Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de furnizare reactivi compatibili cu ap. Gem Premier, Pathfast, XT2000I, Bactec 9050 Easy Lite, Vitek, diferite teste pentru laborator


Anunt de participare numarul 115742/19.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Adresa postala:  B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550245, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI LUPASCU, Tel. 0269 / 215050, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0269 / 215434, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital clinic judetean de urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de furnizare reactivi compatibili cu ap. Gem Premier, Pathfast, XT2000I, Bactec 9050 Easy Lite, Vitek, diferite teste pentru laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul scju
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 335, 006 si 2, 091, 916RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial in functie de banii alocati cu aceasta destinatie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reactivi compatibili cu aparatele din dotarea laboratorului, reactivi pentru UPU, reactivi pentru determinarea grupelor sanguine in centrul de transfuzii. Detaliile sunt in documentele atasate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33696100-6-Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
12 loturi. reactivi compatibili cu aparatele din dotarea laboratorului, reactivi pentru UPU, reactivi pentru determinarea grupelor sanguine in centrul de transfuzii. Detaliile sunt in documentele atasate.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 335, 006 si 2, 091, 916RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
12 loturi-Garantia de part in cuantum de 2% din val max estim a fiecarui lot-vezi sect loturi si doc atasate- Garantia de buna exec va fi de 5% din val fara TVA a contr subsecvent atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.N.U.A.S.S (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Formularul 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.- Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul general consolidat, original sau in copie conform cu originalul valabil la data deschiderii ofertelor.
- Formularul 4 ? Declaratie privind eligibilitatea.- Certificat de inregistrare fiscala.Dupa caz, dovada faptuluica ofertantul este I.M.M. (conform legii).- Formularul 9 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG.34/2006 cu modificarile ulterioare.- Formularul 10 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat constatator emis cu cel mult 30 inainte de data deschiderii ofertelor, de catre Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Autorizatie de la producator pentru distributie.
-Aviz de functionare emis de MS
-Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare in ultimii 3 ani.
-Documente emise de organisme de acreditare care confirma certificarea sistemului calitatii: -ofertantul va prezenta certificate de asigurare a calitatii emise de organisme acreditate care sa ateste ca oferta respecta standardele calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent pentru producator sau distribuitor;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.04.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf. art. 256, alin. 2 din OUG 34/2006 actualizata, 10 zile incepand cu ziua urmatoareluarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul contencios al scju sibiu
Adresa postala:  bd. Corneliu Coposu, nr 2-4 , ,Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550245, Romania, Tel. 0269215050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.02.2011 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer