Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de furnizare produse alimentare


Anunt de participare numarul 143284/24.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI
Adresa postala: STR.GAGENI, NR.100, JUD.PRAHOVA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100576, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA CURSARU, Tel. +401 024533004, Email: [email protected], Fax: +401 024533004, Adresa internet (URL): www.sjup.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
Altele: sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de furnizare produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare : Bloc Alimentar Nord ; Bloc Alimentar Buna Vestire ;Bloc Alimentar Boldescu si Bloc Alimentar TBC
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 721, 320RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Periodicitate/frecventa estimata pentru incheiere contracte subsecvente: minim la 1 luna ? maxim la 6 luni si in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si disponibilul financiar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru in cascada, numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta se va consulta, cu operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.In cazul in care operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament nu poate furniza intreaga cantitate de produse necesara si/sau nu poate respecta termenele de livrare, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent celui de-al doilea operator economic aflat in clasamentul intocmit in baza preturilor ofertate pentru lotul respectiv. Se va proceda in consecinta si daca cel de-al doilea operator nu poate furniza intreaga cantitate de produse necesara si/sau nu poate respecta termenele de livrare trimitandu-se solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent celui de-al treilea operator , respectiv 4 si5cu care autoritatea contractanta a incheiat acord ? cadru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15331400-1 - Legume in conserva si/sau la cutie (Rev.2)
15330000-0-Fructe si legume transformate (Rev.2)
15421000-5-Uleiuri rafinate (Rev.2)
15611000-4-Orez decorticat (Rev.2)
15831000-2-Zahar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatile pe loturi sunt prezentate in Anexa B
Valoarea estimata fara TVA: 721, 320RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA ? valorile sunt prezentate in Anexa B pe fiecare lot in parte .Valabila 90 de zile DE la data LIMITA a depunerii ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valbilitate a ofertei , perioada de valabilitate a garantiei pentru perticipare va fi prelungita in mod corespunzator. Completarea siprezentarea Formularului specific din Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire.Garantia de participare se poate constitui in contul : RO56TREZ5215006XXX010689, Trezoreria Ploiesti , printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate banacara ori de o societate de asigurarisau prin virament bancar , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante ( Biroul Achizitii) inainte de data si ora limita de depunere a ofertelor..Instrumentul de garantare trebuie: - sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
- sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constitutita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;
- sa prevada modul de executare a platii garantiei .- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si /sau semnatura autorizata;
- sa contina in mod explicit prevederile art.2781 dun OUG 34/ 2006.Pentru situatiile cand ofertantii doresc constituirea garantiei de participare in valuta , echivalenta leu / alta valuta la curs de schimb BNR , va fi de 5 zile inainte de data depunerii ofertelor . DaCompletarea si prezentarea Formularului specific din Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire.Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre furnizor in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului subsecvent.Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent in numarar, prin retineri successive sauprinrt-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in temen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului subsecvent. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul specificat poate determina rezilierea acordului cadru.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat , alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea -Completarea si prezentarea Formularului specificdin Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire.Forma de prezentare: original
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-Completarea si prezentarea Formularului specificdin Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire.Forma de prezentare: original
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1-Completarea si prezentarea Formularului specificdin Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire.Forma de prezentare: original
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf Formularului specific din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire. Forma de prezentare: original
CONDUCEREA SPITALULUI:
MANAGER: DR.STRAMBEANU ADRIAN
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: EC.FLOREA ION
DIRECTOR MEDICAL : DR.FLORIN PUSCARIU
DIRECTOR DE INGRIJIRI : AS.IFRIM MARILENA
PRESEDINTECOMISIE EVALUARE : EC. ROTARU MARIAN
MEMBRII: EC. STOICA CAMELIA
EC. IORDACHE SORIN
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Completarea si prezentarea Formularului specific din Sectiunea III a prezentei documetatii de atribuire. Forma de prezentare: original
Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar.Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Forma de prezentare: original sau copie semnata si stampilata conform cu originalul.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie (Consiliul Local), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Forma de prezentare: original sau copie semnata si stampilata conform cu originalul. - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta, astfel incat informatiile cuprinse sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor , din care sa rezulte:
- coduri CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii, numele asociatilorSe va prezenta o copie semnata si stampilata conform cu originalul .
Operatorul economic declarat castigator are obligatia de a prezenta pentru confirmare, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul eliberat de la Oficiul Registrului Comertului in original sau in copie legalizata.
- Documente de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind societatea eliberate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor conform Ordin 111 din 16.08.2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si / sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala , precum si a activitatilor de productie , procesare , depozitare , transport si comercializare a produselor alimentare de origine animala . Se va prezenta o copie semnata si stampilata conform cu originalul
In cazul in care ofertantul de incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/200 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si ijlocii, publicata in monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM precum si tabelele anexa la aceasta, conf. Formularului specific si anexelor din Sectiunea III a prezentei documnetatii de
atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale conform formularului specific din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire ? Declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale conform formularului specific din Sectiunea III .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa formularul specific din Sectiunea III -Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
- Documente de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport eliberate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor conform Ordin 111 din 16.08.2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si / sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala , precum si a activitatilor de productie , procesare , depozitare , transport si comercializare a produselor alimentare de origine animala . Se va prezenta o copie semnata si stampilata conform cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa formularul specific din Sectiunea III .- Documente de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport eliberate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru siguranta alimentelor conform Ordin 111 din 16.08.2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si / sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala , precum si a activitatilor de productie , procesare , depozitare , transport si comercializare a produselor alimentare de origine animala . Se va prezenta o copie semnata si stampilata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
IN cazul in care procedura de atribuire este online si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP , in vederea transmiterii de catre operatoprii economici de documente care contin noi preturi , iar pentru ofertantii clasati pe locul 2 , 3 , 4 si 5 care au preturi egale si elemental reofertarii il va constitui pretul , acestanu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior .Recipientii si ambalajele de transport , circula in regim de schimb , acestea se vor restitui ( daca este cazul )pe masura disponibilizarii prin grija furnizorului .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +401 213104641, Email: [email protected], Fax: +401 213104642 / +401 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34 / 2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Gageni , nr. 100, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100576, Romania, Tel. +401 0244530537, Fax: +401 0244530537
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer