fiecare lot in parte in ANEXA B.
Valoarea estimata fara TVA: 216, 652.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Max 2% din val. fara TVA a fiecarui lot. Termen limita de depunere(postare in SEAP): data si ora stabilite pentru depunerea ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata la sediul autoritatii contractante (in original), cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertei. Echivalenta garantiei de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Din documentele prezentate trebuie sa reiasavaloarea corespunzatoare fiecarui lot pentru care se constituie garantia. Garantia pentru fiecare lot este prevazuta in Anexa B a prezentului anunt.Per. de valab: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau o societate de asigurari; Contul de virament garantie: RO68TREZ7005005XXX000201 deschis la A.T.C.P.M.Bucuresti; Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din HG nr. 925/2006 si art. 278^1 lit b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si termenul de valabilitate solicitate, atrage respingerea ofertei. In cazul in care op. ec. se incadreaza in cat. I.M.M. conf Legii nr. 346/2004, acestia au dreptul de a const garantia de particip in cuantum de 50% din val. solicitata (se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM). 5% din valoarea contractului subsecvent fara T.V.A. Modalitatea de constituire: in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: formular nr. F.1din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului;Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul nr. F.2 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.u.G nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru.Cerinta nr. 3: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul F.3 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din O.u.G nr. 34/2006 atrage dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru.Cerinta nr. 4: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: formularul nr. F.4 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69.1 din O.u.G nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului cadru.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta achizitie sunt: Zisu Catalin, Scrieciu Liviu, Vasile Bogdan, Alexandru Alin, Nita Stefan Catalin, Iordache Steluta, Nitu Damira, Dumitru Marian, Ghica Marian, Raduslav Florin, Petrica Stelian, Prioteasa Cristina.
Cerinta nr. 5: Declaratie privind informatiile generale.Modalitatea de indeplinire: formularul F. 5 din sectiunea Modele de formulare, completat, datat, semnat si parafat de reprezentantul legal al ofertantului. Cerinta nr. 1: Certificat Constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, care sa contina informatii reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa reiasa adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare producerii sau comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice si asociatii societatii comerciale.Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici ale caror oferte vor fi declarate castigatoare sa prezinte originalul certificatului constatator emis de ORC (pentru confruntare cu cel prezentat pentru calificare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica).Persoane juridice/fizice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens si anume de laboratoare autorizate cel putin de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau un organism similar de pe teritoriul tarii de resedinta a ofertantului care sa ateste conformitatea produselor ofertate, prezentate in copie cu
mentiunea `conform cu originalul`.
1. Certificatul sau documentul din care sa rezulte faptul ca ofertantul are implementat si mentine la data limita de depunere a ofertelor un sistem de
management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-
9001:2008 sau echivalent, prezentat in copie cu mentiunea `conform cu
originalul`.2. Certificatul sau documentul din care sa rezulte faptul ca ofertantul are
implementat si mentine la data limita de depunere a ofertelor un sistem de
management al sigurantei alimentului conform cu standardul ISO
22000:2005 sau echivalent prezentat in copie cu mentiunea `conform cu
originalul`.- Candidatii straini care nu au sediul in Romania trebuie sa detina o
certificare sau o acreditare, pentru acelasi domeniu si acelasi nivel, acordata
de un organism national ori international, recunoscut de o tara membra UE.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta buletine de analiza, pentru fiecare produs ofertat, emise de organisme abilitate in acest sens si anume de laboratoare autorizate cel putin de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau un organism similar de pe teritoriul tarii de resedinta a ofertantului, care sa ateste conformitatea produselor ofertatecu conditiile tehnice de calitatementionate la punctul 3.- ?Conditii tehnice de calitate? din specificatia tehnica nr. ST-599-12 din caietul de sarcini(atasata prezentului anunt de participare). Se iau in considerare numai buletinele de analiza emise in anul curent.1. Prezentarea de catre ofertanti de documente din care sa rezulte faptul ca la data limita de depunere a ofertei ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008 sau echivalent, pentru productia sau comercializarea produselor care fac obiectul prezentei achizitii.2. Prezentarea de catre ofertanti de documente din care sa rezulte faptul ca la data limita de depunere a ofertei ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al sigurantei alimentului conform cu standardulISO 22000:2005 sau echivalent pentru productia sau comercializarea produselor care fac obiectul prezentei achizitii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Alte informatii referitoare la atribuirea acordului cadru: Autoritatea contractanta nu doreste sa limiteze numarul de operatori economici cu care se va incheia acordul cadru. In urma aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu toti operatorii economici participanti la procedura care au oferte admisibile.Avand in vedere faptul ca subsecventele se vor atribui prin reluarea competitiei in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, cu participarea tuturor semnatarilor acordului cadru, nu este necesara departajarea operatorilor economici care au preturi egale prin solicitarea de noi oferte. Elementul ce face obiectul reofertarii este pretul unitar/lot.Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de max. 30 zile de la inregistrarea facturii fiscale la autoritatea contractanta, numai in conturi deschise la Trezoreria Statului.Detalii privind subcontractantii> Ofertantii au obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, prin prezentarea unei declaratii in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574 Bucuresti
Adresa postala: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061416, Romania, Tel. +40 213195858/2218/3163, Email: [email protected], Fax: +40 213101565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer