Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de servicii de comunicatii VPN.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: 2K TELECOM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146739/25.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143835
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10086, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 0214301925, In atentia: Florin Stanciulescu, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de servicii de comunicatii VPN.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare ? Unitatile M.A.I.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de servicii comunicatii VPN, pentru toate unitatile M.A.I. pentru perioada 01.03.2014 ? 28.02.2017
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64227000-3 - Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 38, 388, 079.8 RON si 40, 037, 806.12RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S188-324424din23.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3733160 Denumirea: Acord cadru prestare servicii VPN
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
2K TELECOM S.R.L.
Adresa postala: Str.Mihai Bravu, Nr.10, Et.1, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100550, Romania, Tel. +40 21/3448400, Email: [email protected], Fax: +40 21/3448402, Adresa internet (URL): www.2ktelecom.ro
VODAFONE ROMANIA S.A.
Adresa postala: Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011857, Romania, Tel. +40 372022674, Email: [email protected], Fax: +40 372874218, Adresa internet (URL): www.vodafone.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40038936.80 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 38388079.80/40037806.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Durata acordului-cadru este pentru o perioada de 36 (treizecisisase) de luni, incepand cu data de 01.01.2014. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Toate certificatele/documentele solicitate trebuie sa fie prezentate conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011 al ANRMAP, impreuna cu stampila si semnatura reprezentantului legal al ofertantului. Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru documentele in care legea nu prevede un termen de valabilitate: acestea vor fi emise nu mai devreme de 30 de zile calculate pana la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.Persoana care este autorizata sa semneze declaratiile/formularele, va depune dovada (documentul emis de catre o autoritate competenta, de exemplu Registrul Comertului) capacitatii sale de reprezentant legal al operatorului economic; iar in cazul cand respectiva persona nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atasa o imputernicire semnata de catre acesta.In situatia in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, fiecare membru de grup va inainta toate documentele si formularele mai sus mentionate.Persoana desemnata pentru participarea la sedinta de deschidere, va prezenta imputernicirea scrisa pentru participare emisa de reprezentantul autorizat al societatii respective.Intrucat modalitatea de atribuire este acord-cadru cu 4 (patru) operatori economici, in cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe unul din primele 4 (patru) locuri ale clasamentului, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu preturi egale, o noua propunere financiara in plic inchis, a carei valoare nu trebuie imbunatatita decat pana la nivelul pretuluioferta de operatorul clasat pe locul anterior.Contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, in vederea imbunatatirii pretului initial ofertat, ori de cate ori autoritatea contractanta decide achizitionarea de produse ce fac obiectul acestuia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 0213037080, Email: [email protected], Fax: +40 0213112052
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer