Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord cadru furnizare medicament HIV SIDA


Anunt de participare numarul 148042/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciar Spital Bucuresti
Adresa postala: Str. Sabarului Nr1, Localitatea: Jilava, Cod postal: 75971, Romania, Punct(e) de contact: Georgian Bora, Tel. +40 0214570181/291/212, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0214570154, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru furnizaremedicament HIV SIDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI JILAVA, STR SABARULUI, NR 1, COMUNA JILAVA, JUD ILFOV
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 293.62 si 75, 523.44RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: calendarul estimativ in vederea atribuirii de contracte subsecvente furnizare medicamente conform disp art 66 lit d din HG 925/2006 : lunar astfel subsecv 1=6293.62, subsecv 2= 6293.62, subsecvent 3=6293.62, subsecv 4= 6293.62, subsecv 5= 6293.62, subsecv 6= 6293.62, subsecv 7=6293.62, subsecv 8 =6 293.62, subsecv 9=6293.62, subsecv 10=6293.62, subsecv11=6293.62, subsecv 12=6293.62
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare medicamente HIV SIDA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM ANEXEL B SI DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 293.62 si 75, 523.44RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garant de particip este de 1 % din val. estim max a lotului conf. Anex.B . Gar de participare se const prin virament bancar sau printr-un instrument de garant emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asig conf art 86 alin(1)din HG 925/2006 cu modif si compl ulterioare. Mod de const a gar de particip : - O P in cont autorit contract RO08TREZ4215005XXX000246, deschis la Trez Ilfov, cod fiscal 4266146 - Scris de gar bancara, in orig, recomandabil sau de preferat sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania - Prin virament bancar sau printr-un instrument de garant emis in condit legii de o soc banc ori de o soc de asig Gar de particip trebuie sa fie valab 90 de zile de la data LIMITA de depun a oferte In caz in care ofert se incadreaza in categ intrepr mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt def prin Lg nr. 346/ 2004 , acesta benef de reducere cu 50% prev de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertant tb sa completeze si sa ataseze la of decl pe propria raspundere privind incadr in categ IMM In cazul unei asocieri : ? daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 ; Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri FNUASS; - bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original
2. Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original
3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - original
4. Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - original
-dr. Mihai APAVALOAEI ? director- Ionut Merisan ? pentru sef serviciu siguranta detinerii si regim penitenciar- dr. Mariana TIREA ? director pentru probleme medicale- Oana MUNTEAN ? pentru sef Serviciu Economico-Administrativ- Adela IONESCU ? contabil sef- Loredana CORATU ? consilier juridic- Simona ANI ? responsabil viza CFPP 1- Elena MITROI ? farmacist- Cristian BURCUSI ? asistent de farmacie- Petre STRUGARIU ? pentru ofiter achizitii- Ioana CONSTANTIN ? responsabil Sector Logistica- Violeta CHIRILA- responsabil Sector Logistica- Florin MARINESCU - responsabil achizitii medicamente5. Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice- original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
6. Certificat Fiscal privind impozitele si taxele locale - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul 1.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul ?
2. Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerului Sanatatii/ in baza art 4 alin 3 it b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N2/42711/06.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare este pretul cel mai scazut. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul ofertelor cu pret egal clasate pe locul 2 sau 3 oferta nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Penitenciarului Spital Bucuresti Jilava
Adresa postala: str Sabarului, nr 1, Localitatea: Jilava, Cod postal: 077120, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer