Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de servicii de expertiza tehnica (Lot 1: Domeniul de expertiza infrastructura POR; Lot 2: Domeniul de expertiza tehnica echipamente, tehnica industriala si medicala POR)


Anunt de participare numarul 144194/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Vest
Adresa postala: Str.Proclamatiei de la Timisoara, nr. 5, et. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300054, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Maxim, Tel. +40 256491923, In atentia: Carmen Ciobanu, Email: [email protected], Fax: +40 256491981, Adresa internet (URL): http: //www.adrvest.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG de utilitate publica conform Legii 315/2004
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare regionala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de servicii de expertiza tehnica (Lot 1: Domeniul de expertiza infrastructura POR; Lot 2: Domeniul de expertiza tehnica echipamente, tehnica industriala si medicala POR)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul social al ADR Vest, birourile teritoriale si locatiile de implementare ale proiectelor
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 26 luni
Valoarea estimata fara TVA: 758, 669.35RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendar: evaluarea of: aug 2013, incheiere acord-cadru: sept. 2013, atribuire contr. subsecv.: un contr la 6 luni; Estimarea cant min si max care ar putea fi solicit: Lotul 1: min 1085 ore - max 10850 ore, val celui mai mare contr subsecvent aferent lotului 1:100205 lei fara TVA; Lotul 2: min 240 ore-max 2400 ore, val celui mai mare contr subsecvent aferent lotului 2:18895, 80 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In urma derularii procedurii de atribuire se va incheia cate un acord-cadru cu un singur operator economic, pe fiecare lot in parte, prin care se vor contracta servicii de expertiza tehnica in etapele de evaluare, contractare si implementare a proiectelorfinantate in Regiunea Vest, contribuind astfel la utilizarea eficienta a fondurilor structurale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71356000-8-Servicii tehnice (Rev.2)
71356100-9-Servicii de control tehnic (Rev.2)
71356300-1-Servicii de suport tehnic (Rev.2)
71600000-4-Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala estimata: 13250 ore expertiza tehnica
Lotul 1: Domeniul de expertiza tehnica infrastructura POR
Activitati:
- Verificare conformitate PT;
- Verificarea corelarii specificatiilor din Caietul de sarcini aferent documentatiei de achizitie cu prevederile Proiectului Tehnic si cu oferta castigatoare- Vizite la locatiile de implementare ale proiectelor- Rezolvare probleme punctuale de natura tehnica privind implementarea proiectelor;
-Verificare cereri de rambursare cu Anexa 4....Cantitate estimata: 10850 ore de expertiza tehnica
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 621250 lei
Cantitate minima estimata: 1085 ore de expertiza tehnica
Cantitate maxima estimata: 10850 ore expertiza tehnica
Valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului 1 care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului - cadru: 100205 lei fara TVA; Cantit min si max pt un contr subsecv: 1085 ore resp 1750 oreLotul 2: Domeniul de expertiza tehnica echipamente, tehnica industriala si medicala PORActivitati:
- Verificare conformitate PT;
- Vizite la locatiile de implementare ale proiectelor;
- Rezolvare probleme punctuale de natura tehnica legate de implementare;Cantitate estimata: 2400 ore de expertiza tehnica
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 137 419, 35 lei
Cantitate minima estimata: 240 ore de expertiza tehnica
Cantitate maxima estimata: 2400 ore expertiza tehnica
Valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului 2 care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului - cadru: 18895, 80 lei fara TVA; Cantit min si max pt un contr subsecv: 240 ore resp 330 ore
Valoarea estimata fara TVA: 758, 669.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: Lotul 1:12 000 lei Lotul 2:2 700 leiGarantia de particip se constituie in conform. cu preved. HG 925/2006, art 86 alin. (1). In cazul dep. de contestatii, de catre op. economici ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autorit. contractanta va retine din garantia de particip, in conform.cu art. 278^1 din OUG 34/2006, suma de: Lotul 1:4401, 25 lei, reprezentand 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;Lotul 2:1374, 19 lei, reprezentand 1% din valoarea estimata. Dovada constituirii garantiei de particip trebuie sa fie prezentata/transmisa in original la sediul ADR Vest: Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. 1, in cuantumul, forma si pentru per. prevazuta in docum. de atribuire cel mai tarziu la data si ora limita pentru dep. of. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrum. de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contr. garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia poate fi constituita si prin virament bancar in urm. cont RO56 BACX 0000 0001 8858 7000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, CIF 11354496. Garantia de particip trebuie sa fie valabila 90 zile calendaristice de la data limita de primire a ofertei. In cazul dep. de oferte in asociere, garantia de particip trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. economici. Garantia de particip emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana Garantia de particip se va restitui in conform. cu preved. H.G. 925/2006, art. 88. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 08.05.2013. Cursul de schimb valutar la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul BNR din 08.05.2013. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui in oricare dintre formele de la art. 90 alin. (1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art. 90 alin. (1) si alin. (2) din HG 925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul ADR Vest si asistenta tehnica din fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea sau cazier judiciar al operatorului economic,
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006,
-Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele,
-Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele,
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta,
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006; Se solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgentaSe va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012.
Persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt:
1. Sorin Maxim, Director General ADR Vest;
2. Mihaela Pirtea, Director DEACF;
3. Liliana Birau, Consilier Juridic;
4. Dan Stefanescu, Director DIPOR;
5. Nicolae Munteanu, Sef Departament Monitorizare si Verificare Proiecte;
6. Adrian Bucevschi, Sef Birou Monitorizare;
7. Silviu Adamut, Sef Departament Evaluare, Selectie si Contractare;
8. Adrian Mariciuc, Sef Birou Coordonare Pol de Crestere;
9. Carmen Ciobanu, Consultant achizitii. ¦ Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului / altele echivalente, in original, copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, care atesta faptul ca, acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al
ofertantului corespunde obiectului procedurii. Atentie! autoritatea contractanta poate elimina din procedura de atribuire orice ofertant fata de care judecatorul sindic a decis, prin sentinta, intrarea in faliment. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. In situatia in care Certificatul constatator ORC se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea in original sau in copie legalizata pentru conformitate.
Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.¦Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2011, 2010 sa fie cel putin egala cu: - Lotul 1:200000 lei.- Lotul 2:37000 lei
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: pentru 2012 - 4, 4560 lei, pentru 2011 - 4, 2379 lei, pentru 2010 - 4, 2099 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a tarii in care s-a facut inregistrarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6 ? completat in originalAlte documente edificatoare pentru dovada cifrei de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
Informatii privind asociereaIn cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, ADR Vest in calitate de autoritate contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, cu obligativitatea ca in respectivul act sa fie desemnat liderul de asociere si sa fie stabilita in mod clar modalitatea de prestare, facturare si plata a serviciilor catre membrii asocierii.
Prezentarea unei liste a expertilor, cu indicarea numelui si prenumelui expertului, pozitia ocupata, domeniul de implicare in contract si experienta profesionala in domeniu. Ofertantul va mobiliza experti cu urmatoarea calificare profesionala si experienta generala in domeniul studiilor:
Lotul 1: - 1 inginer CFDP, cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
- 1 inginer CCIA (constructii civile, industriale si agricole), cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
- 1 arhitect, cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
- 1 inginer instalatii, cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
- 1 inginer automatica si calculatoare sau electronica si telecomunicatii sau electrotehnica sau electroenergetica sau mecanica, cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor.
Lotul 2: - 1 inginer mecanica sau electrotehnica sau inginer absolvent de studii tehnice in domeniul echipamentelor si tehnicii industriale si medicale, cu minim 5 ani experienta generala in domeniul studiilor.
Prezentarea a cel putin unui document/contract care sa confirme prestarea, in ultimii 3 ani anteriori termenului limita de primire a ofertelor, de servicii similare in valoare de minim:
Lotul 1:100205 lei fara TVALotul 2:18895, 80 lei fara TVAacestea fiind si valorile estimate ale celor mai mari contracte subsecvente care se doresc a fi atribuite pe durata acordului-cadru, pe fiecare lot in parte. Se vor avea in vedere preved art. 12 Ordinul 509/2011. Curs mediu anual BNR 2012 4, 4560 2011 4, 2379 2010 4, 2099 Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru serviciile prestate.
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, descrierea serviciilor prestate, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (ultimii 3 ani se vor calcula pana la termenul limita pentru primirea ofertelor) Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Informatii referitoare la standardele de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 10Formular 11Formular 9- Lista a expertilor;
- CV-urile actuale ale personalului desemnat pentru prestarea serviciilor ofertate ? semnatin original de expertul desemnat;
- Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;
- Angajamentul de participare al persoanelor desemnate pentru indeplinirea sarcinilor in cadrul acordului-cadru / contractului subsecvent, daca ofertantul nu are angajate astfel de persoana/persoane;
- Declaratie a ofertantului/ofertantilor asociati privind disponibilitatea expertilor desemnati pentru indeplinirea activitatilor pentru perioada in care sunt efectiv implicati in derularea activitatilor ce le revin in cadrul contractului;
- Declaratie de disponibilitate individuala a fiecarui expert desemnat.Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiarFormular 8Formular 7Certificat ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5736/09.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Asistenta tehnica
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si de Control
Adresa postala: Str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300054, Romania, Tel. +40 256/491923, Email: [email protected], Fax: +40 256/491981, Adresa internet (URL): www.adrvest.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer