Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare piese pt autobuze


Anunt de participare (utilitati) numarul 146656/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: birou achiziti, Tel. +40 259423245, In atentia: ec. Fodre Gabriela, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Acord cadru de furnizare piese pt autobuze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea str. Atelierelor nr. 12
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 28 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 607.46 si 500, 141.52EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori estimative contracte subsecvente minime/ maxime (in euro): lot 1-10532.34/ 34088.88, lot 2-6458.22/23732.53, lot3-1590.07/3782.51, lot4-3885.98/8837.55, lot5-613.09/2147.61, lot6-2808.18/ 9829.32, lot7-5583.83/16178.02, lot8-371.18/753.76, lot9-2568.02/6501.45, lot10-196.54/828.25. Nota: s-a estimat frecventa 1= la 12 luni, frecv.2= la 6 luni, frecv.3= l 3 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare piese pt autobuze - 10 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor oferta piesele solicitate pt autobuze cuprinse in cele 10 loturi, conform cerintelor caietului de sarcini.
Toate cheltuielile privind livrarea/ transportul, /etc. cad in sarcina si sunt cheltuiala exclusiva a furnizorului pana la sediul achizitorului. Aceste cheltuieli vor fi incluse in pretul unitar din centralizatorul de preturi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 34, 607.46 si 500, 141.52EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare (IMM beneficiaza de reducere 50%): in euro: lot1-1980, lot2-2690, lot3-2000, lot4-470, lot5-250, lot6-510, lot7-1400, lot8-160, lot9-360, lot10-98, sau echivalent in lei/ alta moneda, la cursul BNR publicat cu 10 zile calendaristice anterior datei limita stabilita pt depunerea ofertelor. Se poate constitui prin virament bancar in contul cod IBAN: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 la BCR Oradea, CIF: RO63483 sau prin orice instrument de garantare cu respectarea conditiilor art.86 din HG 925/2006. Se va prezenta in original cel tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor. Achizitorul are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile art.87 din HG 925/2006 si art. 278^1 din OUG 34/2006. Va fi restituita conform art.88-HG nr.925/2006. Valabilitate minima solicitata: 100zile de la termenul limita stabilita pt primirea ofertelor. In documentul de garantie (incl.OP/chit.) se va inscrie obiectul achizitiei. 10% din pretul contractului subsecvent fara TVA (5% pt IMM). Se constituie conform prevederilor din model contract, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau depunerea la casierie a sumelor in numerar.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii sau legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sunt cerinte care in caz de neindeplinire conduc la excluderea din competitie a ofertantului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si/sau art. 181 din OUG nr. 34/2006 si/sau art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 - conform Ordin ANRMAP 170/2012, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.Persoanele fizice/juridice care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire conform Legii 279/2011, art.13.Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) ? conform prevederile Legii 279/2011, art.19.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c^1) si d), conform prevederile Legii 279/2011, art.20.Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente, conform formulare atasate: - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Fiecare declaratie va cuprinde si numele persoanelor nominalizate- Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea operatorului economic la prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie privind calitatea de participant la procedura.- Certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca nu are datorii la buget la data scadenta in luna anterioara datei depunerii ofertelor sau echivalent in cazul persoanelor fizice/juridice straine, din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul local sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul local, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior
datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractantesi/sau in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1 Bolojan Ilie Gavril Primar
2 Malan Mircea Viceprimar
3 Muresan Ovidiu Viceprimar si presedinte CMMAP
4 Unita Lucian Consilier Local
5 Ritli Laszlo Csongor Consilier Local
6 Felea Adrian Ioan Consilier Local
7 Negrean Daniel Dumitru Consilier Local
8 Bonchis Ioan Consilier Local
9 Vulcu Daniel Sorin Consilier Local
10 Dan Octavian Consilier Local
11 Mohan Aurel George Consilier Local si membru AGA
12 Campan Ioan Consilier Local
13 Lascu Tudor Sebastian Consilier Local
14 Debelka Boglarka Lilla Consilier Local
15 Dulca Camelia Mariana Consilier Local si membru AGA
16 Popa Dan Lucian Consilier Local
17 Filimon Teofil Laviniu Consilier Local
18 Manea Mihai Consilier Local
19 Tau Ioan Consilier Local si membru AGA
20 Pasztor Sandor Consilier Local
21 Huszar Istvan Eric Consilier Local
22 Delorean Ion Iulius Consilier Local
23 Szabo Jozsef Consilier Local si membru AGA
24 Sarkozi Zoltan Consilier Local
25 Corches Dorin Octavian Consilier Local
26 Ile Cristian Consilier Local si membru AGA
27 Coste Marina Adelina Consilier Local
28 Gal Sorin Calin Consilier Local
29 Gogoneata Emilia Membru CA
30 Miclaus Sorin Dan Membru CA
31 Nica Romeo - Emilian Membru CA
32 Pacurar Calin Membru CA
33 Urdea Florin Membru CA
34 Giurea Mina Membru C.M.M.A.P.
35 Andrica Liviu Membru C.M.M.A.P.
36 Bara Octavian Membru C.M.M.A.P.
37 Ioan Lezeu Membru C.M.M.A.P.
38 CsuziIstvan - dirctor general
39 Purge Ioan- director economic
40 Pop Viorel-Mircea- director tehnic
41 Malita Mihaela Simona - oficiu juridic
42 Fodre Gabriela- sef birou achizitii
43 Siladi Leontin-sef S2
44 COTRAU VASILE-CALIN - inginer S2
45 BOICAN FLORIAN - sef atelier S2
46 CURTUI IOSIF - inginer S2
47 MANGRA IONEL - sef colona S2
48 TEODOROF CLAUDIU-RADU - sef birou aprovizionare
49 GHIT MIHAI-LUCIAN - merceolog birou aprovizionare
50 GARZ MIRCEA-DUMITRU - inginer birou aprovizionareIn cazul in care comisia constata ca unul sau mai multi ofertanti au document/ documente lipsa la deschidere, si nu s-a prezentat declaratia conform cu prevederile art.11 alin (4) din HG 925/2006 actualizata, acesta va fi descalificat fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente. In cazul in care ofertantul depune declaratie initiala pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de calificare, documentele prezentate ulterior pot avea data de eliberare/ valabilitate ulterioara datei limita de depunere a ofertei.In caz de asociere, se solicita indeplinirea cerintelor pt fiecare asociat in parte. Ofertantii vor prezenta: - Certificat constatator privind obiectul de activitate sau echivalent in cazul persoanelor fizice/ juridice straine. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte pentru conformitate, in original/copie legalizata a certificatului constator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita un anumit nivel minim. Se vor prezenta informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani. Completarea fisei de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012- formularul nr.2.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea fisei de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani: 2010, 2011, 2012- formularul nr.2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Cerinta minima privind experienta similara se calculeaza prin prezentarea a unuia sau cumularea valorii a maxim 3 livrari similare efectuate in ultimii 3 ani (raporatatla data limita de depunere a ofertelor). La calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR. Prin experienta similara se inteleg livrari de piese pt autobuze. Cerinta minima in euro privind experienta similara este de: lot1-34000, lot2-23000, lot3-3600, lot4-8800, lot5- 2000, lot6-9800, lot7-16000, lot8-700, lot9-6400, lot10-800.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Declaratie si lista privind principalele livrari in ultimii 3 ani.Livrarile similare de produse se vor lua in calcul in conditiile in care se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si,
din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pot participa numai ofertanti inregistrati in SEAP. Conform cu prev.art.161-169 din OUG 34/2006, faza finala electronica se va desfasura intr-o singura runda, de 1 zi. Aceasta nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la definitivarea si publicarea anuntului in SEAP si transmiterea invitatiilor electronice. In timpul derularii ofertantii pot transmite oferte exclusiv in sensul imbunatatirii pretului ofertat in jos. Autoritatea contractanta va comunica numarul participantilor in runda finala de licitatie electronica, dar nu va publica preturile noi ofertate. Daca un ofertat nu-si modifica oferta in sensul imbunatatirii acesteia, este luata in considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 13.02.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 12:00
Locul: Oradea str. Atelierelor nr. 12
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali si/sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: ianuarie 2016
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita clarificari direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, privind veridicitatea si valabilitatea acestora.2. Comisia de evaluare va putea solicita oricand si oricui, in perioada de evaluare a ofertelor, orice documente / informatii considerate necesare legate de oferta.3. Informatii suplimentare privind faza electronica: - Informatii ref.la echipamentul electronic folisit se pot regasi pe SEAP la Cerinte tehnice minimale.- Avand in vedere ca se incheie acord cadru cu 3 operatori, departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului (de exemplu pe locul 3 sunt doua oferte egale) se stabileste astfel incat ofertantii clasati pe locurile de mai sus (anterioare) sa nu fie afectati. De exemplu ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 3 in clasament. Elementul reofertarii este pretul.4. Se va prezenta, dupa caz, declaratie privind subcontractantii, lista acestora cu datele de identificare a acestora si acorduri de subcontractare in care se va specifica in mod concret partea de contract care ii revine subcontractantului si valoarea acesteia. In cazul in care exista resurse de care dispune subcontractantul si acestea urmeaza a se lua in calcul in vederea respectarii criteriilor si cerintelor minime, se solicita depunerea actelor doveditoare conform cerintelor de mai sus.5. Acordurile cadru se vor incheia cu maxim 3 operatori economici care au pretul total ofertat cel mai scazut, pt fiecare lot in parte.6. Documentele semnate electronic pot fi deschise folosind programul gratuit shellSAFE Verify (verifierx 86 (exe)) care poate fi descarcat de pe adresa de internet publica: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC OTL SA
Adresa postala: str. Atelierelor nr.12, Localitatea: oradea, Cod postal: 410542, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer