Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de prestare a serviciului de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4


Anunt de participare numarul 147915/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408367, In atentia: Maria Mezei, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, cam. 12-parter, In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de prestare a serviciului de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la locatia indicata de ofertantul castigator
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 85, 800, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: Contractele subsecvente vor fi incheiate anual pe o perioada de 12 luni;Pentru primele doua contracte subsecvente - Valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent este de: 20.020.000 lei fara TVA;Pentru urmatoarele doua contracte subsecvente - Valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent este de: 22.880.000 lei fara TVA;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.Valoarea estimata a acordului cadru fara TVA este de 85.800.000 lei;Pentru primele doua contracte subsecvente - Valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent este de: 20.020.000 lei fara TVA;Pentru urmatoarele doua contracte subsecvente - Valoarea estimata maxima pentru un contract subsecvent este de: 22.880.000 lei fara TVA; Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este ?zero?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50224000-1 - Servicii de reconditionare a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord-cadru de prestare a serviciului de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4, conformcaietului de sarcini parte integranta a documentatiei de atribuire.Pentru acord cadru:
- minim 1 serviciu de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = minim 1 tramvai;
- maxim 30 servicii de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = maxim 30 tramvaie;
Pentru primele doua contracte subsecvente:
- minim 1 serviciu de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = minim 1 tramvai;
- maxim 7 servicii de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = maxim 7 tramvaie;
Pentru urmatoarele doua contracte subsecvente:
- minim 1 serviciu de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = minim 1 tramvai;
- maxim 8 servicii de reparatie generala cu reconstructie si modernizare a vagoanelor de tramvai GT4 = maxim 8 tramvaie;
Valoarea estimata fara TVA: 85, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 858.000 lei, perioada de valabilitate ? minim 120 de zile de la termenul limitade primire a ofertelor, stabilit in anuntul de participare. Garantia de participare se constituieinconformitate cu prevederile art.86 alin.(1), (2) si (3) din HG925/2006: - prin virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art.16, alin.(2), din Legea 346/2004 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depuse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006 - Formular 12BS;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
Primar?Nicolae Robu,
Viceprimari: Traian-Constantin Stoia;Administrator public: Sorin Dragoi
Director economic-Smaranda Haracicu;
Consilieri locali: Barsasteanu Florica; Boglut Dorel; Boncea George?Flavius; Ciuhandu Ovidiu; Dimeca Radu Dragos; Folica Petrica; Geana Nistor Pavel; Grigoroiu Grigore; Herzog Bogdan Radu; Jichici Ciprian-Corneliu; Jumanca Romanita ?Adina ?Delia; Mosiu Simion; Olteanu Ramona-Isabela; Orza Adrian Romita; Petrisor Andrei?Romulus; Ruset Vasile; Sandu Constantin?Stefan; Saracan Maria; Simonis Alfred?Robert; Stoian Florian; Taropa Lucian Dorel; Tirziu Adelina-Larissa; Toanca Radu -Daniel; Vesa Vasile-Teodor; Wolf Elena; site: www.primariatm.ro;Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: NASTASIA MIRCEA; Presedinte titular: DAN AUREL DIACONU; Membrii titulari: CULITA CHIS; ADRIAN COLOJOARA; DANUT POBEGA; STELIANA STANCIU; MARIA MEZEI; ADINA BALOGH; Presedinte rezerva: CRISTINA GAVRA; Membrii rezerva: ; ADRIAN GHINEA; CATALIN GRUIAN; PANTILICA SEMEN ANTON; RAMONA RADU; CORINA RADU; TEODORA O. GENTIMIR ; Experti cooptati: Titulari: ADRIAN MARIO NICOLAE SARB; DANA PAUN; ADRIAN DORIN VALCEA; Rezerve: MIHAI ILLES; CRISTIAN MUNTEAN; ILIE IULIAN JURA5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local:
a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?;b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta:
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;
Datele/informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC
b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate cuprinse in datele/informatiile precizate in aceste documente, care trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) ? se vor demonstra (dupa caz) prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Prezentarea de informatii generale privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012), care sa fie de minim 5.700.000 lei fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari, ofertantul va completa formularul de informatii generale (Formular B1), luand in considerare cifra de afaceri anuala pentru fiecare din cei trei ani si aplicand media la suma acestora.
In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare in original: Formular B1;Declaratia privind incadrarea in categoria intrprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut de lege, dupa caz.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator conform art.186 din OUG 34/2006, caz in care se va completa si Formular 34 + anexele aferente acestuia;Echivalenta in euro/alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnr.ro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.) Resurse umane1.a) Se va prezenta declaratia privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani - Formular 12I; - Anexa 1 la Formular 12I - lista nominala cu personalul cheie care va fi utilizat pentru indeplinirea contractului;
Personalul cheie care va fi utilizat pentru indeplinirea contractului prezentat in Anexa la Formular 12I, trebuie sa acopere urmatoarele pozitii cheie: 1.b) - Manager proiectSe vor anexa: - diploma studii superioare - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- diplome, adeverinte, certificate, etc, care sa demonstreze faptul ca acesta a participat la cursuri/traininguri/ specializari privind managementul proiectelor - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa ca a derulat activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.
1.c) ? Inginer de specialitate material rulantSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea ingineria materialului rulant - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.
1.d) ? Inginer de specialitate Tehnologia Constructiilor de masini (TCM)Se vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea TCM - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.
1.e) ? Inginer de specialitate electrotehnicaSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea electrotehnica - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.
1.f) ? Inginer de specialitate electronica industrialaSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea electronica industriala - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.
2.Experienta similara: 2.a) Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati -Formular 12E.
2.b) Prestarile de servicii similare mentionate in lista se confirma prin prezentarea unor contracte/certificate/ documente emise sau contrasemnate de catre de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani (raportat la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor) a dus la bun sfarsit unul saumai multe contracte avand ca obiect prestarea de servicii similare, a carui/caror valoare, individuala sau cumulatasa fie de min.2.860.000 lei fara TVA.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective. Operatorul economicnu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
3.Informatii privind subcontractantii/ asociatii (daca este cazul): a) Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b) Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14. Asociatul va completa si Formularul 12C in calitatea sa de participant la procedura. In masura in care se opteaza pentru oricare calitate de participant la procedura, prevazute la punctele a), sau b), se vor prezenta si toate documentele aferente, solicitate la capitolul III.2, din prezentul document.
Ofertantul va prezenta documente/ certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent si a standardelor de protectia mediului ISO 14001/echivalent, pentru prestarea serviciilor similare, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta certificatele ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatele mentionate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.a) Se va completa si prezenta: Formular 12I; Anexa 1 la Formular 12I; Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.1.b) Pentru persoana nominalizata ca manager proiect, se vor anexa : - diploma studii superioare - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- diplome, adeverinte, certificate, etc, care sa demonstreze faptul ca acesta a participat la cursuri/traininguri/ specializari privind managementul proiectelor - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa ca a derulat activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.1.c) Pentru persoana nominalizata ca inginer de specialitate material rulantSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea ingineria materialului rulant - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.1.d) Pentru persoana nominalizata ca inginer de specialitateTCMSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea TCM - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.1.e) Pentru persoana nominalizata ca inginer de specialitate electrotehnicaSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea electrotehnica - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.1.f) Pentru persoana nominalizata ca inginer de specialitate electronica industrialaSe vor anexa: - diploma studii superioare, specializarea electronica industriala - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- CV-ul din care sa reiasa experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 3 ani ? document semnat in original/copielegalizata/copie lizibila semnata si de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre persoana nominalizata si ofertant (contract individual de munca, contract servicii, acord de colaborare, etc.) - copie lizibila semnata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- declaratie de disponibilitate - document semnat de titular, in original.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006, caz in carese va completa si formular 34 + anexele aferente acestuia.2.a) Se va completa si prezenta: Formular 12E.2.b) Pentru unul, sau mai multe din serviciile similare din lista, a caror valoare insumata este de min. 2.860.000 lei fara TVA ? servicii prestate in ultimii 3 ani pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, pana la concurenta valorii impuse.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumul. pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustinator conform art.190 din OUG 34/2006, caz in care se va completa formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/2006Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta leu/alta valuta, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnr.ro).3.a) Se vor completa Formular 12G si Formular 15;3.b) Se va completa Formular 14 si Formular 12C.Se vor prezenta certificatele ISO 9001/echivalent si ISO14001/echivalent in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul", valabile la data limita a depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie pentru caroserie
14%
Descriere:
3.
Termen de garantie pentru cadrul boghiului
8%
Descriere:
4.
Termen de garantie pentru aparatul de rulare
8%
Descriere:
5.
Termen de garantie pentru instalatii si subansamble auxiliare, cu exceptia consumabilelor
10%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), (conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica prin intermediul SEAP, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretultotal al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 11:00
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C.D. Loga nr. 1, Sala de licitatii-parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).2. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta castigatoare va fi cea a carui pret este cel mai mic. Daca si aceste preturi sunt egale se va face reofertarea in plic inchis, caz in care acordul cadru va fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si oferta obtine cel mai mare punctaj;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer