Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord-cadru de servicii de informare si publicitate pentru implementarea Sistemului national Dosarul Electronic de Sanatate


Anunt de participare numarul 123835/18.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030634, Romania, Punct(e) de contact:  OCTAVIA IOSIF, Tel. 0372 309 254, Email:  [email protected], Fax:  0372 309 163, Adresa internet (URL):  www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de servicii de informare si publicitate pentru implementarea Sistemului nationalDosarul Electronic de Sanatate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 744, 840RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Durata contract subsecvent = 12 luni, ; Valoarea estimata = valoarea serviciilor prevazute in caietul de sarcini, prestare conform Grafic de activitati
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei de servicii de informare si publicitate il reprezinta implementarea sistemului national Dosarul Electronic de Sanatate si consta in principal din : - Constientizarea de catre populatie si medici a noului sistem DES;
- Informarea grupurilor tinta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Totalitatea serviciilor de informare si publicitate privind implementarea Sistemului National de Dosarul Electronic de Sanatate, repartizate conform Caiet de sarcini :
Valoarea estimata fara TVA: 744, 840RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare=14.500 lei Garantie de buna exec=5% din val fara TVA a contr. subsecv.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCEE - Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 si 180
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificat unic de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscalaCertificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale formularBilantul contabil aferent exercitiului financiar 2010
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 pentru ofertantCertificat ISO/IEC 27001pentru ofertantLista principalelor prestari de serviciisimilare in ultimii 3 aniDeclaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
Acord de principiu a unor companii media in vederea difuzarii de mesaje publicitare pentru campanii media
Lista cuprinzand asociatii si/sau subcontractantiiDeclaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilorAcord sau o scrisoare preliminara de asociere
Declaratie privind sanatatea si protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.08.2011 10:00
Locul: CNAS - Calea Calarasilor nr 248 bl S19 sector 3 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POSCEE)Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Unirii nr 5 sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 3195152, Fax:  21 3195152
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostintadespre un act al autoritatii contractante consederat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  Calea Calarasilor n4 248 bl S19 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0372 309 254, Fax:  0372 309 163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2011 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer