Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD CADRU DE SERVICII VETERINARE DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE S


Anunt de participare numarul 119840/20.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala:  Str.Mihai Eminescu, nr.24, Bl.B13, Sc.A, judetul Valcea, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240078, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Cismas, Tel. 0250713819, 0250713836, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0250702872, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACORD CADRU DE SERVICII VETERINARE DEIDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELIIN CSVA BARBATESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, POPESTI, PIETRARI, FRANCESTI, LADESTI, ROESTI, ROSIILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: IN CSVA BARBATESTI, HOREZU, MALDARESTI, OTESANI, POPESTI, PIETRARI, FRANCESTI, LADESTI, ROESTI, ROSIILE DIN JUDETUL VALCEA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 412, 472RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII VETERINARE DEIDENTIFICARE SI INREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
C.S.V.A.: BARBATESTI 99*20 RON, HOREZU 75028 RON, MALDARESTI 24180 RON, OTESANI 26664 RON, POPESTI 25848 RON, PIETRARI 29180 RON, FRANCESTI 67132 RON, LADESTI 35280, ROESTI 26500, ROSIILE 35740 RON
Valoarea estimata fara TVA: 412, 472RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 25.05.2011 pana la 31.12.2014
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
gAR.DE PARTICIPARE : LOT11 300 RON, LOT2 1500 RON, LOT3 400 RON, LOT4 500 RON, LOT5 500 RON, LOT6 500 RON, LOT7 1300 RON, LOT8 700 RON, LOT9 500 RON, LOT10 700 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.181Certificat de atestare fiscalaCertificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.Declaratii privind calitatea de participant la procedura.Cazier fiscalCazier judiciarCertificat de participare la licitatii cu oferta independenta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.Fisa de identificare financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica .Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.IDeclaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului; Formularul 12Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.Informatii privind subcontractantii / asociatii(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2011 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2011 12:00
Locul: DSVSA Valcea, ramnicu Valcea, Bd.Pandurilor, nr.9, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati ai ofertantilor si ai Ministerului de finante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0300084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Str.Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  300, Romania, Tel. 0248 219375, Fax:  0248 219376
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al DSVSA Valcea
Adresa postala:  Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240078, Romania, Tel. 0250713819, Fax:  0250702872, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.04.2011 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer