Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru de servicii transport international de bagaje neinsotite


Anunt de participare numarul 118714/06.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574
Adresa postala:  BUCURESTI, STR. DR. TABEREI, NR, 7-9, SECTOR 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061382, Romania, Punct(e) de contact:  FLORIN RADUSLAV, Tel. 0213195858, INT. 3163, Email:  [email protected], Fax:  0213101565, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de servicii transport international de bagaje neinsotite
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 149, 555EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2011-valoare estimata maxima 117075 euro;2012-valoare estimata maxima 21700 euro;2013-valoare estimata maxima 10780 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii transportinternational de bagaje neinsotite, in regim usa la usa, de la Bucuresti catre 34 destinatii externe.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60421000-5 - Servicii de curierat aerian ocazional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de transport international a 134 bagaje neinsotite a maxim 175 kg fiecare, de la Bucuresti catre 34 destinatii externe, conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 149, 555EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.06.2011 pana la 31.05.2013
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Garantie de participare: 6986 lei sau partial corespunzator loturilor ofertate, conf. anexei B a prezentului anunt;2. Garantie de buna executie: 5% din val. fara TVA a contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din bugetul de stat, iar plata se face in lei cu ordin de plata emis de persoana achizitoare prin Trezoreria Statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare cu oferta independenta.
2. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic(neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006).3. Declaratie privind informatiile generale.
4. Certificat de cazier fiscal.
5. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta.
6. Certificatul de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nesolicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 15.06.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.05.2011 14:00
Locul: sediul autoritatii contractante - Bdul. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt cele imputernicite prin documente legale emise de operatorii economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 02574 - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061382, Romania, Tel. 021319.58.58 int 2508, Fax:  021310.15.65
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer