Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia


Anunt de participare numarul 148852/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA LOGISTICA
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIANA NICOLETA DOBRE, Tel. +40 213156468, In atentia: Burlacu Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 213132761, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
acord cadru furnizare carne de vita, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Bucuresti: str.Leaota nr.2A, sector 6Brasov: - Hotel Excelsior, str. Matei Basarab nr. 41-43Predeal: - Hotel Turist, str.Petru Rares nr. 4Mamaia: -Hotel Meridian
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 700, 965 si 2, 429, 950RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul est.de aplic. a proced: mai-dec 2014, ian-aprilie 2015. Estimari ale cant.min. si max.care ar putea fi solic. pe durata AC si care ar putea face obiectul unui singur CS conform Anexei B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord cadru furnizare carne de vaca, de pui si de porc pentru locatiile Bucuresti, Brasov si Predeal si Mamaia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)
15112130-6-Carne de pui (Rev.2)
15113000-3-Carne de porc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate pe fiecare lot sunt prezentate in anexa B.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 700, 965 si 2, 429, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 36.449lei. Valoarea garantiei pe fiecare lot in parte se regaseste in Anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 75 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Mod de constituire: garantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute la art.86 din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin fila CEC. Cont garantii nr.RO31TREZ7055005XXX000169 ? Trezorerie Sector 5 Bucuresti, cod fiscal4267060;Ofertele care nu sunt insotite la data deschiderii ofertelor de gar. pentru particip. vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, de catre comisia de evaluare.Eliberarea gar. de particip.se va face in conf cu prev art 88 din HG nr.925/2006.Data la care se vaface echivalenta leu/alta valuta va fi la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Cuantumul gar de participare ce se va retine in cond.at.278^1 din OUG nr.34/2006 pentru lotul nr.4 este de 2800lei, lotul nr.7 este de 2860 lei, lotul nr.24 este de 2000lei, lotul nr.26 este de 1400 lei, lotul nr.27 este de 2200lei. Garantia de buna executie este de 5%din valoarea contractului subsecvent de furnizare fara TVA, si se constituie in oricare din formele prevazute la art.90 din HG nr.925/2006, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si care devine anexa la contract (formular orientativ nr.12). In cazul IMM se va prez.o Declaratie pe pr.raspundere priv.incadr.in categ IMM compl.cf.Anexei 1 din Legea nr.346/2004, in original
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fond de rulment si venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos:
1)Formular 4-Declaratia privind eligibilitatea
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006.
2)Formular 5- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care ofertantul are terti sustinatori, acestia vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 doar lit.a, c ^1, d din OUG nr.34/2006.
3)Se va prezenta Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa rezulte, indeplinirea obligatiilor scadente la plata, fata de bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala in copie lizibila, cu stampila si semnatura autorizata avand mentiunea ?conform cu originalul?.4) Se va prezenta Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata, fata de bugetul local in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale in copie lizibila, cu stampila si semnatura autorizata avand mentiunea ?conform cu originalul?.
5)Formular 17 -"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" se va completa in conformitate cu Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 al A.N.R.M.A.P.6)Formularul 14 -"Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertant/ candidat/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator" se va completa conform modelului.Persoane cu functie de decizie: Peligrad Ion-Director General, Humin Lidia-Director General Adjunct, Velicu Danut-Director, Dobre Cristiana-Contabil sef, Verzes Mihaela - consilier juridic, Barsan George- Sef Serviciu Norme, Echipare si Hranire, Radu Valeriu - Sef Grup AchizitiiPublice, Negrila Mihai-Sef Serviciu Achizitii Publice, Burlacu Daniela- Agent : ef Adjunct -Serviciu Achizitii Publice.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu este eligibil sau se afla intr-una din situatiile prevazute la art.69^1 sau art. 180 sau art. 181 din OUG nr. 34/2006 sau are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 9 alin.(1) din Ordinul 509/2011 al Presedintelui A.N.R.M.A.P. pentru persoane juridice romane: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (codul CAEN).NOTA: Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, va fi prezentat in original , copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii care vor fi semnatari ai acordului-cadru, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, vor transmite, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata.-pentru persoane juridice straine: Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa execute activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in Caietul de sarcini.Se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform prevederilor legale din tara de rezidenta.Documentele trebuie sa fie prezentate in traducere autorizata in limba romana.-pentru persoane fizice: Se solicita documentul de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani se va completatain conformitate cu Formularul 6 din Sectiunea III ? Formulare. Ofertantul vaface conversia valorilor la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR pentruanii 2011, 2012, 2013; b) Capacitateaeconomica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinireacontractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 dinOUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatiaeconomica si financiara invocand sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, deregula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, inoriginal, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitieofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani se va completatain conformitate cu Formularul 6 din Sectiunea III ? Formulare. Ofertantul vaface conversia valorilor la cursullei/alta valuta mediu comunicat de BNR pentruanii 2011, 2012, 2013 b) Capacitateaeconomica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinireacontractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 dinOUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatiaeconomica si financiara invocand sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, deregula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, inoriginal, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitieofertantului resursele financiare invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
? mostre pentru fiecare lot, pana la data limita de primire a ofertelor, in ambalajul in care urmeaza a fi livrat, marcat si sigilat de catre fiecare operator economic, conform prevederilor legale in vigoare.Nota1.Predarea mostrelor se va efectua pe baza de document justificativ, confirmat de primire de catre autoritatea contractanta la sediul din str.Leaota nr.2A, sector 6, Bucuresti.2. Neprezentarea de mostre pana la termenul limita de primire a ofertelor, duce la descalificarea ofertei ca inacceptabila.
Se vor prezenta
?Autorizatii sanitar-veterinare pentru mijloace de transport, certificate sanitar veterinare de transport pentru produse de origine animala si alte marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, conform art.18 din O.G. nr.42 din 29.01.2004 cu modificarile ulterioare.
Se vor prezenta:
?Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au implementat si mentin o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP, conform prevederilor HG 924/2005. Se solicita prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic ofertant a implementat si mentine o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP, conform prevederilor H.G. nr. 924/2005, sau prezentarea Certificatului HACCP (ISO 22000)in xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: ? mostre pentru fiecare lot, pana la data limita de primire a ofertelor, in ambalajul in care urmeaza a fi livrat, marcat si sigilat de catre fiecare operator economic, conform prevederilor legale in vigoare.Nota1.Predarea mostrelor se va efectua pe baza de document justificativ, confirmat de primire de catre autoritatea contractanta la sediul din str.Leaota nr.2A, sector 6, Bucuresti.2. Neprezentarea de mostre pana la termenul limita de primire a ofertelor, duce la descalificarea ofertei ca inacceptabila.Se vor prezenta?Autorizatii sanitar-veterinare pentru mijloace de transport, certificate sanitar veterinare de transport pentru produse de origine animala si alte marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, conform art.18 din O.G. nr.42 din 29.01.2004 cu modificarile ulterioare.?Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au implementat si mentin o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP, conform prevederilor HG 924/2005. Se solicita prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic ofertant a implementat si mentine o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP, conform prevederilor H.G. nr. 924/2005, sau prezentarea Certificatului HACCP (ISO 22000)in xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar/UM fara TVA pe fiecare lot in parte. b)eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: NU exista limite. c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile - sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: d)- existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronic - numarul participantilor la licitatia electronica - clasament.Durata unei runde 1(una)zi.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea anuntului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
75zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 10:00
Locul: str. Eforie nr.3, sector 5, Bucuresti-Directia Generala Logistica, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor vor putea fi prezenti reprezentanti ai operatorilor economici care doresc sa participe si care vor prezenta imputernicire in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale dupa reofertare, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru ofertele egale clasate pe locul 2 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1.Pentru ofertele egale clasate pe locul 3 la reofertare imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pentru fiecare lot - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 256^2, alin.1^1 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Logistica-Biroul Juridic
Adresa postala: strada Eforie nr.3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213037080/10472, Email: [email protected], Fax: +40 23156468, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer