Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acord Cadru furnizare Aparatura Medicala


Anunt de participare numarul 146877/28.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel. +40 232213000, Email: [email protected], Fax: +40 232215468, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord Cadru furnizare Aparatura Medicala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Sp.Cl.Cuza Voda Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 248, 672.18 si 1, 447, 983.87RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - acordul cadru se va incheia pentru o perioada de 12 luni. Se va incheia un singur contract subsecvent , imediat dupa incheierea acordului cadru, nivelul minim/max al cantitatilor din ac-conforme cu caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparatura Medicala conform caietului de sarcini si anexelor atasate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparatura Medicala conform caietului de sarcini:
-Monitor functii vitale pentru nou-nascuti cant.min.ac-1buc max.ac-10buc, cant.min.ctr.subsecv.-1buc, max.ctr.subscv.10buc
-Monitor functii vitale adult: cant.min.ac-1buc max.ac-10buc, cant.min.ctr.subsecv.-1buc, max.ctr.subscv.10buc
-Ventilator nou nascut CPAP nazal electronic: cant.min.ac-1buc max.ac-5buc, cant.min.ctr.subsecv.-1buc, max.ctr.subscv.5buc
-Masa radianta nou nascut cu sistem resuscitaretip Panda: cant.min.ac-1buc max.ac-2buc, cant.min.ctr.subsecv.-1buc, max.ctr.subscv.2buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 248, 672.18 si 1, 447, 983.87RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si valoarea ce se retine este de 2% in conformitate cu art. 43 indice 1 din OUG 34/2006, si este in cuantum de 28959.68Ron.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru IMM ?uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata . In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM . Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1.Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; 2.Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ; 3.Numerar la caseria unitatii (caz in care ofertantul va prezenta chitanta) program L-V 7:30-15:30; 4.Ordin de plata vizat de banca sau fila cec. Cont : RO97TREZ4065006XXX015626, Trezoreria Iasi. NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (S.E.A.P.) . Originalul garantiei de participare se va depune in plic inchis la sediul unitatii din Iasi Str.Cuza Voda Nr.34 pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC in conf cu art. 278*1 lit a) din OUG 34/2006, cu modif ulter, se va retine din garantia de participare. Echivalenta unor garantii de participare constituite in alte valute decta leul se va efectua la cursul leu/alta valuta comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie conf.art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Consiliul Judetean Iasi
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCompletare Formular 14 - Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? conform Formularului 2 din documentatia de atribuire2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului3 din documentatia de atribuire;3. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? ofertantii trebuie sa complete si sa prezinte Formularul4din documentatia de atribuire.4. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificpri si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului 5si Anexa laFormularul 5 din documentatia de atribuire.
(Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: Manager - prof. dr. Mircea Onofriescu, Director financiar contabil - ec. Gica Cosescu, Director Medical prof. dr. Maria Stamatin, Bioing.Luca Catalina, As.sef Dragan Violeta, ref. Cozmescu Oana, Consilier Juridic-Bura Daniela)
5. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Precizari: -Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.-Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.-In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, ac. are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea/comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Deasemenea ocupantul clasat pe primul loc va transmite documentul in original/copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante.
2. Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii pentru importul si comercializarea echipamentelor medicale specifice obiectului procedurii, conform Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale(pentru echipamentele, aparatura si produsele pentru care legea impune aceasta autorizatie).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31.12.2012 vizat de organele de resort - copie semnata, stampilata si cu mentiunea , ,conform cu originalul'' pe fiecare pagina
Verificarea capacitati economice a ofertantului prin prezentarea bilantului contabil in copie
Se accepta si alte documente edificatoare in cazul in care din motive justificate corespunzator, operatorul nu poate prezenta documentul solicitat, conform art.185 alin (2) din OUG nr.34/2006
2. Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani ? Formular 6 din documentatia de atribuire cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani.
Date de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilor precum si cifra de afaceri pe ultimii trei ani.
3. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) ? Formular 7din documentatia de atribuireOfertantii in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular 7.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Verificarea capacitati economice a ofertantului prin prezentarea bilantului contabil in copieSe accepta si alte documente edificatoare in cazul in care din motive justificate corespunzator, operatorul nu poate prezenta documentul solicitat, conform art.185 alin (2) din OUG nr.34/2006Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani ?Ofertantii in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular 7.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari- indiferent daca acestia din urma sunt ac. sau clienti privati din care sa rezulte ca ofertantul a indeplinit un ctr. de furnizare anterior si cu produse similare obiectului procedurii. ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.2.Declaratie/Certificat CE de conformitate pentru produsele ofertate, emis de organele abilitate din care sa reiasa conformitatea produselor si valabilitatea marcajului CE.
1. Ofertantul va avea implementat certificat de calitate EN ISO 9001/2008.Dovada implementarii si certificarii managementului calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent-copie conforma cu originalul.
Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici straini vor prezenta toate certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si legalizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari- indiferent daca acestia din urma sunt ac. sau clienti privati din care sa rezulte ca ofertantul a indeplinit un ctr. de furnizare anterior si cu produse similare obiectului procedurii. ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.2.Declaratie/Certificat CE de conformitate pentru produsele ofertate, emis de organele abilitate din care sa reiasa conformitatea produselor si valabilitatea marcajului CE.Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Operatorii economici straini vor prezenta toate certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si legalizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1006/18.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere in limba romana.In cazul departajarii a doua sau mai multe oferte de pret egale dar cu pretul cel mai mic, comisia va solicita o reofertare prin depunerea de documente in SEAP care sa contina o noua propunere financiara.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Autoritatea Contractanta si la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
Adresa postala: Iasi, Str.Cuza Voda Nr.34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Tel. +40 232213000, Email: [email protected], Fax: +40 232215468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer