Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Cluj, in perioada


Anunt de participare numarul 145333/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tel. +40 372640060, In atentia: Mariana Ratiu, Cretu Alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Cluj, in perioada 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul beneficiarilor ? scoli si gradinite conform Anexei 1 la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 41, 293, 162.24RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente pe perioada derularii intregului acord cadru : anual, corespunzator anului scolar.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru Lot nr. 1 :7.248.267, 84 lei. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru Lot nr. 2 :3.075.022, 72 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Cluj, in perioada 2013-2017. Se vor incheia contracte subsecvente pe fiecare an scolar, pe fiecare lot in parte. Se va asigura transportul si distributia la destinatar (scoli si gradinite), conform Caietului de sarcini si Anexei 1 la caietul de sarcini (care cuprinde Lista unitatilor de invatamant si numarul estimativ de beneficiari)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr. 1 ? Produse lactate
Cantitatea minima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :8.985.328 bucati
Cantitatea maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :10.982.224 bucati
Valoare estimata minima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :5.930.316, 48 lei
Valoare estimata maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :7.248.267, 84 lei
Cantitatea minima ce se poate solicita pe durata intregului acord ? cadru :35.941.312 bucati
Cantitatea maxima ce se poate solicita pe durata intregului acord ? cadru :43.928.896 bucati
Valoare estimata minima care ar putea face obiectul acordului ? cadru :23.721.265, 92 lei
Valoare estimata maxima care ar putea face obiectul acordului ? cadru :28.993.071, 36 lei
Lot nr. 2 ? Produse de panificatie
Cantitatea minima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :8.985.328 bucati
Cantitatea maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :10.982.224 bucati
Valoare estimata minima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :2.515.891, 84 lei
Valoare estimata maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent :3.075.022, 72 lei
Cantitatea minima ce se poate solicita pe durata intregului acord ? cadru :35.941.312 bucati
Cantitatea maxima ce se poate solicita pe durata intregului acord ? cadru :43.928.896 bucati
Valoare estimata minima care ar putea face obiectul acordului ? cadru :10.063.567, 36 lei
Valoare estimata maxima care ar putea face obiectul acordului ? cadru :12.300.090, 88 lei
Valoarea estimata fara TVA: 41, 293, 162.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare: Lot 1=300.000 lei, Lot 2=150.000 lei.Valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, resp. 90 zile incepand cu data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925/2006: instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari-se va utiliza Formularul nr. 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4) din H.G.925/2006; virament bancar in contul RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria mun.Cluj-Napoca), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM(Formular nr.4), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform prevederilor articolului 278^1, alin. 1, lit. a din O.U.G.34/2006, in caz de contestatie si in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare, suma calculata in raport cu valoarea estimata a contractului, astfel: Lotul 1:10.439, 30 lei, Lotul 2:8.790 lei.Pentru o evaluare si raportare unitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, conform art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute in H.G. nr. 1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 90 - 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare : Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 6)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator (dupa caz).
Cerinta nr. 2 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare - Formular nr. 7)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator (dupa caz).
Pentru persoane juridice romane se solicita:
? Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.?Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Pentru persoane juridice straine : Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele). Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat, precum si la cel local, indiferent de cuantumul acestora, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3 : Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 8)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
Cerinta nr. 4 : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 9)
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele :
Horea Dorin-Uioreanu ? presedinte Consiliul Judetean Cluj, Oleleu Ioan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Vakar Istvan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Gaci Simona ? Secretar al judetului, Tatomir Simona - Cornelia ? Director General, Directia Generala Buget-Finante, Resurse Umane, Ra?iu Mariana - director executiv, Directia Dezvoltare si Investitii, Pop Dan Vasile ? Director executiv, Directia Juridica, Oltean Sanda - Arhitect Sef, Consiliul Judetean Cluj, Cretu Alexandru ? Simion ? sef serviciu, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Schiop Cristina ? sef serviciu, Serviciul Financiar Contabil, Coman Diana ? Sef serviciu, Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Turism, Iliescu Stefan Eduard ? sef serviciu, Serviciul Juridic - Contencios Administrativ, Jucan Andreea Maria ? sef birou, Biroul Agenti Economici si Institutii Publice, Matei Petru ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Inoan Mihai ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tiuca Adina ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Rotaru Angela ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Juncan Marius ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Salanta Corina ? consilier juridic, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Ciortea Teofil ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice.
Informatii privind persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante se regasesc si pe pagina web a institutiei: http: //www.cjcluj.ro.
Consilieri judeteni : Lapusan Remus Gabriel, Manzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cecan Eugen, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Todea Cosmin Alexandru, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Ferencz Stefan, Pop Valentin, Husar Axente, Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana.
Lista consilierilor judeteni se regaseste pe site-ul : http: //www.cjcluj.ro/consilieri/
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Cerinta nr. 5 : Calitatea de participant la procedura
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr. 10 Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Cerinta nr. 1 : Inregistrare
Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
- prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economicNOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu : - pentru Lotul nr. 1 - Produse lactate :3.600.000 lei- pentru Lotul nr. 2 - Produse de panificatie :1.500.000 lei
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei / valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2 Capacitatea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular nr. 11 - Informatii generaleSe va completa (dupa caz) Formular nr. 18 -Declaratie angajament de sustinere financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2 : Experienta similara
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au livrat produse similare celor care fac obiectul prezentului contract in valoare cumulata de cel putin : pentru Lotul nr. 1 - Produse lactate :1.800.000 lei fara TVA, pentru Lotul nr. 2 - Produse de panificatie :750.000 lei fara TVA.
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se va confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Daca valoarea contractelor este stabilita in alta moneda, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Cerinta nr. 3 : Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Continuare Cerinta nr.3 :
Operatorii economici trebuie sa dispuna de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile H.G. nr. 714/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, care sa confirme :
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare- efectuarea controlului medical periodicNOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului privind instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare, respectiv documente/adeverinte privind efectuarea controlului medical periodic, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 4 : Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Continuare Cerinta nr. 4 :
Mijloace de transport adecvate (proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie), autorizate/inregistrate conform Ordinului nr. 57 din 2010/Ordinului nr. 111 din 2008 emise de ANSVSA. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentelor care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Continuare Cerinta nr. 4 :
Depozit frigorific/alimentar adecvat pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate/produse de panificatie, pe teritoriul judetului Cluj, autorizat/inregistrat conform Ordinuluinr. 57 din 2010/Ordinului nr. 111 din 2008 emise de ANSVSA. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentelor care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 5 : Autorizatie sanitar - veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala pentru activitatea : ?Unitate de procesare produse lactate ? lapte UHT? si dovada detinerii marcajului de identificare (stampila ovala) specificat in Regulamentul CE nr. 853/2004.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 6 : Prezentarea de mostre
Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate, atat pentru Lotul nr. 1 - Produse lactate, cat si pentru Lotul nr. 2 - Produse de panificatie. Ofertantul va prezenta mostrele insotite de buletine de analiza microbiologica si fizico - chimice care sa includa continutul grasimi, proteine si care sa dovedeasca absenta parazitilor.
Cerinta nr. 7 : Informatii privind asociatii
Un ofertant participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca subcontractant, tert sustinator sau ca partener al unui consortiu / asociere / societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia.
Cerinta nr. 8 : Informatii privind subcontractantiiDeclaratie privind partea/partile din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza a fi indeplinit de unul sau mai multi subcontractanti, inainte de incheierea contractului ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate.
Cerinta nr. 9Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP conform H.G. nr. 925/2005 sau Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 12 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 aniSe va completa Formularul nr. 12a - Experienta similaraSe va completa Formularul nr. 13 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa Formularul nr. 14 -Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehniceSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspunderePrezentare mostre pentru Lotul nr. 1 - Produse lactate si pentru Lotul nr. 2 - Produse de panificatieSe va completa (dupa caz) : - Formularul nr. 16 - Acord de asociere- Formularul nr. 17 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestiaSe va completa (dupa caz) - Formularul nr. 17 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea / partile din contract care sunt indeplinite de acestiaSe va completa (dupa caz) : - Formular nr. 19 - Declaratie angajament de sustinere tehnica si profesionala- Formular nr. 20 - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - logistica si echipamentele tehnice- Formular nr. 21 - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personalul angajat si cadrele de conducerePrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza o singura runda de licitatie electronica pentru fiecare lot in parte. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivisi va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistem pentru a putea participa la procedura. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Transmiterea invitatiilor de participare la licitatia electronica, se va face operatorilor economici care au avut oferte admisibile. Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se va realiza intr-o singura runda, de o zi. Ofertele depuse vor imbunatati ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12.964 / 09.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Cluj, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 109
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantului castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr. 5 si anexa.3) a. In situatia in care, dupa etapa de licitatie electronica, pe locul 1 vor fi mai multe oferte cu preturi egale, se vor solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire.b. In situatia in care, dupa etapa de licitatie electronica, pe locul 2 si / sau 3 vor fi mai multe oferte cu preturi egale, se vor solicita noi propuneri financiare in plic inchis, insa pretul nu va putea fiimbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul anterior (respectiv locul 1 si / sau 2). In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand cate un singur ofertant se va situa pe locul 2, respectiv locul 3, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire.4) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).6) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.7) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.8) In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de 3 (trei), autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640027, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer