Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii pentru implementarea sistemului informatic integrat ?Sistemului national DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?


Anunt de participare numarul 127523/04.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030634, Romania, Punct(e) de contact:  OCTAVIA IOSIF, Tel. 0372.309.254, Email:  [email protected], Fax:  0372.309.163, Adresa internet (URL):  www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de servicii pentru implementarea sistemului informatic integrat ?Sistemului nationalDOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul CNAS si Data Center STS
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 130, 905, 836.51RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contr subsecv 1 =Durata3 luniContr subsecv 2 =Durata12 luniContr subsecv 3 = Durata9 luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Completarea sistemului informatic unic integrat (SIUI), prin achizitionarea si implementarea facilitatilor necesare implementarii sistemului informatic integrat ?Sistemul national DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
30233000-1-Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)
32570000-9-Echipament de comunicatii (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala: totalitatea produselor si serviciilor privind sistemului informatic integrat ?Sistemul national DOSARUL ELECTRONIC DE SANATATE?, conform caiet de sarciniCalendarul estimativ de atribuire si valoarea estimata a contractelor subsecventeContract subsecvent 1 Durata = 3 luni- Valoare estimata :9, 811, 125.00 lei
Contract subsecvent 2 - Durata = 12 luni - Valoare estimata :96, 023, 974.01 lei
Contract subsecvent 3 - Durata = 9 luni - Valoare estimata :25, 070, 737.50 lei
Valoarea estimata fara TVA: 130, 905, 836.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garan particip = 2.618.116, 73 lei Garan de buna exec = 5% din val fara TVA a contr subsecv
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCEE?Cresterea Competitivitatii Economice - Axa prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Declaratie privind eligibilitatea
2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 si 180 din OUG nr. 34/2006
3Declaratie privind calitatea de participant la procedura4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta5Certificat unic de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului
6Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
7Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala
8Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Fisa de Informatii generale
2Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2008, 2009 si 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim egala cu 130, 905, 836.51 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Certificat ISO 9001 sau echivalent
2Certificat ISO 27001 sau echivalent
3Certificat ISO 14001 sau echivalent
4Certificat OHSAS 18001 sau echivalent
5Lista principalelor prestari de serviciisimilare in ultimii 3 ani6Lista expertilor cheie solicitati: 7Diplomele / certificatele / documentele relevante / CV-uri ptr experti cheie8Declaratie de disponibilitate ptr experti cheie9Lista asociatilor si a subcontractorilor.10Acord sau o scrisoare preliminara de asociere11Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat12Declaratia privind echipamentele tehnice specifice pentru indeplinirea contractului13Declaratie privind sanatatea si protectia muncii,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
5 Ofertantul a derulat cel putin 6 contracte diferite : - 1 contr de livrare referitor la un sistem informatic complex livrat unui beneficiar cu acoperire nationala Val min 3000000 EUR / echiv - TVA-- 1 contr de livrare echipamente hardware, licente software, servicii de instalare, configurare Val min 5000000 EUR / echiv ?TVA- 1 cont referitor la un sistem informatic complex, servicii de instalaresi configurare platforme tehnice Val min 1000000 EUR / echiv, -TVA- 1 contr ref la un sistem de comunicatii complex, livrat unui beneficiar cu acoperire nationala Val min 1000000 EUR / echiv ? TVA- 1 contr de livrare de servicii de garantie cu timp de raspuns asumat si servicii de asistenta tehnica ptr echipamente si software de tip enterprise Val min 1000000 EUR -TVA- 1 contr ref la un sistem informatic complex care pune la dispozitia personalului medical din spital istoricul medical electronic al fiecarui pacient. Val min 11500000 EUR / echiv - TVA6 Expert cheie 1 Lider de proiect, Expert cheie 2 Manager de proiect, Expert cheie 3 Arhitect de sistem, Expert cheie 4 Specialist infrastructura IT, Expert cheie 5 Specialist analiza de business, Expert cheie 6 Specialist de retelistica si comunicatii, Expert cheie 7 Specialist infrastructura hardware, Expert cheie 8 Expert HIS
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2011 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2011 10:00
Locul: Calea calarasilor nr 248 bl S19 sector 3 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSCEE?Cresterea Competitivitatii Economice - Axa prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 248 bl. S19 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030074, Romania, Tel. 0372.309.254, Fax:  0372.309.163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2011 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer