Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRIN


Anunt de participare numarul 143300/25.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati
Adresa postala: galati, strada cezar nr.8 bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 800190, Romania, Punct(e) de contact: alexandru dima, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: C.S.V.A REDIU, C.S.V.A BANEASA, judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 671, 064.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare CSVA REDIU, CSVA BANEASA din judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL NR. 1 C.S.V.A REDIU: total: 384.134, 2 RON, din care 2013:93.452, 2 RON, 2014:95.383 RON, 2015:96.894 RON, 2016:98.405 RON;
LOTUL NR. 2 C.S.V.A BANEASA: total: 286.930 RON, din care 2013:69.385 RON, 2014:71.010 RON, 2015:72.515 RON, 2016:74.020 RON.
Valoarea estimata fara TVA: 671, 064.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 1% din valoarea estimata a acordului-cadru, in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G925/2006, actualizata. Contul in care se va depune garantia de participare: RO66TREZ3065005XXX000221, deschis la Trezoreria Galati, cod fiscal :3553277. Valabilitatea garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Valoarea garantiei de participare este: LOTUL NR. 1 C.S.V.A REDIU =3.842 RON;LOTUL NR. 2 C.S.V.A BANEASA = 2.870 RON.In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractancta va retine contestatarului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului ? cadru, conform art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 3. Garantia de buna executie a contractului - 1% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent; modul de constituire: a)scrisoare de garantie bancara; b)ordin de plata cu viza de confirmare a bancii emitente in contul autoritatii contractante, cod fiscal 3553277, cont RO66TREZ3065005XXX000221, deschis la Trezoreria Galati;c)orice instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;d) retineri succesive din facturile introduse la plata; restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data finalizarii contractului si/sau de la plata facturii finale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art. 15 alin. (2) din O.G 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 4 din Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) -Prezentare formular 5, document semnat, stampilat, parafat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 dinO.U.G. nr. 34/2006 (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) - Prezentare formular 6 document semnat, stampilat, parafat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
4) Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
5) Declaratie privind calitatea departicipant laprocedura - Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat, parafat si inregistrat.(Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).
6) Cazier fiscal ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
7) Cazier judiciar ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
8) Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9.
9) Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 691 ? formular nr. 22 (Atat ca P.F autorizata cat si ca P.J), document semnat, stampilat si inregistrat.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director Executiv - dr.Veronica Brumaru; Sef Serviciu Ec. si Admin.- Ec.Carmen Harabagiu; CatalinLeonte ? consilier juridic; Sef Serviciu S.B.A.M.B ? dr. Ionel Radu; Comp. Identificare Animale si Inregistrare Exploatatii ? cons. Mihaela Loghin; Comp. Investitii, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ ? cons. Violeta Catoiu-Tanase.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Atentie, nu se folosesc prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stablita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. 1) Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru P.J) - Document original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. ( Sacuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare ).
2) Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare , conform art. 31 lit. b) din Legea 160/1998 republicata( pentru P.F/ P.J). Document in copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
- Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
- Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Fisa de identificare financiaraDaca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din Sectiunea Formulare.
Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poaate fi sustinuta si de si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic s persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine. Formular 13Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire .Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator , documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, parafat si inregistrat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, parafat, inregistrat.Utilizarea Formularului nr. 8 si a Formularului nr. 13
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului.
Informatii privind subcontractantii / asociatii(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Cerinta minima de calificare: numarul de persoane responsabile pentru indeplinirea contractului va fi in conformitate cu cerintele mentionate in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, pentru securitatea si sanatatea muncii si protectia mediului/ Declaratie pe proprie raspundereca se angajeaza in cazul in care este declarat castigator sa implementeze un astfel de sistem.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document incopiesemnat ? conform cu originalul?Document incopiesemnat ? conform cu originalul?Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat.Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea FormulareOfertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 11 din Sectiunea Formulare). In cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 11 cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 5, Formularul 6 si Formularul 7 din Sectiunea Formulare si va furniza documentele solicitate la 4.1 din Fisa de date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se va completa si prezenta Formularul nr. 18 din Sectiunea Formulare.Document semnat, stampilatsi inregistrat.Prezentare Formular nr.19 document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor sau declaratie pe propria raspundere pentru implementarea acestui sistem
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
art. 15 alin. (2) din O.G 42/2004 cu mod. si comp ulter.; Legea 160/1998 H.G 113/2002;hg2/2010
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factori tehnici
60%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8896/05.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2013 11:00
Locul: Sediul D.S.V.S.A Galati str. Cezar nr. 8 Bis 800190
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care se prezinta ofertecare intrunesc acelasi numar de puncte, pentru departajare, se va prezenta o noua propunere financiara in plic inchis. In cazul unui pret neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta va solicitain scris, si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari cu privire la pretul ofertat, conform prevederilor legale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic si Resurse Umane din cadrul D.S.V.S.A Galati
Adresa postala: str. Cezar nr. 8 bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 800190, Romania, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2013 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer