Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii pentru hranirea efectivelor in regim de cantina


Anunt de participare numarul 71057/23.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01495 Cincu
Adresa postala: str.Principala nr.1, Localitatea: Cincu, Cod postal: 507045, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Izota, Tel.0268244104, Email: [email protected], Fax: 0268244020, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de servicii pentru hranirea efectivelor in regim de cantina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: U.M.01495 Cincu, jud. Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 25 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 464, 419.61 si 13, 233, 164.54RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cate un contract subsecvent pe an calendaristicl, la nevoie se pot incheia mai multe contracte subsecvente in acelasi an calendaristic
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea de servicii de hranire efective in regim de cantina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55510000-8 - Servicii de cantina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Drepturile de hrana ale personalului din sectorul de aparare, conform OUG26/1994, aprobata cu modificari prin Legea 143/1994, republicata, modificata si completata prin Legea 523/2003, in conformitate cu HG 501/1994
Valoarea estimata fara TVA: intre 464, 419.61 si 13, 233, 164.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2009 pana la 29.04.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 13233 lei(0, 1% din valoarea estimata a acordului cadru)Garantia de buna executie: 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se face de la bugetul de stat prin ordin de plata pe baza facturii emise de prestator
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se accepta asocierea mai multor operatori economici, legalizata anterior depunerii ofertei
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind eligibilitatea (art.180 din OUG34/2006)
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat
- certificatul unic de inregistrare (copie legalizata)
- certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa Tribunalul local
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- fisa de informatii generale
- bilantul contabil din ultimul an
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul va face dovada unei cifre medii de afaceri de cel putin 465000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani- recomandari din partea altor beneficiari- prezentarea autoriztiilor sanitare pentru mijloacele de transport- declaratie privind dotarile specifice- declaratie privind personalul de specialitate angajat in ultimele 12 luni- prezentarea unui standard de calitate- prezentarea unui standard de implementare a sistemului de management al sigurantei alimentare- declaratie privind respectarea masurilor de protectia muncii si a mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- finalizarea in ultimii 3 ani a unui contract/mai multe contracte din aceeasi grupa CPV, in valoare cumulata de cel putin 465000 lei cu TVA- cel putin o recomandare din partea unui beneficiar pentru un contract similar finalizat- Standard SR-EN-ISO 9001/2001 sau echivalent- standard HACCP sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
financiar
90%
Descriere:
2.
tehnic
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-195 din 15.01.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2009 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2009 10:00
Locul: la U.M.01495 Cincu, str. Principala nr.1, jud. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere au dreptul sa participe reprezentantii tuturor ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se publica in SEAP cu anuntul de participare asigurand accesul direct si neingradit al tuturor operatorilor economici interesati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01495 Compartimentul Achizitii
Adresa postala: str. Principala, nr.1, Localitatea: Cincu, Cod postal: 507045, Romania, Tel.0268244104, Email: [email protected], Fax: 0268244020
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2009 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer