Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru elaborare studii fezabilitate, audit energetic, expertize tehnice, DALI, proiecte


Anunt de participare numarul 148675/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada Mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. +40 249439377/ +40 249407002, Email: [email protected], Fax: +40 249431708/ +40 249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru elaborare studii fezabilitate, audit energetic, expertize tehnice, DALI, proiecte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 800, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor contracta maxim 60 contracte subsecvente atribuite lunar. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 600.000 lei.Cantitatea estimata care ar putea fi solicitata pe durata intregului acord cadru este de minima 1 si maxim 60. Cantitatea estimata care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite este minim 1 si maxim 13.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului cadru consta in prestarea urmatoarelor servicii:
- elaborare studiu de fezabilitate
- elaborare audit energetic
- elaborare expetiza tehnica
- elaborare DALI
- elaborare proiect tehnicRespectivele documentatii se vor elabora la cererea autoritatii contractante prin incheierea contractelor subsecvente in functie de referatele de necesitate privind executia de lucrari publice de constructii civile, drumuri, retele de apa, canalizare, statii de epurare, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul acordului cadru consta in prestarea urmatoarelor servicii:
- elaborare studiu de fezabilitate
- elaborare audit energetic
- elaborare expetiza tehnica
- elaborare DALI
- elaborare proiect tehnicRespectivele documentatii se vor elabora la cererea autoritatii contractante prin incheierea contractelor subsecvente in functie de referatele de necesitate privind executia de lucrari publice de constructii civile, drumuri, retele de apa, canalizare, statii de epurare, etc.
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 4.800.000 Moneda: RON
Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este 0.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 96000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si prin virament. In cazul in care garantia de participare se constituie prin ordin de plata, contul in care va fi virata suma este RO41TREZ5065006XXX000249. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in calcul cursul de schimb valutar afisat de BNR la data publicarii invitatiei de participare. IMM-urile pot prezenta garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art.88 din H.G.925/2006.Conform art.278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul depune o contestatie la CNSC si, in masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8040 lei. Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat, in baza prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferantul va prezenta:
Oferantul va prezenta:
- Declaratia de eligibilitate privind neincadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul);
- Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1) si d), daca este cazul)
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (care va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
? - Minel Florin Prina ? primar;
? - Cristian Bircea ? viceprimar;
? - Mihaela Luana Andronia Stana ? Viceprimar;
? - Constantin Cristian Cismaru ? Administratir Public;
? - Florin Ionut Barbu ? Director Directia Economica;
? - Ileana Stoicanescu ? responsabil financiar;
? - Floarea Mierlesteanu ? responsabil tehnic;
? - Liliana Necsulescu ? responsabil tehnic;
? - Ioana Calapod ? responsabil tehnic;
? - Ion Iancu ? responsabil tehnic;
? - Constantin Dune ? responsabil tehnic;
? - Daniela Moanta ? responsabil achizitii;
? - Maria Valceanu ? responsabil achizitii;
? - Ioana Ciobanu ? responsabil achizitii;
? - Ofelia Scarlat ? responsabil achizitii;
? - Ana ? Maria Duminecianu - responsabil achizitii;
? - Gheorghe Diaconu - Consilier juridic;
? - Mihaela Otincelescu -Consilier juridic;
- Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Cerintele referitoare la obligatiile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Mentionam ca data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale, pentru sediul principal care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Cazier fiscal al societatii/(certificat echivalent-pentru persoane juridice straine) ? in conformitate cu H.G. 31/2003, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Persoane juridice romane
Operatorii economici vor prezentarea in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatatorIn cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane juridice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in mod obligatoriu in limba romana de catre un traducator autorizat.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mai sus mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pentru ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente.In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri. Bilanturile se vor prezenta in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste bilanturi contabile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Nota: Bilantul contabil va fi prezentat in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de bilanturi contabile sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Declaratii prin care ofertantul va demonstra ca cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani este de minim 600.000 lei. In acest sens ofertantul va prezenta Fisa de informatii generale (Formularul BAP PO02/F17 din sectiunea de formulare semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte date generale despre ofertant: adresa, obiect activitate, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri globale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara , care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei eni. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) media cifrei de afaceri globale se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat. Pentru ca o asociere sa beneficieze de facilitatile oferite de Legea nr.346/2004, operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare dintre ei indeplineste conditia de IMM. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Capacitatea economico-financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art. 186 din OUG nr. 34/2006, coroborat cu art.11^1 din HG nr. 925/2006, prin Angajament ferm. Persoana care asigura sustinerea financiara, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69.1, art. 180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile in copie lizibila stampilata si semnata cu mentiunea ?conform cu originalul? pe fiecare pagina.Se vor prezenta documentele solicitate.Valorile cifrei de afaceri vor fi exprimate in lei. In cazul ofertantilor straini, echivalenta in lei se va face la cursul mediu anual lei/respectiva valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an in parte.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) art.186 si art.69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Se va prezenta in original declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada ca au prestat in ultimii 3 ani servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta unul sau maxim 3 contracte in valoare cumulata de minim 600.000 lei fara TVA. Dovada indeplinirii acestor experiente similare se face, in mod obligatoriu cu fisele de experienta similara in original, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre un client privat beneficiar, din care sa reiasa beneficiarul, valoarea si perioadele de prestare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Nota: In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii indeplinita de acesta.Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similar se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Declaratie privind personalul specializat de care dispune operatorul economic in vederea indeplinirii contractului sau al carui angajament de participare a fost obtinut. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
minim 1 (un) absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta, cu experienta generala de minim 5 ani si care sa fi condus, in calitate de manager de proiect/lider de echipa/coordonator sau echivalent, implementarea a minim un proiect, care va indeplini functia de Manager Proiect. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere).
minim 1 arhitect, absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta in Specialitatea Arhitectura, avand o experienta generala de minim 5 ani. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare in specialitatea solicitata, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 arhitect specialist/expert in domeniul protejarii monumentelor istorice, absolvent de studii superioare absolvite cu diploma de licenta in Specialitatea Arhitectura, cu drept de semnatura conform Legii 184/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: atestat emis de Ministerul Culturii conform Legii nr.422/2001 actualizata, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 absolvent de studii superioare in constructii Specializarea Constructii Civile, Industriale sau Agricole (sau echivalentul acesteia), avand o experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 2 ani in proiectare care va indeplini functia de Proiectant constructii civile. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare in specialitatea solicitata, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 inginer proiectant instalatii pentru constructii, absolvent de studii superioare in cu specializarea Instalatii pentru constructii sau echivalent, avand o experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 2 ani in proiectare de instalatii sanitare, termice, apa, canalizare care va indeplini functia de Proiectant Instalatii. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare in specialitatea solicitata, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 (un) absolvent de studii superioare tehnice in specialitatea Instalatii Electrice/Electrotehnica/Energetica/Automatizari sau echivalent, atestat ANRE III A(sau echivalent) ca electrician in proiectare, care va indeplini functia de Proiectant Instalatii Electrice. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: atestetul ANRE orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 absolvent de studii superioare in constructii Specializarea Constructii Cai Ferate Drumuri si Poduri (sau echivalentul acesteia) avand o experienta generala de minim 5 ani si experienta specifica de minim 2 ani in proiectare de drumuri ? care va indeplini functia de Proiectant de drumuri. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu: Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor superioare in specialitatea solicitata, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 auditor energetic, atestat ca auditor energetic gradul I in conformitate cu reglementarea tehnica ?Regulamentul privind atestarea auditorilor energetic pentru cladiri?, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2237/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: atestatul de auditor energetic, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 Expert tehnic in rezistenta si stabilitate pentru constructii civile. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: atestarea tehnico-profesionala, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 Expert tehnic in rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: atestarea tehnico-profesionala, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 topometrist cu experienta specifica de minim 2 ani in lucrari de topometrie care va indeplini functia de topometrist. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 geolog cu experienta specifica de minim 2 ani in lucrari de topometrie care va indeplini functia de geolog. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
minim 1 specialist cu decizie/dispozitie interna de numire ca manager al sistemelor de managementul calitatii care va indeplini functia de manager calitate. Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai prin Curriculum Vitae cu semnatura persoanei in original precum si declaratia de disponibilitate/angajamentul de participare obtinut pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic, copii lizibile cu mentiunea conform cu originalul dupa: diploma de absolvire a studiilor, decizia/dispozitie interna de numire manager al sistemelor de managementul calitatii, orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta si prin care sa se faca dovada indeplinirii experientei/cerintelor solicitate (fisa de post, contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii, Revisal, acorduri de colaborare, etc., sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere)
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si daca este cazul resursele de studiu si cercetare, de care poate dispune operatorul economic pe specificul proiectarii lucrarilor, necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii.
Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Daca parti din contractul urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, in conditiile si cu respectarea prevederilor art.190 din OUG nr.34/2006, coroborat cu art. 11^1 din HG nr. 925/2006, prin prezentarea unui Angajament ferm. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Documente/certificate emise de organisme independente acreditate, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii in domeniile ce fac obiectul contractului, conform ISO 9001 sau echivalent. Dovada implementarii standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent. Ofertantii au obligatia de a prezenta copia certificatului ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta documentele solicitate.NOTA: Documentele emise de alte institutii vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Central Europeana (info: www.ecb.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.Se va prezenta Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani ? completata conform formularului anexat in sectiunea formulare.Se va prezenta Declaratie privind personalul specializat de care dispune operatorul economic in vederea indeplinirii contractului sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in special pentru asigurarea executiei lucrarilor ? prin care sa faca dovada ca are capacitatea de a asigura desfasurarea activitatii in regim de continuitate si ca va asigura personal competent pentru desfasurarea activitatii ? completata conform formularului anexat in sectiunea formulare.Se vor prezenta documentele solicitateSe vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitateSe vor prezenta documentele solicitateSe vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitateSe vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitateSe va prezenta in original Declaratia privind Lista cuprinzand echipamentele tehnice simasurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si daca este cazulresursele de studiu si cercetare, (se accepta orice forma de detinere) pentru indeplinirea contractului, prin care sa faca dovada ca poate asigura desfasurarea activitatii in regim de continuitate ? se va prezenta formularul anexat la sectiunea Formulare.Ofertantii vor prezenta in original Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul) ? formular anexat in sectiunea formulare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupuluiOfertantii vor prezenta, in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, in domeniile ce fac obiectul contractului, emis de organisme de certificare a sistemului de management, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite de toti membrii asocierii, in conformitate cu natura partii de contract pe care o vor indeplini conform acordului de asociere.ATENTIE: Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de elaborare a documentatiilor
30%
30
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicata in SEAP.Garantia de participare se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele de calificare solicitate conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006. In conformitate cu art.11, alin.4 si 5 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (Formular BAP PO02/F11 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.Precizari valabile pentru sectiunile III.2.1), III.2.2) si III.2.3). Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP. Modul de obtinere a Documentatiei de Atribuire: Autoritatea contractanta a publicat toata documentatia in SEAP. Toti operatorii economici vor avea acces la toate informatiile care vor apare pe parcursul derularii procedurii de achizitie.. In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romana.Toate ofertele tehnice, financiare, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, precum si corespondenta dintre ofertant si autoritatea contractanta vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana. Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traduceri in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica).Autoritatea Contractanta va incheia acordul cadru cu primi 3 operatori economiciclasati pe primele 3 locuri. In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila. In vederea departajarii ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc, dupa etapa de RELUARE A COMPETITIEI, se va solicita depunerea unei noi Oferte Financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 249407004, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Slatina - Serviciul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Slatina, judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel. +40 249407004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer