Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti


Anunt de participare numarul 71053/22.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Adresa postala: Str. Brailei nr.177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Punct(e) de contact: Marin Craciun, Tel.0236317232, In atentia: ing. Tatu Gema, Email: [email protected], Fax: 0236317232
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Str. Brailei nr. 177, Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 935 si 1, 342, 440RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa contractelor subsecvente - la 3 luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor spitalicesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
deseuri medicale: minim 6215 kg, maxim 149160 kg
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 935 si 1, 342, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 14000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Galati
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca este cazul se solicita legalizarea asocierii printr-un contract scris si semnat de partile asociate care va fi dat autoritatii contractante inainte de incheierea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG 34/2006
2. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P. sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. in termen de valabilitate la deschiderea ofertelor;
3.Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala in termen de valabilitate la deschiderea ofertelor.
4. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizatie de mediu (insotita de anexe) pentru serviciile de colectare, transport si eliminare finala prin incinerare a deseurilor medicale (cod CAEN) copie legalizata;Ordinul Ministerului Mediului 1798/2007
2.Licenta de transport marfuri periculoase pentru mijloacele auto copie legalizata;
3.Aviz favorabil emis de Autoritatea Judeteana de Sanatate Publica Galati pentru rutele de transport deseuri rezultate din activitati medicale copie legalizata;
4.Autorizatie sanitara de functionare pentru mijloacele de transport emisa de Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana copie legalizata;
5.Autorizatie sanitara pentru locatia instalatiei de incinerare copie legalizata;6.Referat tehnic elaborat de Institutul de Sanatate si Igiena Publica pentru mijloacele de transport;
7.Atestat ADR atestat specific pentru transportul de marfuri periculoase copie legalizata;
Certificat ADR valabil pentru conducatorii auto copie legalizata;
8.Documente care sa ateste ca activitatea de incinerare a deseurilor nu are impact semnificativ asupra factorilor de mediu (monitorizari ale emisiilor in urma arderilor) copie legalizata;
9.Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice disponibile pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului;
10.CV-ul persoanelor responsabile de indeplinirea contractului.
11.Certificat ISO 9001:2001 privind standardele de asigurare a calitatii
12.Certificat ISO 14001:2004 privind managementul de mediu;
13.Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Toate avizele si certificatele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.Recomandari minim 2; Experienta similara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2009 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: chitanta la casieria unitatii sau OP.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2009 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.03.2009 11:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati -str. Brailei nr. 177
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor vizita amplasamentul spatiului care va fi amenajat in vederea depozitarii temporare a deseurilor, si de a semna un proces verbal de vizitare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel, sectia Contencios - administrativ fiscal
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236.460.227
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bdul. Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati - serv. Achiziti
Adresa postala: Str. Brailei nr. 177, Localitatea: Galati, Cod postal: 800578, Romania, Tel.0236.317.232, Email: [email protected], Fax: 0236.317.232, Adresa internet (URL): www.spitalulurgentagalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2009 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer