Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de furnizare produse alimentare


Anunt de participare numarul 148796/09.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Bucuresti
Adresa postala: STR.SABARULUI, NR.1, LOCALITATEA JILAVA, JUD.ILFOV, Localitatea: Jilava, Cod postal: 077120, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +402 14570181, In atentia: Carmen Tufanescu, Email: [email protected], Fax: +402 14570164, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de furnizare produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul Alimente din cadrul Penitenciarului Bucuresti Jilava din str.SABARULUI, nr.1 , loc. JILAVA, jud.ILFOV
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 550, 996.44RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente aferente acordului cadru se vor incheia de regula lunar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru de furnizare produse alimentare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
03142500-3-Oua (Rev.2)
15112000-6-Carne de pasare (Rev.2)
15332230-5-Marmelade (Rev.2)
15831000-2-Zahar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
*CEAI ................cantitate minima=60KG/cantitate maxima = 694KG
*FAINA DE GRAU....... cantitate minima=580KG/cantitate maxima =6.935 KG
*MARGARINA ...........cantitate minima=1.200KG/cantitate maxima =13.870KG
*MARMELADA .........cantitate minima=1.700KG/cantitate maxima =20.805 KG
*OUA GAINA .........cantitate minima=12.000buc/cantitate maxima =146.000 buc
*OREZ DECORTICAT......cantitate minima=1.300KG/cantitate maxima =15.330 KG
*OTET ALIMENTAR ......cantitate minima=60litri/cantitate maxima = 694 litri
*PASTE FAINOASE...... cantitate minima=1.700KG/cantitate maxima =21.170 KG
*SARE GEMA ...........cantitate minima=2.000KG/cantitate maxima = 24.345 KG
*ZAHAR ...............cantitate minima=1.700KG/cantitate maxima = 16.790 KG
*USTUROI .............cantitate minima=200KG/cantitate maxima = 2.190 KG
*LAPTE PRAF ..........cantitate minima=150KG/cantitate maxima = 1.460 KG
*IAURT (100 G)........cantitate minima=2.900buc/cantitate maxima = 29.200 buc
*PULPE DE PUI ........cantitate minima=2.500KG/cantitate maxima =24.605 KG
*PIPER NEGRU MACINAT .........cantitate minima=7KG/cantitate maxima =79KG
*FOI DAFIN ...........cantitate minima=7KG/cantitate maxima =70 KG
*CIMBRU ..............cantitate minima=7KG/cantitate maxima =70KG
*ULEI RAFINAT FLOAREA SOARELUI ....cantitate minima=1.087 litri/cantitate maxima = 11.304 litri
Valoarea estimata fara TVA: 550, 996.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare reprezinta 2% din valoarea acordului cadru si este in cuantum de :114, 51lei = lot 1, 192, 79 lei = lot 2 , 945, 93lei = lot 3, 1.165, 08 lei = lot 4, 1.022lei = lot 5, 760, 36lei = lot 6, 17, 76 lei = lot 7, 838, 33 lei = lot 8, 292, 14lei = lot 9, 1.047, 69 lei = lot 10, 262, 36 lei = lot 11, 259, 58lei = lot 12, 327, 04 lei = lot 13, 2.681, 94 lei = lot 14, 37, 92 lei = lot 15, 24, 92 lei = lot 16, 28, 00 lei = lot 17, 1001, 53 lei = lot 18.Mod de constituire: - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, conform art. 86 alin.1 din HG 925/2006 - depunerea la casieria unitatii a unui ordin de plata sau in numerar. Cont garantii Penitenciarul Bucuresti Jilava: RO 89TREZ4215005XXX000243, deschis la Trezoreria Ilfov. Garantia va fi irevocabila. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai mica de 60zile de la data limita stabilita pentru primirea depunerea ofertelor . In cazul I.M.M.?urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.7 (modificat prin O.G.R. nr. 27/2006), incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria IMM, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 din O.U.G. nr. 27/2006". Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare . Echivalenta garantiilor depuse in alte valute va fi facuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile . Garantia de participare va fi depusa in original la sediul unitatii si o copie in SEAP, scanata si cu semnatura electronica -pana la data limita a depunerii ofertelor. Garantia de buna executie reprezinta5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se constituie : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari-prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei de ??., in numerar;
-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului .Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.( in conf.cu ART.1 HG nr 1045/2011).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat + venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? completata in conformitate cu Formular nr .1 , sectiunea Formulare si modele* Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 - completata in conformitate cu Formular nr.2, sectiunea Formulare si modele* Certificat de Taxe si Impozite locale (creante bugetare de plata la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.* Certificat de Atestare Fiscala (obligatii de plata exigibile la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.* Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta , completat in conformitate cu Formular nr.3 , sectiunea Formulare si modele* Declaratie pe propria raspundere Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractat/Tert sustinator privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006 - completata in conformitate cu Formular nr. 4 , sectiunea Formulare si modele .Persoanele cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea , derularea , finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante: Stroe Catalin - DirectorRadulescu Laura ? director adjunct economico- administrativNica Dana ? contabil sefMiereanu Doina ? responsabil viza CFPPSandu Cornelia ? sef serviciu logistica , presedinte comisie evaluareBadea Gabriel - rezerva presedinte comisie evaluareTufanescu Carmen - membru comisie evaluareCiutea Corina - membru comisie evaluareLungu Marin - membru comisie evaluareNeacsu Cristina - membru comisie evaluareStoica Florin - membru comisie evaluareUrsu Dragos - rezerva membru comisie evaluare 1. Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului , din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;2. Pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica , in conformitate prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati , completat in conformitate cu Formular nr.5 , sectiunea Formulare si modele.
* certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (in conformitate cu art. 188, alin 1, pct. a) din OUG nr. 34/2006),
* Mostra produs.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
* se va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati , in conformitate cu Formular nr.5 , sectiunea Formulare si modele.* Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (in conformitate cu art. 188, alin 1, pct. a) din OUG nr. 34/2006), * se vor prezenta mostre produs pana cel tarziu la data si ora limita pentru depunerea ofertelor, la sediul autoritatii contractante (str. Sabarului, nr.1, loc. Jilava, Jud. Ilfov) cu proces- verbal de predare primire inregistrat la secretariat pe care se va mentiona ora depunerii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici prin reluarea competitiei (offline).Atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, departajarea in acest caz se face prin solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.Autoritatea contractanta va transmite concomitent o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, ori de cate ori decide achizitionarea produselor care fac obiectul acordului . Semnatarii acordului-cadru au obligatia de a prezenta la data solicitata, in plic inchis, la sediul unitatii achizitoare, valoarea ofertei/propunerea financiara (pret unitar, fara tva x cantitatea maxima aferenta fiecarui lot ofertat).Criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia ii va fi atribuit contractul subsecvent : pretul unitar cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit prevederilor art.256 ^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PENITENCIARUL BUCURESTI JILAVA - COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: STR.SABARULUI, NR.1 , LOC. JILAVA, JUD.ILFOV ., Localitatea: JILAVA, Cod postal: 077120, Romania, Tel. +402 14570182, Fax: +402 14570164, Adresa internet (URL): www.penitenciaruljilava.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer