Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de furnizare proteze ortopedice


Anunt de participare numarul 148942/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare proteze ortopedice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Gh. Marinescu Nr. 50 Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 25, 858, 293RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CS 1 : Martie 2014- August 2014, CS 2 : Septembrie 2014 - Decembrie 2014, CS 3 : Ianuarie 2015 - Iunie 2015, CS 4: Iulie 2015 - Decembrie 2015, CS 5: Ianuarie 2016 - Iunie 2016, CS 6: Iulie 2016 - Decembrie 2016, CS 7: Ianuarie 2017 - Martie 2017
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare proteze ortopedice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33183200-8 - Proteze ortopedice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A se consulta Anexa B si Caietul de sarcini pentru cantitati.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 858, 293RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total de 426, 283.46 lei impartita pe loturi conform anexei B, cursul la care se face echivalenta LEU/ALTA VALUTA este cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) . Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art. 278?1 din OUG 34/2011 va fi calculat pentru fircare lot in parte, in masura in care CNSC-ul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare aferenta fiecarui lot. -se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA-Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantie de buna executie : se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui Contract subsecvent care depaseste valoarea prevazuta la art. 124 din OUG 34/2006 fara TVA, conf art . 89 (3) din HG 925/2006. Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin toate modalitatile prevazute de art 90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.OP in contul RO97TREZ4765005XXX000181.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CSS, Fonduri alocate de Ministerul Sanatatii pentru Programe Nationale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata.
3)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata
Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriiloe la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin 4 din HG nr.925/2006.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?.
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Sorin Aurelian Pop;Sef Birou Achizitii ? Nelli Simon; ; medic primar -dr.Opris Remus, dr. Voicu Bogdan ;Nemes Ibolya - Consilier juridic, birou achizitii ?Ref. Mihai Batea Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. 1.Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentru conformitate cu originalul
In cazul ofertantului castigator, acesta va prezenta certificatul in original sau copie legalizata.Codul CAEN de pe certificat va fi in conformitate (corespondenta) cu obiectul contractului.
Ofertantii castigatori, dupa primirea comunicarilor privind rezultatul procedurii, vor prezenta certificatul in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii certificatului.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Documente edificatoare care sa dovedeasca apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea acordului cadru solicitat: .1.Autorizatiede functionare eliberata de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul, conform prevederilor Legii 176/2000 cu normele metodologice aprobate prin Ordinul 1636/2004.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil vizat de organele de resort
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea ultimului bilant contabil vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE ? Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legal
Mostre. Ofertantul va prezinte o mostra sterila in ambalajul original sau descrieri si fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
Experienta similara
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimi 3 ani, continand valori, perioade de livrare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau client beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) ? aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul ?semnata si stampilata de reprezentantul legalSe vor prezenta mostre pentru toate produsele ofertate. Ofertantul va prezinte o mostra sterila in ambalajul originalsau descrieri si fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 12:00
Locul: Sediul AC.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea fiecarui operator economic si reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures-Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213967, Email: [email protected], Fax: +40 265213961, Adresa internet (URL): spitalmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer