Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru de servicii transport aerian ocazional


Anunt de participare numarul 115420/16.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala:  Str. Eforiei nr.3 sect.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050035, Romania, Punct(e) de contact:  Iuliana Dumitru, Tel. 0213037080 int 10653, Email:  [email protected], Fax:  0213156468, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru de servicii transport aerian ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Directia Generala Financiara- str. Eforie, nr. 3, sector 5, Bucuresti- Directia Generala pentru Relatia cu Comunitatile Locale - str. Piata Revolutiei 1A sector 1 Bucuresti
- Directia Dezvoltarea Capacitatii Administrative - str. Piata Revolutiei 1A sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 388, 387.09RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru de servicii transport aerian ocazional
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea serviciilor de transport aerian ocazional de pasagericurse interne(pentru 14 orase) si curse internationale (pentru 68 tari).Cantitatile nu se pot specifica, acestea stabilindu-se in functie de necesitatile care apar.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 388, 387.09RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Grarantia de participare este de 21.000 lei, garantia de buna executie se va constitui in procent de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fata TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, Program finantare din fonduri comunitare - Asistenta tehnica a Programului Operational ?Dezvoltarea Capacitatii Administrative?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Prezentare Formular nr.12 A, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - Prezentare Formularul nr. 12B, Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate prin prezenta procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ? Prezentare Formularul nr. 2, Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare: 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art.185 din OUG nr.34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Acreditarea de membru I.A.T.A ? International Air Transport Association.
- Certificate care sa ateste implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001/2001 sau echivalent pentru domeniul de activitate care face obiectul acestei proceduri.
- Informatii referitoare la respectarea obligatiilor privind conditiile de munca si protectia muncii - Prezentare Formularul nr.3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 14.06.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2011 11:00
Locul: Directia Generala Logisticastr. Eforie nr. 3, sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderea ofertelor vor putea fi prezentireprezentantii ai operatorilor economicicare doresc sa participe si care vor prezenta imputernicire in acest sens
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare pentru acest acord cadru este asigurata din fonduri bugetare si din ProgramulOperational ?Dezvoltarea Capacitatii Administrative?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleosnr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5 sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3321240, Email:  [email protected], Fax:  0213195183, Adresa internet (URL):  http: /portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala Juridica
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010086, Romania, Tel. 0213141376, Email:  [email protected], Fax:  0213130219, Adresa internet (URL):  www.mai.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2011 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer